نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
not on your nelly: عامیانه انگلیسی بریتانیایی ) - به ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cue the confetti: اصطلاح عامیانه ) cue the confetti ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resemble: آیا مثل یک قسمت حذف شده از مجموعه د ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cause any offence: باعث آزرده خاطر شدن، باعث رنجش خاطر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
soused: سرخوش، مست
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take for a walk: گرداندن، راه بردن، پیاده روی بردن، ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take the long view: نگاه دراز مدت به چیزی داشتن، چیزی ر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gamify: Gamification یعنی بازی وار سازی، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
late credit drop: حذف اضطراری واحد درسی ( در کالج یا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the fur flies: اصطلاح ) اینفرمال used to say that ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
booted: صفت ) چکمه پوش، پوتین پوش
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blow one's brains out: عامیانه ) کشتن کسی با شلیک به سر، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow one's brains out: عامیانه ) کشتن کسی با شلیک به سر، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
to my great surprise: در کمال تعجب من، بر خلاف انتظار من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
to my great surprise: در کمال تعجب من، بر خلاف انتظار من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take aim at: - هدف گرفتن، ( به سوی چیزی ) نشانه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take aim at: - هدف گرفتن، ( به سوی چیزی ) نشانه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
all pervading: صفت ) - کاملا فراگیر، همه فراگیر، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
all pervading: صفت ) - کاملا فراگیر، همه فراگیر، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
agrope: قید ) حین نوازش، حین دستمالی کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a dig: Take a dig at someone اصطلاح ) به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a jab: اصطلاح ) مترادف با اصطلاح Take a ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bring pressure to bear on: اصطلاح ) اعمال فشار برای وادار کرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get to one's feet: برپا شدن، برخاستن، از جا بلند شدن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
how so: چطور مگه - He doesn't want to go ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
size of fine: میزان غرامت، میزان جریمه، مقدار جری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
would give one's right arm: اصطلاح ) معنای کلمه به کلمه ) دست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at ease: آزاد، آزاد باش! فرمان آزاد باش فرم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tell it to the marines: اصطلاح ) عامیانه چه حرفها! کم دروغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tell it to the marines: اصطلاح ) عامیانه چه حرفها! کم دروغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pander: دیوث، زن قحبه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
no matter how you slice it: اصطلاح ) این اصطلاح برای مواقعی اس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out with it: حرفت را بزن، هر چی تو سرته بگو، هر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out with it: یالا، حرفت را بزن! هر چی تو فکرت می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cost dearly: گران تمام شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
plug away at a task: بدون وقفه و با جدیت تمام کار کردن و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
plug away at a task: بدون وقفه و با جدیت تمام کار کردن و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
picnicker: پیک نیک رونده، گردشگر، کسی که به پی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
picnicker: پیک نیک رونده، گردشگر، کسی که به پی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
puerpera: زائو، زنی که تازه زایمان کرده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
loose cannon: آدم نا متعادل، غیر قابل پیش بینی، غ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cry uncle: اصطلاح ) از آمریکای شمالی به معنای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
water down: رقیق کردن، آبکی کردن، از غلظت کاستن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
child prodigy: کودک نابغه، بچه با استعداد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
give heed to: - توجه کردن به. . . ، - اهمیت داد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
have a close brush with death: تا دم مرگ رفتن،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you're a caution: اینفرمال ) اصطلاحی برای توصیف یک ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
oil refining: پالایش نفت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
oil refining: پالایش نفت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
soused: سرخوش، مست
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
put out feelers: زیر زبون ( کسی ) را کشیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put out feelers: زیر زبون ( کسی ) را کشیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
papier mache: پپیه مشه یا پاپیه ماشه، کاغذ جویده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
papier mache: پپیه مشه یا پاپیه ماشه، کاغذ جویده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بادمجان بم افت نداره: سه تا معادل انگلیسی برای این ضرب ال ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you wish: به همین خیال باش!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
focus of attention: کانون توجه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
focus of attention: کانون توجه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clever boots: اصطلاح عامیانه بریتانیایی ) صفت یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
smartarse: اصطلاح عامیانه کنایه آمیزBr ) مترا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smartarse: اصطلاح عامیانه کنایه آمیزBr ) مترا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
funny business: دغلبازی، حیله گری، کلاهبرداری، فعال ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bag of tricks: اینفرمال ) ترفند ها، فوت فن و مهارت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
light pollution: آلودگی نوری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
light pollution: آلودگی نوری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
one's goose is cooked: اصطلاح ) تو دردسر افتادن، به فاک ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cook one's goose: اینفرمال ) دخل کسی رو آوردن، برای ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
serve as a role model: به مثابه یک الگو بودن /شدن بمنزله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
