مدال‌های علی اکبر منصوری

بازدید
٣٦
امتیاز کل
٣٦٩,٢١١
کل مدال ها
٢,٢٧٤
طلا
٢١٤
نقره
١,١٢٢
برنز
٩٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٧٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٩١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤١٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٧٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٥٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٩٦
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١