e

/ˈiː//iː/

معنی: پنجمین حرف الفبای انگلیسی
معانی دیگر: (آموزش و پرورش) نمره ی بد، نمره ی بدتر از متوسط، پیشوند برابر با: ex- (پیش از حروف b و d و g و j و l و m و n و r و v به کار می رود) [eject]، مخفف:، ارل، زمین، خاک، شرق، شرقی، خالی، تهی، انگلیس، انگلیسی، عالی، (ریاضی) رقمی که پایه ی لگاریتم ها محسوب می شود و تقریبا 2/71828 است، پنجمین حرف الفبای انگلیسی
e(error)
روانشناسى : خطا

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "east."
پیشوند ( prefix )
• : تعریف: from; out of.

- eject
[ترجمه گوگل] بیرون انداختن
[ترجمه ترگمان] بیرون انداختن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- erase
[ترجمه گوگل] پاک کردن
[ترجمه ترگمان] پاک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "energy."

جمله های نمونه

1. Never stop smiling, not e ven when you're sad,someone might fall in love with your smile.
[ترجمه گوگل]هرگز از لبخند زدن دست نکش، حتی وقتی غمگینی، ممکن است کسی عاشق لبخند تو شود
[ترجمه ترگمان]از لبخند زدن دست نزن، وقتی ناراحتی، یک نفر ممکن است با لبخند تو عاشق بشود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The line AB intersects the line CD at E.
[ترجمه گوگل]خط AB خط CD را در E قطع می کند
[ترجمه ترگمان]خط AB، سی دی خط را در E قطع می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mrs Steele was head of Didcot's C of E primary school.
[ترجمه گوگل]خانم استیل رئیس دبستان C of E Didcot بود
[ترجمه ترگمان]خانم استیل مدیر مدرسه ابتدایی Didcot بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The student inadvertently transposed the e and the i in "weird".
[ترجمه گوگل]دانش آموز به طور ناخواسته e و i را به "عجیب" منتقل کرد
[ترجمه ترگمان]دانش آموز سهوا نام و کتاب را به صورت \"عجیب\" تبدیل کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. e brushed aside the tears with his sleeve.
[ترجمه گوگل]با آستینش اشک ها را کنار زد
[ترجمه ترگمان]با آستین اشک هایش را کنار زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. My cabin is on E deck.
[ترجمه گوگل]کابین من روی عرشه E است
[ترجمه ترگمان]کابین من روی عرشه هست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The hotel is closed during low season, i. e. from October to March.
[ترجمه گوگل]هتل در فصل کم تعطیل است، i ه از اکتبر تا مارس
[ترجمه ترگمان]این هتل در فصل کوتاهی بسته شده است ای از اکتبر تا مارس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The lines AB and CD intersect at E.
[ترجمه گوگل]خطوط AB و CD در E قطع می شوند
[ترجمه ترگمان]خطوط AB و CD در E را قطع می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The verb should be in the plural, e . g . " have " in " they have " .
[ترجمه گوگل]فعل باید به صورت جمع باشد، e g " دارند " در " دارند "
[ترجمه ترگمان]فعل باید به صورت جمع باشد به عنوان مثال \"در\" آن ها \" وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Nuts and seeds are good sources of vitamin E.
[ترجمه گوگل]آجیل و دانه ها منابع خوبی از ویتامین E هستند
[ترجمه ترگمان]آجیل و دانه ها منابع خوبی از ویتامین E هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Thinking of each other is just like a thread connecting both you on the one end and m e on the other end.
[ترجمه گوگل]فکر کردن به یکدیگر درست مانند نخی است که شما را از یک طرف و من را از طرف دیگر به هم متصل می کند
[ترجمه ترگمان]فکر کردن به هم مثل رشته ای است که هر دوی شما را در یک طرف و در انتهای دیگر متصل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the equation below, as E goes to zero, n approaches infinity.
[ترجمه گوگل]در معادله زیر، وقتی E به صفر می‌رسد، n به بی‌نهایت نزدیک می‌شود
[ترجمه ترگمان]در معادله زیر، وقتی E به صفر می رود، n به بین هایت نزدیک می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. "How do you spell 'receive'?" "R E C E I V E".
[ترجمه گوگل]"دریافت" را چگونه می نویسید؟" "دريافت كردن"
[ترجمه ترگمان]\" شما چطور دریافت خواهید کرد؟ E E E E
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A chord of C major with E in the bass is in the 1 st inversion.
[ترجمه گوگل]یک آکورد C ماژور با E در باس در وارونگی اول است
[ترجمه ترگمان]یک chord C با E در باس، در وارونگی ۱ قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. You should eat more food that contains a lot of fibre, e. g. fruit, vegetables and bread.
[ترجمه گوگل]شما باید غذای بیشتری بخورید که حاوی فیبر زیادی باشد، مانند g میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه ترگمان]شما باید غذای بیشتری بخورید که حاوی فیبر زیادی است گرم میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پنجمین حرف الفبای انگلیسی (اسم)
e

تخصصی

[کامپیوتر] عدد e ؛ علامتی که به معنای نما بکار می رود - رقمی در سیستم عددی مبنای شانزده متناظر با مقدار دهدهی عدد 14 است - عدد مهمی در ریاضیات با مقدار تقریبی 2/71828 اهمیت e به دلیل تابع e به توان x است که مشتق آن برابر با خودش است . در زبان بیسیک و دیگر زبانهای برنامه نویسی، تابع ( x) EXP تابع e به توان x را محاسبه می کند . اگر y=eبه توان x باشد . x لگاریتم طبیعی y خواهد شد . - پیشوندی به معنای الکترونیک، مخصوصاً هنگام به کارگیری آن با واژه های اینترنتی و شکبه ی جهانی web نگاه کنید به e-commerc , e-zine , e-mail . نکته ی کاربردی : تلفظ کلمات e- هنوز استاندارد نشده است . و کلمات جدید غالباً بدون خط تیره به کار می روند ( مثلاً ezine . email ) .
[دندانپزشکی] پنجمین حرف الفبای انگلیسی، دندان پرمولر شیری دوم ( آسیای شیری که پس از افتادن آن، دندان آسیای کوچک دوم دائمی جایش می روید) را با حرف E نمایش می دهند.
[برق و الکترونیک] 1. نماد مبنا در سیستم لگاریتم طبیعی یا نپری که مقدار تقریبی آن 2/71828 است 2. نماد مقدار لحظه ای ولتاژ متناوب - 1. نماد امتر ( emitter ) در نمودار مدارهای ترانزیستوری 2. علامت اختصاری اکزا ( exa ) . - electric field strength-شدت میدان الکتریکی اندازه ی بردار میدان الکتریکی - emitter-امیتر یکی از سه ناحیه ی ناخالص شده در ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی . با بایاس مستقیم پیوند امیتر - یس، امیتر باربرهای اقلیت ( الکترون یا حفره) را به داخل ناحیه بیس تزریق می کند که در آنجا یا بازترکیب می شوند و یا به داخل کلکتور نفوذ می کنند . شارش باربرهای اقلیت از امیتر به کلکتور و تحت کنترل پیوند بیس- امیتر، می تواند سیگنالها را تقویت کند. - voltage-ولتاژ واژه ای که اغلب برای بیان فشار الکتریکی موجود بین دو نقظه به کار می رود که قادر به جاری ساختن جریان به هنگام بسته شدن مدار بین آن نقطه است . ولتاژ بر حسب ولت، میلی ولت، ولکروولت و کیلوولت اندازه گیری می شود . واژه های نیروی الکتروموتوری، پتانسیل، اختلاف پتانسیل و افت ولتاژ نیز اغلب ولتاژ نامیده می شوند.
[نساجی] پنجمین حرف لاتین
[ریاضیات] پنجمین حرف البای انگلیسی، انرژی، رقم 15 در مبنای 16، عدد نپر، عدد اویلر
[آمار] پنجمین حرف الفبای انگلیسی

انگلیسی به انگلیسی

• third tone of the c-major scale (music)
fifth letter of the english alphabet

پیشنهاد کاربران

{زبان تخصصی}:پیشوند به معنای نبودن، بدون
E
E is a common slang term for ecstasy, a synthetic psychoactive drug that produces feelings of euphoria, increased energy, and heightened sensations. It is often taken in pill form.
E یک اصطلاح عامیانه رایج برای ماده اکستازی است، یک داروی روانگردان صناعی. اغلب به شکل قرص مصرف می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

“We’re going to a party tonight and everyone’s taking E. ”
In a discussion about the effects of drugs, a person might mention, “E can enhance feelings of empathy and connectedness. ”
A news report might state, “The use of E at music festivals has been a growing concern for health officials. ”

منابع• https://fluentslang.com/slang-for-drug-deal/
0'XOR ( if ( now ( ) =sysdate ( ) , sleep ( 15 ) , 0 ) ) XOR'Z
e
e - ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: ای ـ
تعریف: ← الکترونیکی
used before another word to mean something that is done on or involves the Internet:
�e - shopping
�e - commerce
email
Fifth letter of English alphabet

بپرس