پیشنهاد‌های میثم نبی پور (٧٥٠)

بازدید
٤٤٢
تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

Noun acquiral ( countable and uncountable, plural acquirals ) معنی: The process of acquiring something; acquisition یادگیری، اکتساب، فراگیری

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سخنوری شیوایی سخن گویایی سخن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

formal: problems and difficulties problems or misfortunes

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توجه!!! صحیح proforma invoice می باشد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ناشنوایی بسامدی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به کمکت نیاز دارم

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دستگاه شنود وسیله استراق سمع

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسترسی رد شد در مقابل: Access granted دسترسی داده شد/ دسترسی قبول شد/دسترسی پذیرفته شد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عوام عامه توده مردم مردم عادی جامعه ordinary people

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چِرت محض

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

خودشه اونجاست اوناهاش اوناش

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the calm/lull before the storm آرامش قبل از طوفان a time that seems quiet but will very soon be followed by something unpleasant happening a short ...

پیشنهاد
٠

the calm/lull before the storm آرامش قبل از طوفان a time that seems quiet but will very soon be followed by something unpleasant happening a short ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اماکن رفاهی/مجتمع های تفریحی در یک محل یا منطقه مانند مراکز خرید، استخر ها، سالن ها و اماکن ورزشی و . . . تعریف amenity: something, such as a swim ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مکان رفاهی/مجتمع تفریحی در یک محل یا منطقه مانند مرکز خرید، استخر، سالن و مکان ورزشی و . . . تعریف amenity: something, such as a swimming pool or ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

1. کالبدشکافی/تشریح جسد ( به منظور مطالعه ساختار و بافت ) the act of cutting up a dead person, animal or plant in order to study it 2. بررسی جز به ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٤

کالا یا ماده خام قابل خرید و فروش ( که شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی، کالاها و محموله های ترابری و کالاهای با تولید انبوه می شود ) تعریف بالا بر ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

connive at/in something ( formal, disapproving ) چشم پوشی کردن نادیده انگاشتن معانی: wink at to seem to allow something wrong to happen to allow ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

سفر طولانی ( معمولا با پای پیاده و آرام ) a long journey a long trip in which you travel to various different places, especially on foot a journey ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

( مسیر، راه ) مارپیچ twisted or winding A tortuous road is full of bends and twists ( usually disapproving ) not simple and direct; long, complicat ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

انسجام معنایی و ساختاری پیوستگی معنایی و ساختاری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

mental agility Mental agility is the capacity to respond to events in a flexible way and be able to move quickly between different ideas

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

همچنین: hit/reach rock bottom به ته خط رسیدن به انتها رسیدن به پایان رسیدن ( معولا یک رابطه ) پایین ترین و کم ترین حد ممکن رسیدن To encounter an esp ...

پیشنهاد
٠

the ( whole ) world over around the world throughout the world around the globe across the globe worldwide ​everywhere in the world everywhere on th ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همچنین the ( whole ) world over اقصی نقاط جهان سرتاسر جهان تمام/همه جهان ​everywhere in the world everywhere on the earth If you say that somethin ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همچنین the ( whole ) world over سرتاسر جهان تمام/همه جهان ​everywhere in the world everywhere on the earth If you say that something happens or exi ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

( فرد ) آزاد ( شخص ) دستگیر نشده not captured free on the run at liberty on the loose

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به معنی "غوره" هم می باشد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

به معنی "الکترود اعمال شوک" ( در دستگاه الکتروشوک پزشکی ) نیز گفته می باشد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معنی صحیح: مواجه شدن، برخوردن ( به صورت یک دفعه ای و یا اتفاقی و یا زمانی که انتظار نمی رود ) ( rather informal ) to think of a good idea suddenly ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

old use or formal معلم سختگیر و پُر ادعا و کسی که برای دانش آموزان جذابیتی ندارد a teacher who gives too much attention to formal rules and is not i ...

پیشنهاد
٠

( در پژوهش ها و تحقیقات علمی ادبی ) پیشینه ی تحقیق که به صورت Review of the Literature Literature Review Background و یا Theoretical Framework به کار ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

( در پژوهش ها و تحقیقات علمی ادبی ) پیشینه ی تحقیق که به صورت Review of the Literature Literature Review Background و یا Theoretical Framework به کار ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

hay bailing بسته بندی کاه/علوفه

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قضاوت شخصیت مثال: He's an excellent judge of character ترجمه اینجانب: او در قضاوت شخصیت، عالی هست.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بوی متمایز

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بوی زننده

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصادف منجر به آتش گرفتن خودرو آتش گرفتن خودرو در تصادف

پیشنهاد
٠

جو سمی. آب کشنده.

پیشنهاد
٠

خیلی سمی هست که بتوان مستقیما آن را لمس کرد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصمیم/حکم قانوی یا حکومتی a decision an official decision, especially one made by a court A ruling is an official decision made by a judge or court ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

citing mentioning

پیشنهاد
٠

مستمری ازکارافتادگی تامین اجتماعی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لانگمن، کیمبریج، آکسفرد و وبستر: the period of decrease in wealth, industrial production, and employment from 1929 until the start of World War II ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

برای پادشاه و همسر پادشاه و یا ملکه و همسر ملکه از Majesty به معنی اعلی حضرت ( برای مرد ) و علیا حضرت ( برای زن ) استفاده می شود ( Your/Her/His Majes ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

برای پادشاه و همسر پادشاه و یا ملکه و همسر ملکه از Majesty به معنی اعلی حضرت ( برای مرد ) و علیا حضرت ( برای زن ) استفاده می شود ( Your/Her/His Majes ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

PLURAL NOUN شرایط ( پیش نیازهای ) ورود به دانشگاه the types and grades of examination required to enter a university admission conditions conditions ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلاس شبانه ( تا حالا شنیدین که بگن کلاس غروب یا غروبانه یا عصرانه؟ )

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوره/کلاس شبانه

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

British English همچنین set book/text etc کتاب درسی ( که از آن در امتحان سوال می آید ) a book that must be studied for an examination a book or p ...