نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
promise someone the earth and moon: اصطلاح ) وعده سر خرمن به کسی دادن،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
population of interest: جامعه آماری موردنظر،
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
outcomes of interest: نتایج موردنظر،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outcomes of interest: نتایج موردنظر،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
interest: موردنظر
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's not for nothing that: بی دلیل نیست که. . . ، مثال: It's n ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
it's not for nothing that: بی دلیل نیست که. . . ، مثال: It's n ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
one jump ahead: یک قدم جلو بودن، یک گام جلو بودن ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
one jump ahead: یک قدم جلو بودن، یک گام جلو بودن ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
as fuck: As fuck یا af برای تاکید بر یک صفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
as fuck: As fuck یا af برای تاکید بر یک صفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rot in hell: پوسیده در جهنم ،
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rot in hell: پوسیده در جهنم ،
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
don't halloo till you are out of the wood: ضرب المثل ) تا زمانی که تمام خطرات ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
don't halloo till you are out of the wood: ضرب المثل ) تا زمانی که تمام خطرات ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
smack bang: درست، دقیقا، صاف، I punched Mike sm ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smack bang: درست، دقیقا، صاف، I punched Mike sm ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
girl crush: خاطرخواهی عاطفی و غیر جنسی یک دختر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
girl crush: خاطرخواهی عاطفی و غیر جنسی یک دختر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in awe of someone: Be in awe of someone یعنی برای کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in awe of someone: Be in awe of someone یعنی برای کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
little old me: یک اصطلاح برای شکسته نفسی و فروتنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
little old me: یک اصطلاح برای شکسته نفسی و فروتنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chip seal: آسفالت کردن، جاده آسفالت شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chip seal: آسفالت کردن، جاده آسفالت شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tar seal: جاده آسفالته، سنگفرش شده با آسفالت، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tar seal: جاده آسفالته، سنگفرش شده با آسفالت، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
see through: ماهیت واقعی چیزی را فهمیدن مثال : ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
see through: ماهیت واقعی چیزی را فهمیدن مثال : ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
your honor: عالیجناب، قربان، ( واژه ای است که ق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
your honor: عالیجناب، قربان، ( واژه ای است که ق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fender flare: فلاپ دور گلگیر ماشین، زه پلاستیکی ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fender flare: فلاپ دور گلگیر ماشین، زه پلاستیکی ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sporty: خودرو ) کامپکت سریع، نقلی با شتاب س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sporty: خودرو ) کامپکت سریع، نقلی با شتاب س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sportiness: غیررسمی ) اسپرت، در مورد ماشین یعنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sportiness: غیررسمی ) اسپرت، در مورد ماشین یعنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
whack job: غیررسمی ) شخص دیوانه یا کم عقل، خل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
whack job: غیررسمی ) شخص دیوانه یا کم عقل، خل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nitpicking: بهانه گیری، سرکوفت زدن، خرده گیری، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
whip: حرکت شلاقی یا شلاق وار!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clickbait: اصطلاح اینفرمال اینترنتی ) محتوا یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
clickbait: اصطلاح اینفرمال اینترنتی ) محتوا یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
podcast: 1 - اسم ) یک فایل صوتی دیجیتالی قاب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
stalking: Stalking به معنی تحت نظر داشتن، کمی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
strike an attitude: ژست گرفتن، حالت خاصی بخود گرفتن، نق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
strike an attitude: ژست گرفتن، حالت خاصی بخود گرفتن، نق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
striking a pose: ژست ( مصنوعی ) گرفتن، حالت خاصی بخو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
striking a pose: ژست ( مصنوعی ) گرفتن، حالت خاصی بخو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
on behalf: 1 - به نیابت، از سوی، از جانب 2 - ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on behalf of others: 1 - به نیابت از دیگران، از جانب دیگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
on behalf of others: 1 - به نیابت از دیگران، از جانب دیگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
stand for: 1 - اسم ) مخفف، سمبل، علامت مثال: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crotch: ناحیه تناسلی، ناحیه ژنیتال، He gro ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
crotch: ناحیه تناسلی، ناحیه ژنیتال، He gro ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
burst out crying: به یکباره زیر گریه زدن، He burst o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
burst out crying: به یکباره زیر گریه زدن، He burst o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
burst one's bubble: اصطلاح ) تو ذوق کسی زدن، رویای کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
burst one's bubble: اصطلاح ) تو ذوق کسی زدن، رویای کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
turn the tables on someone: ورق را برگرداندن علیه کسی، ( بطوریک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn the tables on someone: ورق را برگرداندن علیه کسی، ( بطوریک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
traffik: همان Traffic هست که گاهی به این صور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
traffik: همان Traffic هست که گاهی به این صور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pathfinder: پیشگام، مبتکر، trailblazer، پیش قدم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
work someone's ass off: اصطلاح ) به سختی کار کردن، I want ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
work someone's ass off: اصطلاح ) به سختی کار کردن، I want ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
undisputed: صفت ) مسلم، بی چون و چرا! The undi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
undisputed: صفت ) مسلم، بی چون و چرا! The undi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slush fund: پول رزرو شده برای استفاده در مقاصد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slush fund: پول رزرو شده برای استفاده در مقاصد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blushing: از خجالت سرخ شدن، شرمنده و خجالت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blushing: از خجالت سرخ شدن، شرمنده و خجالت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
color someone impressed: اصطلاح ) خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
jet lagged: صفت ) پرواز زده، جت زده! Jet lag یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
up the momentum: افزایش شتاب، بالا بردن شتاب مثال: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
up the momentum: افزایش شتاب، بالا بردن شتاب مثال: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
hard wired: صفت ) 1 - ذاتی، فطری، بالفطره، طبیع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pounding: صفت ) به معنای تپنده The pounding ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push the limits: اصطلاح ) محدودیت ها را کنار بزن، از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
push the limits: اصطلاح ) محدودیت ها را کنار بزن، از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make an impression: اثر گذاشتن، تأثیر گذاری ( بر روی کس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
make an impression: اثر گذاشتن، تأثیر گذاری ( بر روی کس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
wispy: نازک، پر مانند، کم پشت، نامنظم، مبه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
godfidence: اعتماد به خدا، توکل بر خدا، ایمان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
godfidence: اعتماد به خدا، توکل بر خدا، ایمان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
behind the wheel: اصطلاح ) پشت فرمون ( نشستن ) ، رانن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
behind the wheel: اصطلاح ) پشت فرمون ( نشستن ) ، رانن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
project car: اصطلاح مربوط به ماشین بازها ) به خو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
project car: اصطلاح مربوط به ماشین بازها ) به خو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
beater: به ماشین قدیمی، ارزان قیمت و خیلی ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
beater: به ماشین قدیمی، ارزان قیمت و خیلی ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
purrfect: همان perfect هست که در متن های مربو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
purrfect: همان perfect هست که در متن های مربو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stoop to someone's level: اصطلاح ) رفتار کردن با کسی به نحوی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stoop to someone's level: اصطلاح ) رفتار کردن با کسی به نحوی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
put one's foot in ones mouth: اصطلاح ) حرف چرت و پرت زدن، چرت گفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put one's foot in ones mouth: اصطلاح ) حرف چرت و پرت زدن، چرت گفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
withstand the test of time: به همان معنای stand the test of tim ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
withstand the test of time: به همان معنای stand the test of tim ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
OLE: همون old هست اما بصورت خودمونی و غی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
back seat driver: 1 - مسافری که روی صندلی عقب نشسته و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
exemplifier: اسم ) اصل این کلمه فرانسوی بوده و م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exemplifier: اسم ) اصل این کلمه فرانسوی بوده و م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chrome plated: صفت ) با پوشش کرومی، کروم اندود، با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chrome plated: صفت ) با پوشش کرومی، کروم اندود، با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
diffuser: اتومبیل ) دیفیوزر، پخش کننده هوا! ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
diffuser: اتومبیل ) دیفیوزر، پخش کننده هوا! ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slider: 1 - ساندویچ های گرد و کوچک مثل همبر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
slider: 1 - ساندویچ های گرد و کوچک مثل همبر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
walk the line: سر به راه باش، در راه درست قدم بردا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
walk the line: سر به راه باش، در راه درست قدم بردا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fake dump: Dump در اینجا یعنی رها کردن کسی، تر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
off the beaten path: مترادف با off the beaten track 1 - ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hooptie: اصطلاح قدیمی عامیانه ) ماشین قراضه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hooptie: اصطلاح قدیمی عامیانه ) ماشین قراضه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
lemon: اتوموبیل ) اصطلاح عامیانه امریکایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
lemon: اتوموبیل ) اصطلاح عامیانه امریکایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hug the road: اصطلاح ) به جاده محکم چسبیدن، اصطل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hug the road: اصطلاح ) به جاده محکم چسبیدن، اصطل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blaze a trail: 1 - چراغ راه بودن، پیشگام بودن، مبت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blaze a trail: 1 - چراغ راه بودن، پیشگام بودن، مبت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
taking the dip: آب تنی کردن، غسل کردن، شنا کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take a dip: شنا کردن، آب تنی کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take a dip: شنا کردن، آب تنی کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
igniter: آتش زنه، روشن کننده آتش!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
igniter: آتش زنه، روشن کننده آتش!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
set on fire: این اصطلاح و اصطلاح Set something o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
set on fire: این اصطلاح و اصطلاح Set something o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set something on fire: اصطلاح Set something on fire و set ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
set something on fire: اصطلاح Set something on fire و set ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set someone on fire: مراجعه به توضیحات اصطلاح Set someth ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blowing off: 1 - سر قرار، کار، مدرسه و. . . حاضر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
blow off: 1 - اعتنا نکردن به، محل نذاشتن، سلا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blow off steam: اصطلاح ) فشار عصبی، دق و دلی، خشم و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set one's mind on fire: اصطلاح ) برانگیختن احساسات آتشین کس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ears are burning: اصطلاح ) این اصطلاح و همچنین اصطلاح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ears are burning: اصطلاح ) این اصطلاح و همچنین اصطلاح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feel one's ears burning: اصطلاح ) احساس سوزش گوشها! داغ شدن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feel one's ears burning: اصطلاح ) احساس سوزش گوشها! داغ شدن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bucket: اصطلاح غیررسمی و عامیانه در شمال غر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rumbling: غریدن، غرش کردن، نعره کشیدن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
soak something up: چیزی را جذب کردن، چیزی را بخود گرفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
soak something up: چیزی را جذب کردن، چیزی را بخود گرفت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chiseled: خراطی شده، اسکنه کاری شده! ( اسکن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chiseled: خراطی شده، اسکنه کاری شده! ( اسکن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fancy and free: فارغ البال، خوش و خرم، سرمست و رها!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
avant garde: Avant - garde ) آوانگارد یک کلمه فر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
deadpan wit: داشتن ( هنر ) شوخ طبعی با ظاهری سرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
deadpan wit: داشتن ( هنر ) شوخ طبعی با ظاهری سرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
can't help something: اصطلاح ) قادر به کنترل چیزی نبودن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
can't help something: اصطلاح ) قادر به کنترل چیزی نبودن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
can't help but: اصطلاح ) قادر به کنترل خود نبودن از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
can't help but: اصطلاح ) قادر به کنترل خود نبودن از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
leave my sight: از جلو چشمام دور شو! I don't allow ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
something meets one's ears: اصطلاح ) meet one's ears, eyes یعنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get a laugh out of: Get a laugh out of someone یعنی خن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get a laugh out of: Get a laugh out of someone یعنی خن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
boyfriend thing: قضیه دوست پسر! وقتی کسی وانمود کند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
weird out: فعل ) متعجب ساختن، سردرگم کردن، نا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
weird out: فعل ) متعجب ساختن، سردرگم کردن، نا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grow on someone: بیشتر از قبل دوست داشتن، کم کم به چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
grow on someone: بیشتر از قبل دوست داشتن، کم کم به چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fluff: فلاف، یک فن فیک ( داستان پردازی خیا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
fluff: فلاف، یک فن فیک ( داستان پردازی خیا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fanfiction: فن فیکشن، یا به اختصار فن فیک fanfi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fanfiction: فن فیکشن، یا به اختصار فن فیک fanfi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fanfic: فن فیک همان فن فیکشن fan fiction یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fanfic: فن فیک همان فن فیکشن fan fiction یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
watch the birdie: اصطلاح عامیانه و تقریبا قدیمی ) این ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
watch the birdie: اصطلاح عامیانه و تقریبا قدیمی ) این ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
glimmer: کورسو، بارقه! A glimmer of hope یک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
glimmer: کورسو، بارقه! A glimmer of hope یک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mug: اصطلاح خودمانی و اینفرمال ) قیافه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cast doubt on something: چیزی را مورد شک قرار دادن، شک برانگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cast doubt on something: چیزی را مورد شک قرار دادن، شک برانگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spawn: تخم ریزی کردن A spawned fish dies ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chalk it up: اصطلاح ) بگذارش به حساب! بنویسش به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
chalk it up: اصطلاح ) بگذارش به حساب! بنویسش به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sizzling: جلز و ولز کردن، صدایی شبیه به سرخ ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sizzling: جلز و ولز کردن، صدایی شبیه به سرخ ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
orca: نهنگ قاتل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
orca: نهنگ قاتل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
POD: علاوه بر معانی فوق اسم ) دسته یا گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
POD: علاوه بر معانی فوق اسم ) دسته یا گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
karaage: کاراگه، یک غذای ژاپنی، مرغ سوخاری ژ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
karaage: کاراگه، یک غذای ژاپنی، مرغ سوخاری ژ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rev: هیجانی شدن، انرژیک شدن، پرتکاپو و ف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rev: هیجانی شدن، انرژیک شدن، پرتکاپو و ف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
thong: نوعی شورت نازک و هفتی شکل زنانه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
thong: نوعی شورت نازک و هفتی شکل زنانه، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
stomp: راه رفتن با عصبانیت، کوبیدن محکم پا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
click clack: صدای راه رفتن با کفش پاشنه بلند!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
click clack: صدای راه رفتن با کفش پاشنه بلند!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stomp ass: اصطلاح عامیانه ) 1 - بسیار عصبانی، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stomp ass: اصطلاح عامیانه ) 1 - بسیار عصبانی، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give someone a break: اصطلاح ) 1 - فرصت یا مهلت دادن به ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
give someone a break: اصطلاح ) 1 - فرصت یا مهلت دادن به ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
one too many: اصطلاح ) 1 - ( در مورد نوشیدنی الکل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
one too many: اصطلاح ) 1 - ( در مورد نوشیدنی الکل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be too much for someone: برای کسی موقعیت یا تجربه دشواری بود ...
٥ ماه پیش