منو
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

به طور طیعی، در طبیعت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤١

Stumped از دادن جواب عاجز شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

منطبق با

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

هیپوکمپ یا اَسبک: قسمتی از دستگاه کناره ای ( سیستم لیمبیک ) مغز که مرکز یادگیری و حافظه می باشد.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

Lie in Something to exist or be found in something وجود داشتن یا یافت شدن در چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

تنظیمات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

بازارگرمی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

طبیعت ثانوی رفتار یا صفتی اکتسابی که به واسطه ٔ اعمال و بکارگیری طولانی، ذاتی و طبیعی به نظر می رسد ( حسین بشری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

قدرت تشخیص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

— and counting used to say that a figure is constantly increasing. برای نشان دادن اینکه رقم یا عدد ذکر شده همچنان در حال افزایش است "nearly seven y ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

a person who purveys, provides, or supplies تدارک بیننده، مهیاکننده، تامین کننده، فراهم آورنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

وسایل آتش بازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

the rate of a person's progress in gaining experience or new skills. سرعت پیشرفت یک فرد در کسب تجربه یا مهارتهای جدید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

شمار زیادی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

گیاه گلدانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

If you say that something goes a long way towards doing a particular thing, you mean that it is an important factor in achieving that thing. عاملی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مترصد زمان مناسب بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

گیرپاژ کردن ( موتور )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

the subjects that you study in high school or college دروسی که در کالج یا دبیرستان خوانده می شوند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

play a part if something or someone plays a part in something else, they are involved in it play a part in Health education will play a part in prep ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

unfold در مورد داستان به معنای گفته شدن، یا خوانده شدن هست As the story unfolds, we learn more about Max’s childhood هنگامیکه داستان خوانده شد، ما در ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

آموختن، یادگرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

مسئولیت یا اجازه ی تصمیم گرفتن داشتن The matter now rests with the medical committee. اکنون تصمیم گیری در این مورد بر عهده ی کمیته ی پزشکی است. Res ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

( TRANSITIVE ) if you play out a situation, you pretend that it is really happening نقش بازی کردن Ex: Children often play out quite violent scenes بچ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

اندوخته شدن More knowledge banked دانش بیشتری اندوخته شد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

as the maxim goes مترادف آمریکایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

درکنترل داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

stand up ( to something ) ​to remain valid even when tested, examined closely, etc معتبر باقی ماندن حتی پس از آزمودن، به دقت بررسی شدن و غیره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

در کنترل داشتن موقعیت یا آگاه بودن از on top of something in control of a situation and aware of changes

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

خودفهمی - خودبینشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

سه گام در بسکتبال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

the lion’s share ( of something ) ​the largest or best part of something when it is divided بزرگترین یا بهترین قسمت چیزی، هنگامیکه تقسیم می شود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

به آرامی، تبدیل به چیزی شدن ( به چیز دیگری تبدیل شدن )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

Fail - Safe system سیستم ایمنی از خرابی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

lacking distinction; unexceptional. معمولی Tony’s career as a baseball player was short and undistinguished دوران بازیگری تونی به عنوان بازیکن بیسبا ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

( از ترس یا هیجان ) لرزه بر اندام انداختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

ساختار ماکروسکوپی در مقابل ساختار میکروسکوپی شاخه ای از علم کالبد شناسی که به بررسی بافت ها و ساختار های ماکروسکوپی بافت ها و ارگان ها می پردازد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

in the same way به روشی مشابه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعداد زیادی محصول که تحت یک نام تجاری ( برند ) تولید می شوند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تخته پوستر، مقوای آگهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

to help someone to improve, especially through training or practice: Her new piano teacher has really brought her on. کمک به یک فرد برای پیشرفت کرد ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

امتحان جامع یعنی از اول تا جایی که خوانده شده گرفته می شود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در طبقات بالای جامعه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

یادگیری بادوام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

بدون خطا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

دارای چشمان ورقلمبیده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

تمرین بی وقفه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

تمامی گونه ها، همه ی انواع در مورد دولت ها، هر نوع ایده Governments of every stripe ( = of all political opinions ) have a bad habit of interfering ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

فهم عرفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کیف گردنی