نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make good time: سریع سفر کردن، زمان مسافرت را کوتاه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
left to go: باقی مانده برای سپری کردن، باقیماند ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make a pit stop: دستشوئی رفتن ( بین راه مسافرت ) ، ت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make a pit stop: دستشوئی رفتن ( بین راه مسافرت ) ، ت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
doze off: چرت بردن، خواب رفتن did you doze o ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
doze off: چرت بردن، خواب رفتن did you doze o ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hang a left: به سمت چپ پیچیدن، to turn left
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hang a left: به سمت چپ پیچیدن، to turn left
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peer into: با دقت نگریستن به. . . ، از روی کنج ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peer into: با دقت نگریستن به. . . ، از روی کنج ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
drone: مفت خور، طفیلی، آدم تنبل و انگل. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
drony: صفت ) برای drone ، وزوزو، کسی یا چی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mean things: چیزهای مهم، چیزهای با اهمیت، I nev ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
undergo: تحت چیزی قرار گرفتن، ( بیشتر برای ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
look like: شبیه به کسی یا چیزی شدن، شبیه به کس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
languishing: خمار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let's clear the air: بیا صحبت کنیم و رفع سوء تفاهم ، بیا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let's clear the air: بیا صحبت کنیم و رفع سوء تفاهم ، بیا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
round of applause: Idiom ) یک دور تشویق در میان یک گرو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
round of applause: Idiom ) یک دور تشویق در میان یک گرو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jhuggi jhopdis: انگلیسی هندی ) زاغه های هندی، آلونک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jhuggi: زاغه یا آلونک هندی ( Jhuggi Jhopdis ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
eat one's fill: به اندازه کافی خوردن ، به مقداری که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
analyticism: تحلیل گرایی، فلسفه تحلیلی، واکافتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
clean sheet: فوتبال ) دروازه بسته، کلین شیت ( یع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
clean sheet: فوتبال ) دروازه بسته، کلین شیت ( یع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
shut out: فوتبال ) مترادف کلین شیت، دروازه بس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
account: روایت، توضیح، توجیه،
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
covering law: قانون فراگیر،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
covering law: قانون فراگیر،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
unreflective: صفت ) بدون فکر، نسنجیده، عجولانه، ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unreflective: صفت ) بدون فکر، نسنجیده، عجولانه، ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
case specific factor: عامل مورد خاص، عاملی که مختص مورد خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
case specific: صفت ) منحصر به مورد، منحصر به موضوع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ides of march: پانزدهم مارس، . نیمه مارس، ( روزی ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ides of march: پانزدهم مارس، . نیمه مارس، ( روزی ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
follow along: دنبال کردن، همراهی کردن، تعقیب کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
follow along: دنبال کردن، همراهی کردن، تعقیب کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
do away with something: از شر چیزی خلاص شدن، رها شدن از چیز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
do away with something: از شر چیزی خلاص شدن، رها شدن از چیز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
get rid: 1 - رها شدن، خلاص شدن، دور انداختن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get rid: 1 - رها شدن، خلاص شدن، دور انداختن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ear irrigation: شستشوی گوش، ( توسط پزشک برای تمیز ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
molester: کودک آزار، متجاوز جنسی،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
molester: کودک آزار، متجاوز جنسی،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
overlook: نادیده انگاشتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
action packed: صفت ) اکشن، پرجنب وجوش، مثال I like ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sing along to: آواز دسته جمعی خواندن با ( آهنگ مور ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
compensation payment: پرداخت غرامت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
job compensation payment: پرداخت غرامت شغلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
weep for joy: گریه شادی، از شدت شادی گریه کردن I ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tears of joy: مترادف با cry for joy از شدت خوشحال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tears of joy: مترادف با cry for joy از شدت خوشحال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
onset: شروع ( اثر دارو ) onset of effect f ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
onset: شروع ( اثر دارو ) onset of effect f ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fancy seeing you here: از دیدنت در اینجا خیلی تعجب کردم! ع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy seeing you here: از دیدنت در اینجا خیلی تعجب کردم! ع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
questionnaire: فرقش با test , exam, quiz اینه که س ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
questionnaire: فرقش با test , exam, quiz اینه که س ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's up to you: بعهده شماست، اختیار با شماست، میل خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
it's up to you: بعهده شماست، اختیار با شماست، میل خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's up here: اینجا، این بالاست! It's up here in ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bah humbug: 1 - خود کلمه bah یک حرف ندا می باشد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bah humbug: 1 - خود کلمه bah یک حرف ندا می باشد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
you bet: ( بله ) حتما! مطمئنا! مطمئن باشید! ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
i bet: 1 - به معنای : شرط می بندم ( برای م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bring it on: اصطلاحی برای نشان دادن اینکه شما آم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
bring it on: اصطلاحی برای نشان دادن اینکه شما آم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
monist: وحدت گرا، یکتا گرا، معتقد به وحدانی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
saddle up: زین کردن ( اسب ) ، آماده کردن، اسب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
saddle up: زین کردن ( اسب ) ، آماده کردن، اسب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's going to be bumpy: قراره ( مسیر ) پرچاله چوله باشه! قر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's going to get bumpy: قراره ( مسیر ) ناهموار بشه! Saddle ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
moonroof: مونروف ، نوعی سانروف سقف اتوموبیل!
