scabies

/ˈskeɪbiːz//ˈskeɪbiːz/

معنی: خارش، جرب، خارشک، گال، مامیثای صحرایی
معانی دیگر: (پزشکی) جرب، گری (که توسط sarcoptes scabiei ایجاد می شود)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: scabies
مشتقات: scabietic (adj.)
(1) تعریف: a contagious skin disease that is caused by mites that live under the skin, resulting in severe itching.

(2) تعریف: a similar disease that afflicts animals, esp. sheep.

جمله های نمونه

1. It is not for nothing that scabies is commonly known as the itch.
[ترجمه گوگل]بیهوده نیست که گال معمولاً به عنوان خارش شناخته می شود
[ترجمه ترگمان]این به خاطر چیزی نیست که به عنوان خارش شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Skin diseases, such as impetigo or scabies, are transmitted by direct contact.
[ترجمه گوگل]بیماری های پوستی مانند زرد زخم یا گال از طریق تماس مستقیم منتقل می شوند
[ترجمه ترگمان]بیماری های پوستی مانند as یا scabies از طریق تماس مستقیم منتقل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Prolonged contact with some one who has scabies is the most likely method of transmission.
[ترجمه گوگل]تماس طولانی مدت با فردی که گال دارد محتمل ترین روش انتقال است
[ترجمه ترگمان]تماس Prolonged با کسی که scabies ترین روش انتقال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Untreated scabies infestations, especially in infants, immobilised geriatric patients, AIDS and other immunologically compromised patients can support huge numbers of female mites.
[ترجمه گوگل]هجوم گال درمان نشده، به ویژه در نوزادان، بیماران سالمند بی حرکت، ایدز و سایر بیمارانی که از نظر ایمنی در معرض خطر قرار دارند، می توانند تعداد زیادی کنه ماده را پشتیبانی کنند
[ترجمه ترگمان]Untreated scabies، بویژه در نوزادان، immobilised بیمار، ایدز و دیگر بیمارانی که به خطر افتاده هستند می توانند از تعداد زیادی از کرم های زن حمایت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We present a case of dermatomyositis with keratotic scabies in the scalp.
[ترجمه گوگل]ما یک مورد درماتومیوزیت با گال کراتوتیک در پوست سر ارائه می دهیم
[ترجمه ترگمان]ما یک نمونه از dermatomyositis را با keratotic scabies در پوست سر ارائه می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Scabies is a skin condition caused by a mite called Sarcoptes scabiei.
[ترجمه گوگل]گال یک بیماری پوستی است که توسط کنه ای به نام Sarcoptes scabiei ایجاد می شود
[ترجمه ترگمان]Scabies یک بیماری پوستی است که توسط یک mite به نام Sarcoptes scabiei ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. People can be infested with scabies without having any symptoms.
[ترجمه گوگل]افراد می توانند بدون داشتن هیچ علامتی به گال مبتلا شوند
[ترجمه ترگمان] مردم می تونن بدون هیچ علائمی از \"scabies\" دزدی کنن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. His flesh crawled as if he had a scabies.
[ترجمه گوگل]گوشتش جوری خزید که انگار گال دارد
[ترجمه ترگمان]بدنش طوری بالا و پایین می خزید که انگار he دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It'sounds like scabies . Let me take a look under the microscope.
[ترجمه گوگل]شبیه گال است بگذارید زیر میکروسکوپ نگاهی بیندازم
[ترجمه ترگمان] به نظر \"scabies\" میاد بذار زیر میکروسکوپ یه نگاهی بندازم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A 65 years old man suffered with Norwegian scabies was reported.
[ترجمه گوگل]یک مرد 65 ساله مبتلا به گال نروژی گزارش شد
[ترجمه ترگمان]یک مرد ۶۵ ساله مبتلا به scabies نروژی گزارش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. How long have you had this scabies?
[ترجمه گوگل]چند وقت است که این گال را دارید؟
[ترجمه ترگمان]چند وقته که این \"scabies\" رو داشتی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. For eczema, wet sore, itchy skin, leprosy, as scabies ringworm.
[ترجمه گوگل]برای اگزما، زخم مرطوب، خارش پوست، جذام، به عنوان کرم حلقوی گال
[ترجمه ترگمان]برای اگزما، خارش مرطوب، خارش پوست، جذام و هم چنین انگل کرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It also effective in treating scabies, insect stings, skin infections, and eczema.
[ترجمه گوگل]همچنین در درمان گال، نیش حشرات، عفونت های پوستی و اگزما موثر است
[ترجمه ترگمان]آلوئه ورا هم چنین در درمان scabies، نیش حشرات، عفونت های پوستی و اگزما موثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It is said that scabies is hard to eradicate.
[ترجمه گوگل]گفته می شود که گال به سختی ریشه کن می شود
[ترجمه ترگمان]گفته می شود که ریشه کن کردن آن دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Itch mites cause scabies.
[ترجمه گوگل]کنه های خارش باعث ایجاد گال می شوند
[ترجمه ترگمان]کرم های Itch باعث scabies می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خارش (اسم)
trouble, itch, itching, pruritus, scabies, prurience, pruriency

