مدال‌های علی اکبر منصوری

بازدید
٣٥
امتیاز کل
٣٦٩,٢١١
کل مدال ها
٢,٢٧٤
طلا
٢١٤
نقره
١,١٢٢
برنز
٩٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٧٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٥٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٩٦
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١