نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rite of passage: بخشی از فرآیند بلوغ، رویداد یا مراس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take a bow: تعظیم کردن، خم شدن، ( معمولا برای پ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a bow: تعظیم کردن، خم شدن، ( معمولا برای پ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nabe: نبه، اسم یک غذای سنتی ژاپنی هم هست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nabe: نبه، اسم یک غذای سنتی ژاپنی هم هست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
skip leg day: روز تمرین عضلات پا را از قلم انداخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
skip leg day: روز تمرین عضلات پا را از قلم انداخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rash gaurd: راش گارد، محافظ امواج! لباسی مخصوص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rash vest: نام دیگر راش گارد Rash guard و Rash ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lumbersexual: اصطلاح ) به مردی گفته میشود که طرز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take breath away: اصطلاح Take someone's breath away ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take breath away: اصطلاح Take someone's breath away ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crop out: در مورد عکس ) یعنی قسمتی از عکس را ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
trance: حالت خلسه!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grom: بچه، پسر بچه، kid
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
puristic: خلوص گرا! The puristic design طرا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lie ahead: در پیش رو بودن، در سر راه قرار گرفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
absinthe: ابسینث! نوعی مشروب تقطیری با درصد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
justify nothing: چیزی را توجیه نکردن! بدون هیچ توجیه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
extraterrestrial: فرازمینی، فوق زمینی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هاریکا: اسم ترکی هست و به معناهای خوشگل، زی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
plonker: صفت ) یک اصطلاح بریتانیایی نادان، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sadurday: عامیانه ) شنبه تلخ! شنبه غمناک! ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
attainable: دست یافتنی! The most attainable د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
attainable: دست یافتنی! The most attainable د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cue the confetti: اصطلاح عامیانه ) cue the confetti ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
first nation: بومیان کانادا! سرخپوستان یا هندی ها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
first nation: بومیان کانادا! سرخپوستان یا هندی ها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blow smoke: اصطلاح اینفرمال ) 1 - چاخان کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow smoke: اصطلاح اینفرمال ) 1 - چاخان کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
someone is up to something: اصطلاح ) وقتی میگیم Someone is up ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
someone can't shake the feeling: اصطلاح ) وقتی میگیم که Someone ca ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
someone can't shake the feeling: اصطلاح ) وقتی میگیم که Someone ca ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
someone is up against something: اصطلاح ) وقتی میگیم Someone is up ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reimagined: صفت ) تجدید نظر شده، دوباره تفسیر ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reimagined: صفت ) تجدید نظر شده، دوباره تفسیر ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
just happened to: کاملا اتفاقی، اتفاقا، بر حسب اتفاق، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
just happened to: کاملا اتفاقی، اتفاقا، بر حسب اتفاق، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make it up: آشتی کردن، جبران کردن، صلح کردن! Wh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make it up: آشتی کردن، جبران کردن، صلح کردن! Wh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
avatar: - حلول رب النوع، تجسم عامل الهی، حل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mocking: بعنوان صفت ) تمسخر آمیز!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mocking: بعنوان صفت ) تمسخر آمیز!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
weird flex but ok: اصطلاح عامیانه مجازی جدید ) Weird ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
weird flex but ok: اصطلاح عامیانه مجازی جدید ) Weird ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
having said that: - علی رغم آنچه که گفته شده! - با ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ox: گاو نر اخته شده! فرق ox با bull در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bullock: در واقع همان ox است یعنی گاو نر اخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bullock: در واقع همان ox است یعنی گاو نر اخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bull: گاو نر اخته نشده! فرقش با ox یا bu ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
whack: بعنوان صفت ) جایگزین wack به معنی: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
whack: بعنوان صفت ) جایگزین wack به معنی: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let's ride: Let's ride بیا برونیم!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let's ride: Let's ride بیا برونیم!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
snap it up: اصطلاح اینفرمال ) عجله کن! زود با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
weave: لایی کشیدن ( در ترافیک یا جاهای شلو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take a ride: To take a ride سواری کردن، سوار شد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a ride: To take a ride سواری کردن، سوار شد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
side skirts: اتومبیل ) ساید اسکرت ها همان رکاب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
more than meets the eye: اصطلاح ) بیشتر از آنچه که به نظر می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
more than meets the eye: اصطلاح ) بیشتر از آنچه که به نظر می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
globe trotter: جهانگرد!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
globe trotter: جهانگرد!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
holidaymaker: - گردشگری که در زمان تعطیلات به مسا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take in the scenery: Take in the scenery Taking in the ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take in the scenery: Take in the scenery Taking in the ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
whaddaya: مخفف What do you است Whaddaya thi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
whaddaya: مخفف What do you است Whaddaya thi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pellet: گندله Pelletizing گندله سازی! به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
POS: POS عامیانه ) مخفف Piece Of Shit ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
got the cake: اصطلاح عامیانه ) She got cake Or ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tick all the boxes: اصطلاح ) To tick all boxes Or To ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tick all the boxes: اصطلاح ) To tick all boxes Or To ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sustainably: قید ) بصورت مداوم و پایدار، به صور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sustainably: قید ) بصورت مداوم و پایدار، به صور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
overfishing: صید بیش از حد ماهی، صید بی رویه، ما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
overfishing: صید بیش از حد ماهی، صید بی رویه، ما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
by policy: طبق سیاست، طبق برنامه ( سازمان یا ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
heroine: به نظر من اون سه تا جمله اول Heroi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
heroine: به نظر من اون سه تا جمله اول Heroi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in advence: پیشاپیش!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in advence: پیشاپیش!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
پیشاپیش تولدت مبارک: - Happy Birthday in advance - Wis ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
provocateur: شورشی، اخلالگر، تحریک کننده سایرین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nail someone down: کسی را وادار به گفتن تصمیم نهایی اش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nail someone down: کسی را وادار به گفتن تصمیم نهایی اش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pin someone down: مترادف با اصطلاح Nail someone down ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pin someone down: مترادف با اصطلاح Nail someone down ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
nail down: محکم کردن، قطعی کردن، ( تعهد یا ضما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nail something down: اینفرمال ) 1 - چیزی را بدقت و بطور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nail something down: اینفرمال ) 1 - چیزی را بدقت و بطور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feast your eyes: لذت ببرید، چشم چرانی کنید! Feast o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feast your eyes: لذت ببرید، چشم چرانی کنید! Feast o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nosebleed section: اصطلاح اینفرمال ) مربوط به صندلیها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nosebleed section: اصطلاح اینفرمال ) مربوط به صندلیها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
coursebook: کتاب درسی، درس نامه، کتاب آموزشی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coursebook: کتاب درسی، درس نامه، کتاب آموزشی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nosebleed seats: اینفرمال ) nosebleed seats معادل با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
split: با spilt اشتباه گرفته نشود! Spill, ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dutch: To go Dutch اینفرمال ) اصطلاح عامی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
to die for: عالی، فوق العاده، مطلوب، جذاب The ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
to die for: عالی، فوق العاده، مطلوب، جذاب The ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hogget: اسم ) بره یکساله، بره چی! A yearli ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
opportunistic: صفت ) فرصت طلب!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
feather star: Feather sea star یا Feather star ست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
thirties: One's thirties یعنی سنین سی تا سی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
thirties: One's thirties یعنی سنین سی تا سی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
captured regulator: Regulatory capture Captured regula ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take a spin: اصطلاح اینفرمال ) بخصوص برای اتومبی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a spin: اصطلاح اینفرمال ) بخصوص برای اتومبی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get the needle: Get the needle Have the needle اصط ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give the needle: Give someone the needle اذیت کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hit a rock bottom: Hit/ reach a rock bottom اصطلاح ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hit a rock bottom: Hit/ reach a rock bottom اصطلاح ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
street name: 1 - نام خیابان، اسم خیابان 2 - نام ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
get the pip: اصطلاح اینفرمال ) Get the pip/pips ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
time out of mind: از زمان قدیم، از عهد دقیانوس، زمانی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
time out of mind: از زمان قدیم، از عهد دقیانوس، زمانی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let be noticed: تابلو کردن، جلب نظر کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let be noticed: تابلو کردن، جلب نظر کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be fagged out: To be fagged out یعنی بسیار خسته ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
consobrini: Consobrini , Consobrinus لاتین ) ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
throw a curve: اصطلاح ) اینفرمال To throw a curve ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
throw a curve: اصطلاح ) اینفرمال To throw a curve ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
be in the soup: اصطلاح قدیمی اینفرمال ) تو دردسر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be in the soup: اصطلاح قدیمی اینفرمال ) تو دردسر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اول شخص جمع: First person plural
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ضمیر اول شخص جمع: First person plural pronoun
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ضمیر اول شخص مفرد: First person singular pronoun
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ضمیر اول شخص مفرد: First person singular pronoun
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ضمیر دوم شخص مفرد: Second person singular pronoun
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ضمیر دوم شخص جمع: Second person plural pronoun
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دوم شخص جمع: Second person plural
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دوم شخص مفرد: Second person singular
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ســوم شخص مفرد: Third person singular
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ســوم شخص مفرد: Third person singular
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سوم شخص جمع: Third person plural
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
character arc: فیلم نامه نویسی ) قوس شخصیت ( کارا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
character arc: فیلم نامه نویسی ) قوس شخصیت ( کارا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
marked down: حراج شده، مشمول تخفیف، در معرض حراج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
marked down: حراج شده، مشمول تخفیف، در معرض حراج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run small: To run small /big اصطلاح مربوط به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
run small: To run small /big اصطلاح مربوط به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حقت بود: علاوه بر اصطلاح you deserved it اص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
حقت بود: علاوه بر اصطلاح you deserved it اص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سلام برسون: عبارت سلام مرا برسون یا از طرف من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
سلام برسون: عبارت سلام مرا برسون یا از طرف من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
my foot: اصطلاح غیررسمی ) این اصطلاح برای ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
my foot: اصطلاح غیررسمی ) این اصطلاح برای ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
perceived: صفت ) خیالی، فرضی، ساختگی A perce ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
wicked: عامیانه جدید ) شگفت انگیز، معرکه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be on your head: اصطلاح ) این اصطلاح برای هشدار به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be on your head: اصطلاح ) این اصطلاح برای هشدار به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cast a wide net: یک اصطلاح ماهیگیری اما در موارد دیگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cast a wide net: یک اصطلاح ماهیگیری اما در موارد دیگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shoot a little lower: اصطلاح ) - یه کم سطح توقع را پایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shoot a little lower: اصطلاح ) - یه کم سطح توقع را پایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
فازت چیه: What's your vibe
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hit the gym: ورزش کردن، تمرین کردن I have to h ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hit the gym: ورزش کردن، تمرین کردن I have to h ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get around: اصطلاح ) اجتناب کردن، طفره رفتن و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
clear cut: قطع کامل تمام درختان جنگلی در یک من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clear cut: قطع کامل تمام درختان جنگلی در یک من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pine for: اصطلاح ) 1 - دلتنگ شدن، در واقع غم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pine for: اصطلاح ) 1 - دلتنگ شدن، در واقع غم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
twerk: قر دادن، بالا و پایین انداختن باسن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
iceberg lettuce: کاهو پیچ ( سالادی )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head turner: ( صفت ) جذاب و فوق العاده، وقتی کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
head turner: ( صفت ) جذاب و فوق العاده، وقتی کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mean muggin: نگاه غضب آلود، نگاه معنا دار یا از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mean muggin: نگاه غضب آلود، نگاه معنا دار یا از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wiped out: صفت ) 1 - بسیار خسته! I'm completel ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
wiped out: صفت ) 1 - بسیار خسته! I'm completel ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stones throw: ( خودمانی ) :در یک قدمی ( منظور هما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stones throw: ( خودمانی ) :در یک قدمی ( منظور هما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the wheel: هدایت یا کنترل کردن ( رانندگی کردن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take the wheel: هدایت یا کنترل کردن ( رانندگی کردن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
morning blues: کسالت یا افسردگی صبحگاهی ( البته بر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
monday blues: کسالت، افسردگی و یا خستگی دوشنبه ها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
monday blues: کسالت، افسردگی و یا خستگی دوشنبه ها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
everlasting gobstopper: هم نام یک برند معروف آبنبات ( candy ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spit it out: بیرون انداختن یا تف کردن ( مثلا غذا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
spit it out: بیرون انداختن یا تف کردن ( مثلا غذا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get stung: گزیده شدن ، زمان گذشته آن هم got st ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get stung: گزیده شدن ، زمان گذشته آن هم got st ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
strikethrough: خط زدن یا کشیدن ( متن برای حذف آن )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
strikethrough: خط زدن یا کشیدن ( متن برای حذف آن )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in style: شیک، مد روز، اصیل، مدرن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in style: شیک، مد روز، اصیل، مدرن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
air out: فعل عبارتی، به معنای در معرض هوا قر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
air out: فعل عبارتی، به معنای در معرض هوا قر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ask after: جویای احوال سلامتی یا پیشرفت کسی یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ask after: جویای احوال سلامتی یا پیشرفت کسی یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
julienne: فعل ، برش فرانسوی سبزیجات ( بصورت خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
julienne: فعل ، برش فرانسوی سبزیجات ( بصورت خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come round: باز رخدادن ، دوباره روی دادن ، ( مث ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ran into: برخورد کردن، تصادفی به چیزی برخوردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cut a fine figure: برازنده و جذاب به نظر رسیدن، ( بیشت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cut a fine figure: برازنده و جذاب به نظر رسیدن، ( بیشت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
see out: بدرقه کردن یا همراهی کردن تا دم درب ...
٥ ماه پیش