جرب (اسم)
scab, itch, scabies, mange

خارشک (اسم)
itch, itching, scabies, prurience, pruriency, restlessness

گال (اسم)
scabies

مامیثای صحرایی (اسم)
scabies

انگلیسی به انگلیسی

• skin disease of humans and animals (caused by parasitic mites)
scabies is a very infectious skin disease caused by a parasite, which makes you want to scratch a lot; a medical term.

پیشنهاد کاربران

گال یا جرب : یک بیمارى عفونى خارش دار و عامل آن بندپایى از گروه مایت ها یا هیره ها بنام علمى Sarcoptes scabiei است. مایت ها موجوداتى شبیه کنه اما بسیار کوچکتر و میکروسکوپى و ماده هاى آنها با اندازه اى
...
[مشاهده متن کامل]
در حدود ۳/۰ میلى متر هستند . این بیمارى شایع ترین بیمارى پوستى خارش دار در جهان است و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا به آن مبتلا مى شوند. مایت نر که اندازه اش تقریبا نصف ماده است پس از بارور نمودن جنس ماده، بعد از مدت کوتاهى مى میرد. . محل زندگى انگل، داخل پوست بدن انسان است و پس از انتقال به میزبان، قسمت سطحى پوست بدن را به صورت عمودى سوراخ کرده سپس به ایجاد تونل در سطح افقى مى پردازد بطوریکه در هر شبانه روز حدود ۳ - ۲ میلیمتر پیشروى مى کند و تخمهایش را در داخل آن قراردهد. هیره ماده در طول زندگى ۵ - ۴ هفته اى خود در داخل نقب هاى داخل جلدى حدود ۵۰ - ۴۰ تخم مى گذارد که بعد از ۵ - ۳ روز حدود ۱۰ درصد آنها باز میشوند و لاروهایی از آنها خارج مى شوند که از سلولهاى پوست تغذیه کرده و تونلهاى جدیدى را ایجاد مى کنند و نهایتا به هیره بالغ تبدیل مى شوند. دوره زندگى هیره از تخم تا تخم ۲۴ - ۱۰ روز طول مى کشد. راه اصلى انتقال، تماس نزدیک حداقل براى ۱۵ دقیقه با افراد آلوده و گاهى از طریق وسایل آلوده مى باشد. این انگل هنگامی که روی پوست می نشیند پوست را سوراخ می کند و به زیر پوست می رود . هیره در زیر پوست تونل هایی را حفر می کند و در آنها شروع به تخم ریزی می کند و کلاً زندگیش در همین تولنها خلاصه میشود . تقریباً پس از گذشت یک ماه از ورود انگل به بدن بیمار کم کم علایمی را در خود می بینید که نوید دهنده گال هست . با توجه به زمان طولانی بیماری به ( ( خارش هفت ساله ) ) هم مشهور است . مردم از زمانهای بسیار قدیم این بیماری را می شناخته اند و برای درمان آن از آ‘ گرم معدنی حاوی گوگرد استفاده می کرده اند . بیماری گال در تمام دنیا بخصوص در نواحی گرم و مرطوب شایع است . آنچه مسلم است رعایت نکردن بهداشت فردی ، فقر اقتصادی ، جنگ و محلهای پر جمعیت مانند سربازخانهها ، بیمارستانها ، و شبانه روزیها ، در انتشار بیماری نقش اساسی دارند .

بیماری گال
بیماری خارش پوست ناشی از حشرات کوچک

بپرس