serve as a role model: به مثابه یک الگو بودن /شدن بمنزله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make a fool of oneself: کسی را احمق فرض کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
don't take me for a sucker: منو احمق فرض نکن، مترادف با اصطلاح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
don't take me for a sucker: منو احمق فرض نکن، مترادف با اصطلاح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
recovered: صفت پیدا شده، یافت شده، نجات یافته، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
weave in and out: پیچ خوردن و رد شدن، لایی کشیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you've got me there: من هم نمی دونم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jet set: طبقه اشراف ، از ما بهترون
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow off: زنگ تفریح، فرصت خوبی برای بچه هاست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow off: جودی بهش اجازه میدهد تا اول خودش رو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow off: اون فقط نیاز داشت که خشم و دق و دلی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: این لباس یک ایده/ابتکار از طراح است ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: مجسمه ساز آوانگارد ( پیشرو ) ، اشیا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: من در اپارتمان پرزرق و برق اونا، تا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get used to: بهتره به انجام آنچه که به شما گفته ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get used to: بعدا از یک مدتی، به همه این سر و صد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get used to: بزودی به کار عادت میکنی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get used to: برای عادت کردن به ریزه کاری های اجت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get used to: عادت کردن به آداب و رسوم یک کشور دی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: موضوع بحث، موفقیت یا شکست مذاکرات ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: افتخار ملی در گرو این مسابقه بین فر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: جایزه شرط بندی یک جایگاه در فینال ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: اگر کمکهای اورژانسی بزودی به شهر نر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: افتخار خانوادگی در معرض خطر است.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: آینده بشریت در معرض خطر است.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at stake: غرور ملی در گرو بازی هفته آینده مقا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sustained: او در تصادف متحمل چندین جراحت شده ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sustained: شرکت امسال ضررهای سنگینی را متحمل ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sustained: چندین مسافر قطار متحمل صدمات جدی در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stir up: قبل از رنگ زدن/نقاشی، باید رنگ را ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stir up: هدفشان تحریک احساسات/برانگیختن عواط ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uplifted: دستی که بالا آمده تا از روی شادمانی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uplifted: عشق سربلند و مورد ستایش قرار خواهد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: دوست ندارم با مدیر، موقعی که بدخلقه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: ما باید تمام مشکلات احتمالی را به ح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: او نمی داند چگونه با این مشکل کنار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: هنگامی که مبارزه تمام می شود، ما هم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: من گرفتار شدن در ترافیک سنگین را در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: ما اصرار بر شرکت شما در این برنامه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: مقامات امروز تاکید بر احتیاط داشتند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: مقامات بهداشتی خواستار آن شدند که ه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: ما از شما تقاضامندیم که همه تدابیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: تمایل به/اشتیاق به نگاه کردن تقریبا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: من یک اشتیاق مهار نشدنی برای فریاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: من یک تمایل ناگهانی برای زدن قوری ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
urge: او در مقابل میل به فرار مقاومت کرد/ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: شما نمیتوانید هر بحثی را با جر و بح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: آنها خیلی زود به شرایط خو خواهند گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: باران سنگین ممکن است آب و هوای متغی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: روش قدیمی برای حل وفصل نزاع، انتخاب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: من نمی خواهم به دوم شدن قانع بشم.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
settle: یک روزی میخواهم که تشکیل خانواده بد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
just so: همه چیز می بایست خیلی دقیق انجام می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spree: یک خرید بی بند وبار/لجام گسیخته/بی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fit: حمله صرعی، تشنج صرعی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bond: زندانی موفق به فرار از غل و زنجیرش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
move up: جابجا شو جان، و اجازه بده تا خانم ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
move up: نردبان را محکم بگیر و هر بار یک پله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
move up: اگر کمی جابجا بشید برای یک نفر دیگر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brim: بهتره از لبه اضافه بیاد تا از انتها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brim: او سراسر لبریز از خوشحالی بود!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brim: لیوان لبالب پر بود!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bonus: همه کهنه سربازان جنگ جهانی دوم، یک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bonus: کمیسیون با حذف سیستم بحث برانگیز پر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bonus: شرکت قبلا به سهامدارنش بر حسب صلاحد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
top down: برخی از کسانی که به یک شیوه مدیریتی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peep: یه بار دیگه جیکت دربیاد عصبانی میشم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
strike: اون مبارز دو تا مشت به چانه حریفش و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get going: بهتره که برای مطالعه اون کتاب دست ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get going: بیایید بریم وگرنه آنها یک گروه تجسس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: من برای تعطیلات تابستان امسال، آنتی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: دوست داری امروز عصر بریم بیرون?
