نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
staring: خیره شدن، زل زدن، خیره ( صفت )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hoe: فاحشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
hoe: فاحشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
used to: سابقه داشته
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mofo: ( مجازی ) طرفدار دو آتیشه، سرسخت و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mofo: ( مجازی ) طرفدار دو آتیشه، سرسخت و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spearfish: ( فعل ) ماهیگیری با پرتاب نیزه چه ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spearfish: ( فعل ) ماهیگیری با پرتاب نیزه چه ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
spearfisher: ماهیگیر ( با پرتاب نیزه ) ، کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spearfisher: ماهیگیر ( با پرتاب نیزه ) ، کسی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
decorated: ( صفت ) به معنای مدال آور یا عنوان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
decorated: ( صفت ) به معنای مدال آور یا عنوان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
trippy: عجیب، غریب - متوهم ( در اثر مصرف دا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cyber monday: دوشنبه سایبری، یک اصطلاح بازاریابی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cyber monday: دوشنبه سایبری، یک اصطلاح بازاریابی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blare out: پخش صدا ( موسیقی، آگهی ) با صدای بل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blare out: پخش صدا ( موسیقی، آگهی ) با صدای بل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
breakdown: ترکیدن بغض
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
breakdown: شکست خوردن ( مذاکره، رابطه ) هم معن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shout out: قدردانی کردن با احترام از کسی بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
shout out: قدردانی کردن با احترام از کسی بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
peter out: رفته رفته کاهش یافتن، تدریجا محو شد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
peter out: رفته رفته کاهش یافتن، تدریجا محو شد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dip into: ( کتاب ) خواندن قسمتهای کمی از یک ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dip into: ( کتاب ) خواندن قسمتهای کمی از یک ک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dip into saving: خرج کردن قسمتی از پس انداز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dip into saving: خرج کردن قسمتی از پس انداز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dip into book: خواندن بخشهای کمی از کتاب ( معمولا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dip into book: خواندن بخشهای کمی از کتاب ( معمولا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sign out: ثبت خروج ( کسی یا چیزی در دفتر به م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sign out: ثبت خروج ( کسی یا چیزی در دفتر به م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sign for: Sign for something : امضا رسید تحوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sign for: Sign for something : امضا رسید تحوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
give out: به معنای از کار افتادن هم میباشد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
give out: به معنای از کار افتادن هم میباشد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
give off: انتشار ( مثلا بو، نور، دود، گاز و. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
give off: انتشار ( مثلا بو، نور، دود، گاز و. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
run up: ( Run up ( a debt ) or ( a bill به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sweet spot: قسمت بزرگ یک چوب بیسبال یا راکت تنی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sweet spot: قسمت بزرگ یک چوب بیسبال یا راکت تنی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
petrolhead: عاشق ماشین یا خودمونی ماشین باز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
petrolhead: عاشق ماشین یا خودمونی ماشین باز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i am freaking out: دارم دیوانه میشوم، دارم قاطی میکنم،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
i am freaking out: دارم دیوانه میشوم، دارم قاطی میکنم،
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get nuts: ( غیررسمی ) بسیار عصبانی و ناراحت ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get nuts: ( غیررسمی ) بسیار عصبانی و ناراحت ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
put back: به عقب انداختن ( تاریخ یا زمان )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
put back: به عقب انداختن ( تاریخ یا زمان )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
move up: به معنای تغییر پوزیشن به منظور باز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
move up: به معنای تغییر پوزیشن به منظور باز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
showstopper: 1 - قطعه ای از اجرای یک نمایش که مو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
showstopper: 1 - قطعه ای از اجرای یک نمایش که مو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
appointments: اسباب و اثاثیه یا مبلمان ( خانه، ات ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
appointments: اسباب و اثاثیه یا مبلمان ( خانه، ات ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let someone in for: کسی را در موقعیت ناخوشایند ( بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let someone in for: کسی را در موقعیت ناخوشایند ( بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let in for: فعل گذرا: در موقعیت ناخوشایند ( بصو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
let in for: فعل گذرا: در موقعیت ناخوشایند ( بصو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cry off: کنسل کردن - معذور شدن - رها کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cry off: کنسل کردن - معذور شدن - رها کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sound out: بیان کردن، اعلام کردن، ادا یا تلفظ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
set out: 1 - شروع به کار کردن ( به منظور دست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
set out: 1 - شروع به کار کردن ( به منظور دست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
drum out: طرد کردن، تبعید کردن، راندن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head over to: رفتن ویا سرزدن ( در مسیری مشخص )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
head over to: رفتن ویا سرزدن ( در مسیری مشخص )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
polyamorous: تمایل به داشتن روابط عاشقانه بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
polyamorous: تمایل به داشتن روابط عاشقانه بصورت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
flip the bird: نشان دادن انگشت وسطی دست به نشانه ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flip the bird: نشان دادن انگشت وسطی دست به نشانه ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
flip off: تحقیر کردن یا ناسزاگویی به کسی با ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
flip off: تحقیر کردن یا ناسزاگویی به کسی با ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
flip middle finger: به معنای fu*k you البته با حرکت دست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pull off: 1 - کنار زدن یا کشیدن ( خودرو به کن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
heather: به زنی که زیبا، شوخ طبع، صادق، مهرب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
heather: به زنی که زیبا، شوخ طبع، صادق، مهرب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
revved up: دور برداشتن، بسیار هیجان زده و فعال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
revved up: دور برداشتن، بسیار هیجان زده و فعال ...
٦ ماه پیش