منو
تاریخ
٤ سال پیش
متن
My in-laws and I get on.
دیدگاه
١٤

من و خانوده همسرم ( شریک زندگیم ) تفاهم داریم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He seemed most amenable to my idea.
دیدگاه
٥

به نظر می رسد که آن آقا خیلی تمایل به پذیرفتن ایده ی من دارد. ( خیلی با من موافق هست، ایده ی من باب طبع او است )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They had three very amenable children.
دیدگاه
٤

آنها سه فرزند مطیع ( حرف گوش کن ) داشتند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Syntax describes the rules by which words can be combined into sentences, while semantics describes what they mean.
دیدگاه
٠

"نحو" به بیام قواعدی می پردازد که برمبنای آنها کلمات با هم ترکیب شده، جملات را می سازند، در حالیکه "معناشناسی" به توصیف معنای آنها می پردازد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was a famously peppery lawyer.
دیدگاه

او وکیلی تند خو و بدزبان بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The two children got on famously.
دیدگاه

دو کودک عالی پیشرفت می کردند.