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fancy: من برای مهمونی بالماسکه یک دست لباس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get going: من قرار است هفته آینده کار تزئینات ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get going: یالا بچه ها، بهتره راه بیفیتید/ بای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peep: جوجه های تازه سر از تخم درآورده، بر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peep: دزدکی به کار مردم سرک کشیدن بی ادبی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peep: بچه ها اومدند تا از گوشه راهرو به ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
workweek: یک هفته کاری چهل ساعته، در ایالات م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
workweek: میانگین روزهای کاری در یک هفته، تقر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ambiance: رستوران با نورپردازی ملایمش یک محیط ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ductus: اکثر نوزادان تا 72 ساعت پس از تولد، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sum: مجموع پنج، ده و بیست، میشود سی و پن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gotcha: گرفتم! دبی یک دسته گل به نوئل هدیه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gotcha: مچتو گرفتم! تو آخرش مجبور میشی اون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ali: دکتر علی با بینی بالا کشیدن مخالفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: وزغ رنگش را تغییر داده بود تا با مح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید، ه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: کره و شکر را با هم بزنید، سپس تخم م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: رنگ فرش ست نیست.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: عصاره لیمو، پوست لیمو و گردو را با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: پرده هایی انتخاب کنید که با دکوراسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well: اون همچنین برای اینست که بفهمیم باد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well: ( ضرب المثل ) یکنفر ممکن است به دار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well: نفرت، ( درست ) به همان اندازه عشق، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well: ( ضرب المثل ) : ( بخاطر دزدی ) به د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well: گفتار خوب و کردار بد، به همان خوبی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resemble: تو به مادرت خیلی شبیه هستی.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
driveway: او ( آقا ) وارد راه ورودی جلوی پارک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
driveway: من در راهروی ورودی پارکینگ ایستادم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prosperous: امید که شما شاد و کامروا باشید!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lurch: رابطه آنها به نظر می رسد از یک بحرا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fill in: میتونی بجای من بری سرکار? / میتونی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
commutate: بازرگانی ) دگرسان ساز کردن روش یا ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eve teasing: آزار و اذیت جنسی زنان در مکان های ع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
godman: 1 - عیسی مسیح ( ع ) ، 2 - یک مرد مق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
baja: یک کلمه اسپانیایی است به معنای پایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
backflip: بصورت وارونه پشتک یا معلق زدن بخصوص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i am up to my neck in work: یه عالمه کار ریخته سرم، خیلی کار دا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i'm up to it: 1 - من آمادگی اش را دارم، من آمادگی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
other things being equal: اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you took a lot of trouble to come here: اصطلاح " قدم رنجه فرمودین" یا "خیلی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قدم رنجه فرمودین: با توجه به رایج بودن این اصطلاح در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
somatosensation: حس لامسه، touch بطور کلی شامل حس گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dead of night: نیمه شب، دل شب، تاریکی نیمه شب، ظلم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dead of winter: وسط زمستان، چله زمستان ( اینجا dead ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hackneyed: لوث، لوث شدن، چیزی که در اثر تکرار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fusion restaurant: رستوران تلفیقی یا ترکیبی، رستورانی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
god almighty: خداوند قادر،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
god almighty: خداوند قادر،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on fleek: شیرین، خوب، آرام، دلنواز، با مزه، ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outlive oneself usefulness: کارایی و اثربخشی خود را از دست دادن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sign something over: سند ( مالکیت ) زدن به نام کسی ، انت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
max out: The car maxed out at 85 mph ماشین ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
max out: The car maxed out at 85 mph ماشین ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put years on someone: اصطلاح ) اگر چیزی put years on some ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
taking a stand: موضع گیری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
موضع گیری: Taking a stand، مثلا موضع گیری علیه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nightmare: کابوس شبانه، مثال Did you get a nig ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scheduling conflict: تداخل زمانبندی، تداخل برنامه ای، تع ...
٥ ماه پیش