امتیاز‌های علی اکبر منصوری

بازدید
١٩
امتیاز کل
٣٧٠,٣٩٨
کل مدال ها
٢,٢٨١
طلا
٢١٦
نقره
١,١٢٦
برنز
٩٣٩
٣٧,٥٨١
×
١٠
=
٣٧٥,٨١٠
٢,٧١٦
×
=
-٥,٤٣٢
٤
×
٢
=
٨
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧٠,٣٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٧,٥٧٨
×
١٠
=
٣٧٥,٧٨٠
٢,٧١٦
×
=
-٥,٤٣٢
٤
×
٢
=
٨
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧٠,٣٥٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤٥