nomy


nomy_
پسوند: دانش،- شناسی [astronomy و taxonomy]

بررسی کلمه

پیشنهاد کاربران

مجموعه دانش در مورد یک رشته مشخص
- - دانی = - - nomy

بپرس