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
moonroof: مونروف ، نوعی سانروف سقف اتوموبیل!
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
drowning: غوطه ور نمودن، غرقه کردن،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drowning: غوطه ور نمودن، غرقه کردن،
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
what an aggressive look: چه قیافه تهاجمی!، چه قیافه خشنی! ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it couldn't hurt: ضرری ندارد که. . . ، نمیتونه بد باش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
it couldn't hurt: ضرری ندارد که. . . ، نمیتونه بد باش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it wouldn't hurt: ضرری ندارد که. . . ، بد نیست که. . ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
it wouldn't hurt: ضرری ندارد که. . . ، بد نیست که. . ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
much anymore: دیگر زیاد، دیگر خیلی، don't go over ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
much anymore: دیگر زیاد، دیگر خیلی، don't go over ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
suv: Also ) Suburban Utility Vehicle ) ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
suv: Also ) Suburban Utility Vehicle ) ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
utility vehicle: به ماشینهای قدرتمندی گفته میشود که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
utility vehicle: به ماشینهای قدرتمندی گفته میشود که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give something up as a bad job: اصطلاح ) ترک چیزی بعنوان یک کار بد، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give something up as a bad job: اصطلاح ) ترک چیزی بعنوان یک کار بد، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stub: انگشت شست پا ( تصادفی ) به چیزی سفت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stub out: خاموش کردن چیزی ( مثلا ته سیگار ) ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stub out: خاموش کردن چیزی ( مثلا ته سیگار ) ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stubby: کلفت و کوتاه، خپل و پهن، ضخیم و کوت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stubby: کلفت و کوتاه، خپل و پهن، ضخیم و کوت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
clown: دلقک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
clown: دلقک
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
now speaking of someone or something: حالا که صحبت کسی یا چیزی شد ( به می ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
now speaking of someone or something: حالا که صحبت کسی یا چیزی شد ( به می ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
one of a kind: صفت ) منحصر بفرد، تک از نوع خودش! T ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
look around: 1 - نگاهی به اطراف انداختن، به دور ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
look around: 1 - نگاهی به اطراف انداختن، به دور ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
knock down: چیزی یا کسی را ( با ضربه ) به زمین ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
knock down: چیزی یا کسی را ( با ضربه ) به زمین ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
reclaim: بازیافت کردن زباله، فرقش با recycle ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chubby bunny challenge: چالش چابی بانی ، در این چالش هر چه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you're just saying that: تو اینو همینجوری داری میگی ( که من ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
you're just saying that: تو اینو همینجوری داری میگی ( که من ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sakura: درخت گیلاس ژاپنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sakura: درخت گیلاس ژاپنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
run aground: به گل نشستن ( کشتی ) ، برخورد به زم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
run aground: به گل نشستن ( کشتی ) ، برخورد به زم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run drills: اجرای تمرین، اجرای مشق، تمرین کردن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گرفتن گوشی از دست کسی: Taking the receiver from one's hand ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
charged: احساسی، پر تنش، پر هیجان، هیجان انگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
charged situation: موقعیت پر تنش، موقعیت استرس زا، وضع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feast your eyes on someone or something: اصطلاح ) نگاه کردن به کسی یا چیزی ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
course credit: واحد درسی، واحد ( در دانشگاه ) که ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
course credit: واحد درسی، واحد ( در دانشگاه ) که ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
credit hour: ساعت تدریس 50 دقیقه ای، واحد درسی، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
credit hour: ساعت تدریس 50 دقیقه ای، واحد درسی، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
