at large


1- آزاد، غیر زندانی، فراری، 2- به طور کامل، با تمام جزئیات، 3- به طور کلی، همه، سرتاسر، 4- (امریکا) وابسته به یا نماینده ی همه ی یک ایالت یا ناحیه (و نه فقط بخشی از آن)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] نامحدود، بی حد و حصر، به طور کلی، به تفصیل، آزاد، فراری

به انگلیسی

• free, unrestricted; escaped; in general, generally

پیشنهاد کاربران

the population/society/world etc at large

یعنی people in general
در آخر
سرگردان
در کل
همه
بی هدف
آزاد
به خصوص
به تمام معنا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما