forced expiratory volume

پیشنهاد کاربران

حجم بازدمی اجباری ( FEV ) ( اسم ) : حداکثر مقدار هوایی که می تواند در یک زمان معین از ریه ها خارج شود.
حجم ذخیرع بازدمی
حجم بازدمی اجباری ( FEV )

بپرس