late drop: حذف اضطراری ( مثلا واحد درسی ) مثال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
late course drop: حذف اضطراری واحد درسی ( در دانشگاه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
late credit drop: حذف اضطراری واحد درسی ( در کالج یا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
late drop or add: حذف یا اضافه تاخیری، حذف یا اضافه ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tied down: 1 - بستن یا نگه داشتن چیزی یا کسی ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tied down: 1 - بستن یا نگه داشتن چیزی یا کسی ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
tied up: اصطلاح ) مشغول بودن، دست کسی بند بو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
distractor: روانشناسی ) حواس پرت، پریشان، سردرگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
externalizer: روانشناسی ) برون پندار، در این اختل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
he wouldn't say boo to a goose: اصطلاح ) اشاره دارد به اینکه طرف از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
say boo to a goose: اصطلاح ) Can't say boo to a goose ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
say boo to a goose: اصطلاح ) Can't say boo to a goose ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
haunted: جن زده، در تصرف جن، مترادف با posse ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
haunted: جن زده، در تصرف جن، مترادف با posse ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
demonic possession: مالکیت توسط شیطان، مالکیت جن،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ex post: معطوف به سابق، گذشته نگر، وابسته به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ex post: معطوف به سابق، گذشته نگر، وابسته به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
momentum: اقتصاد ) تکانه، شتاب،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
momentum: اقتصاد ) تکانه، شتاب،
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
equity momentum strategy: اقتصاد ) استراتژی مومنتوم ( در ) سر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get away with something: قسر در رفتن از چیزی، گیر نیفتادن بخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get away with something: قسر در رفتن از چیزی، گیر نیفتادن بخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be on the mend: رو به بهبودی، در حال خوب شدن، در حا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be on the mend: رو به بهبودی، در حال خوب شدن، در حا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
beat the rap: اصطلاح ( آمریکا شمالی ) ، قسر بیرون ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let me be: دست از سرم بردار، تنهایم بگذار، اذی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
let me be: دست از سرم بردار، تنهایم بگذار، اذی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
musketeer: Three Musketeer = سه تفنگدار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
musketeer: Three Musketeer = سه تفنگدار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hang tough stay tenacious: سخت گیر باش، محکم بمان! مماشات یا س ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
strike a balance: اصطلاح ) برقراری یک توازن، توازن بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
strike a balance: اصطلاح ) برقراری یک توازن، توازن بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
decoupage: 1 - هنر تزیین یک سطح یا شی ( معمولا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
decoupage: 1 - هنر تزیین یک سطح یا شی ( معمولا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
catch phrase: تکیه کلام افراد مشهور را catch phra ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
catch phrase: تکیه کلام افراد مشهور را catch phra ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pet phrase: تکیه کلام افراد عادی را pet phrase ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ear worm: غیررسمی، کلمه یا عبارتی یا آهنگی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
trip off the tongue: غیررسمی ) مترادف با Roll off the to ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trip off the tongue: غیررسمی ) مترادف با Roll off the to ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
roll off the tongue: غیررسمی ) مترادف با trip off the to ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
roll off the tongue: غیررسمی ) مترادف با trip off the to ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slip off the tongue: غیررسمی ) به قول خودمون یعنی سوتی د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slip off the tongue: غیررسمی ) به قول خودمون یعنی سوتی د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rack rate: نرخ رسمی یا اعلام شده دائمی اتاق ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rack rate: نرخ رسمی یا اعلام شده دائمی اتاق ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش