نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
purebred: پاک نژاد، اصیل، از نژاد خالص! A pu ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get someone started: اصطلاح ) کمک به کسی برای شروع کاری، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get someone started: اصطلاح ) کمک به کسی برای شروع کاری، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bonds: غل و زنجیر! The prisoner broke fre ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bonds: غل و زنجیر! The prisoner broke fre ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
break free: - فرار کردن، خلاص شدن، آزاد شدن! T ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
break free: - فرار کردن، خلاص شدن، آزاد شدن! T ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you are all caught up: شما در جریان آخرین اخبار قرار گرفته ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
you are all caught up: شما در جریان آخرین اخبار قرار گرفته ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you're all caught up: شما در جریان تمام آخرین اخبار و اطل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
you're all caught up: شما در جریان تمام آخرین اخبار و اطل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
being a class act: با کلاس بودن، یک انسان با اخلاق و ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
being a class act: با کلاس بودن، یک انسان با اخلاق و ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
class act: غیررسمی ) به هر کس یا چیز با کلاس، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
class act: غیررسمی ) به هر کس یا چیز با کلاس، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the high road: اصطلاح ) راه درست را برگزیدن، پا در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take the high road: اصطلاح ) راه درست را برگزیدن، پا در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the low road: اصطلاح ) پا در مسیر ناصحیح گذاشتن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take the low road: اصطلاح ) پا در مسیر ناصحیح گذاشتن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the back road: از مسیر فرعی سفر کردن، گشت و گذار د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rush forth: جهیدن، تراوش، روان شدن، فواره زدن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rush forth: جهیدن، تراوش، روان شدن، فواره زدن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push the boundaries: اصطلاح ) مرزها را کنار زدن، فراتر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
push the boundaries: اصطلاح ) مرزها را کنار زدن، فراتر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push the envelope: اصطلاح ) فراتر از مرز ها رفتن، محد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
push the envelope: اصطلاح ) فراتر از مرز ها رفتن، محد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
down dale: ته دره، کف دره!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
loot cart: ارابه غنائم، گاری مخصوص حمل غنائم!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lines: متن نمایشنامه، مکالمات نمایشنامه یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be there or be square: اصطلاح عامیانه ) این اصطلاح برای ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be there or be square: اصطلاح عامیانه ) این اصطلاح برای ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you the man: اصطلاح ) You're the man You da man ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you the man: اصطلاح ) You're the man You da man ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
khash: در بعضی مناطق آمریکا ) به غذای کله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
khash: در بعضی مناطق آمریکا ) به غذای کله ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
soloing: Soloing یا free solo climbing کوهن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
free solo climbing: Free solo climbing یا Soloing کوهن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
free solo climbing: Free solo climbing یا Soloing کوهن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bounds: محدوده! Out of bounds خارج از محدود ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
and then some: اصطلاح اینفرمال ) و حتی بیشتر از آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
and then some: اصطلاح اینفرمال ) و حتی بیشتر از آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i can haz: اصطلاح مجازی ) بر گرفته از Lolcats ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
image macro: 1 - ماکرو تصویر، درشت تصویر، بزرگ ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
image macro: 1 - ماکرو تصویر، درشت تصویر، بزرگ ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
beg the question: 1 - سؤالی را مطرح کردن، مسأله خاصی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
heart wrenching: صفت ) جانگداز، دلخون کننده، جانسوز، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
heart wrenching: صفت ) جانگداز، دلخون کننده، جانسوز، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
top down: 1 - بالا به پایین، کنترل و هدایت شد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nothing beats it: آن بهترین گزینه است، هیچ چیز بهتر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
nothing beats it: آن بهترین گزینه است، هیچ چیز بهتر ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make an entrance: به صورت رسمی وارد جایی شدن، به صحنه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make an entrance: به صورت رسمی وارد جایی شدن، به صحنه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
throw cold water: Throw/Pour cold water آب پاکی را ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
throw cold water: Throw/Pour cold water آب پاکی را ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
make the most of something: اصطلاح ) حداکثر استفاده و بهره را ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
misguided: صفت ) اشتباهی، گمراه شده، اشتباه، غ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
greener pastures: اصطلاح ) معنی لغوی یعنی چراگاه سبزت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
greener pastures: اصطلاح ) معنی لغوی یعنی چراگاه سبزت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
افتاب همسایه گرمتر است: ضرب المثل ) معادل با ضرب المثل : مر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
افتاب همسایه گرمتر است: ضرب المثل ) معادل با ضرب المثل : مر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ground: علاوه بر معانی فوق: گذشته فعل grind ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nikuman: اسم یک غذای ژاپنی میباشد که شبیه به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
here's looking at you kid: ( تکه ای از فیلم کاسابلانکا یا کازا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
here's looking at you kid: ( تکه ای از فیلم کاسابلانکا یا کازا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
turn someone against someone: اصطلاح ) کسی را در مقابل کسی قرار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
so be it: خوب پس بذار باشد! بسیار خوب، پس با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set a course: تعیین یک مسیر، انتخاب یک راه، یک مس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
set a course: تعیین یک مسیر، انتخاب یک راه، یک مس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
let's get going: 1 - راه بیفت دیگه، عجله کن، بجنب، ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
let's get going: 1 - راه بیفت دیگه، عجله کن، بجنب، ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pop art: هنر عامه، هنر همگانی، هنر مردمی! ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pop art: هنر عامه، هنر همگانی، هنر مردمی! ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
too: علاوه بر معانی فوق: اینفرمال ) همچ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
warn off: اخطار دادن برای ترک جایی، هشدار در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
warn off: اخطار دادن برای ترک جایی، هشدار در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
shank: خودمانی ) نوعی دشنه یا تیزی! ( مع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
workweek: روزهای کاری در هفته!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take down: اینفرمال ) زمین گیر کردن، از پا در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ambiance: حال و هوا، جو، حالت، پیرامون!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ambiance: حال و هوا، جو، حالت، پیرامون!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
knife wielding: Knife - wielding صفت ) چاقو کش، چا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the view: ( درباره چیزی ) نظر داشتن، باور داش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take the view: ( درباره چیزی ) نظر داشتن، باور داش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take the long view: نگاه دراز مدت به چیزی داشتن، چیزی ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enamoured: مشتاق، دلباخته!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
enamoured: مشتاق، دلباخته!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
19th hole: ( امریکا - عامیانه ) محل گردهمایی و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
there is more to reality than meets the eye: واقعیت بیشتر از آن چیزی است که به چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
the bare minimum: حداقل چیزهای ضروری، حداقل شرایط لاز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the bare minimum: حداقل چیزهای ضروری، حداقل شرایط لاز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
put something or someone through their paces: توانایی کسی یا چیزی را تست کردن و س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
put something or someone through their paces: توانایی کسی یا چیزی را تست کردن و س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
broad daylight: اصطلاح ) روز روشن، بصورت کاملا آشکا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
broad daylight: اصطلاح ) روز روشن، بصورت کاملا آشکا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
podium: ورزش های انفرادی ) - به سکوی قهرم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
podium: ورزش های انفرادی ) - به سکوی قهرم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
podium finish: مسابقه را با یکی از مقام های اول تا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ductus: اصطلاح پزشکی ) از ریشه آلمانی : مج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ductus: اصطلاح پزشکی ) از ریشه آلمانی : مج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tachometer: Tach یا Tachometer وسیله ای است که ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tachometer: Tach یا Tachometer وسیله ای است که ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
neverland: - سرزمین رویایی، ناکجاآباد، هیچستان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
neverland: - سرزمین رویایی، ناکجاآباد، هیچستان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
upstage: تحت الشعاع قرار دادن، به حاشیه راند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
upstage: تحت الشعاع قرار دادن، به حاشیه راند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
head out: 1 - راهی شدن، عازم سفری شدن، رهسپار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
notarized: صفت ) ( نامه، سند یا مدرک ) بصورت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
giving tuesday: Giving Tuesday یا GivingTuesday س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
black friday: جمعه سیاه Black Friday یا حراج جمع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
black friday: جمعه سیاه Black Friday یا حراج جمع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on the hunt: اصطلاح ) On the hunt بدنبال کسی یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on the hunt: اصطلاح ) On the hunt بدنبال کسی یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blown: اسم مفعول blow ) یکی از معانی blow ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blown: اسم مفعول blow ) یکی از معانی blow ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
defeat: نکته جالب در مورد Defeat ) اگر بعن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
defeat: نکته جالب در مورد Defeat ) اگر بعن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
t minus: اصطلاح ) شمارش معکوس، کمتر از، در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
t minus: اصطلاح ) شمارش معکوس، کمتر از، در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
t minus zero: Time minus zero زمان صفر ثانیه! تم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
limited edition: این اصطلاح فقط مربوط به کتاب نیست و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
limited edition: این اصطلاح فقط مربوط به کتاب نیست و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fire in belly: اصطلاح ) اشتیاق و اراده راسخ درونی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fire in belly: اصطلاح ) اشتیاق و اراده راسخ درونی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
unevenness: ناهمواری، تغییر پذیری!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unevenness: ناهمواری، تغییر پذیری!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
honed: صفت ) مهذب، پالوده، صاف و صیقلی، ج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
honed: صفت ) مهذب، پالوده، صاف و صیقلی، ج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in one piece: اصطلاح ) کاملا سالم و دست نخورده، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in one piece: اصطلاح ) کاملا سالم و دست نخورده، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
crime lord: سردسته جنایتکاران، رئیس جانیان، سرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
loads: عامیانه ) یک عالمه، خروارها، تا دلت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
loads: عامیانه ) یک عالمه، خروارها، تا دلت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
leave an impression: یک اثر باقی گذاشتن، یک اثری برجا گذ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
down payment: بیعانه، پیش پرداخت! A down payment ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
down payment: بیعانه، پیش پرداخت! A down payment ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bisturi: همان تیغ جراحی یا اسکالپل scalpel ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
scalpel: نام دیگر آن بیستوری یا تیغ بیستوری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scalpel: نام دیگر آن بیستوری یا تیغ بیستوری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get off my back: اصطلاح ) از پشت من بیا پایین ) معن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get off my back: اصطلاح ) از پشت من بیا پایین ) معن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
double crossing: 1 - بعنوان صفت ) خیانتکار، دورو، ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
double crossing: 1 - بعنوان صفت ) خیانتکار، دورو، ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pulmonary compliance: پزشکی ) کمپلیانس ریوی، پذیرش ریوی، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nectarine: شلیل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
nectarine: شلیل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blend in: 1 - ترکیب کردن، مخلوط کردن، قاطی کر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
we're not gonna blend in dressed like this: قرار نیست با این لباسها قاطی ( جماع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pack a punch: اصطلاح ) اینفرمال 1 - مشت های قوی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pack a punch: اصطلاح ) اینفرمال 1 - مشت های قوی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
coilover: Coilover, Coil - over کویل اور! ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coilover: Coilover, Coil - over کویل اور! ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
apple of the eye: اصطلاح ) به شخصی یا چیزی گفته میشو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
apple of the eye: اصطلاح ) به شخصی یا چیزی گفته میشو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
creature of habit: زاده عادت، بنده عادت، کسی که همواره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
creature of habit: زاده عادت، بنده عادت، کسی که همواره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
full of himself: اصطلاح ) Full of oneself, Full of ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
full of himself: اصطلاح ) Full of oneself, Full of ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
put on airs: اصطلاح ) Put on airs خود را برتر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
put on airs: اصطلاح ) Put on airs خود را برتر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
airs and graces: اصطلاح ) فیس و افاده، عشوه و ناز ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
airs and graces: اصطلاح ) فیس و افاده، عشوه و ناز ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
around the corner: نزدیک، عنقریب، همین نزدیکی ها، همین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give oneself airs: اصطلاح ) معادل با اصطلاح های زیر P ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give oneself airs: اصطلاح ) معادل با اصطلاح های زیر P ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
beaded quill earrings: گوشواره های مهره ای ساخته شده از پر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
my man: اینفرمال، عامیانه ) 1 - این عبارت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
my man: اینفرمال، عامیانه ) 1 - این عبارت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
alpha: به معنای تیپ یا شخصیت غالب و سلطه ج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grizzler: اینفرمال ) نق نقو، کسی که مرتب غر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hand assembled: بصورت دستی مونتاژ شده، مونتاژ دست، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hand assembled: بصورت دستی مونتاژ شده، مونتاژ دست، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
incurred: ( از فعل incur ) Incurred موجب شده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
incurred: ( از فعل incur ) Incurred موجب شده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blow it: اینفرمال ) اشتباه بزرگی کردن، خراب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rim: خودرو، موتور، دوچرخه ) رینگ تایر ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take a shot at: اصطلاح ) 1 - شلیک کردن، با گلوله ز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take a shot at: اصطلاح ) 1 - شلیک کردن، با گلوله ز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
take a crack at: اصطلاح ) Take a crack at somethin ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take a crack at: اصطلاح ) Take a crack at somethin ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
apear: اون appear هست که شما معنی کردید ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
neuroscientist: عصب پژوه، عصب شناس، دانشمند علوم اع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
anko: آنکو یا خمیر لوبیا قرمز، یک خمیر ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
scope: فعل ) اینفرمال بررسی کردن، ارزیابی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fajitas: اسم یک غذای مکزیکی است که شامل گوشت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fajitas: اسم یک غذای مکزیکی است که شامل گوشت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cast a spell on someone: اصطلاح ) cast a spell on/ over some ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cast a spell on someone: اصطلاح ) cast a spell on/ over some ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
spice up: 1 - ( در مورد غذاها ) چاشنی دار کرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
FIN: علاوه بر معانی فوق باله تخته موج س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
snatch strap: تسمه بکسل، طناب بکسل!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gathas: گاتاها! کتابی از سروده های زرتشت پ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
heart touching: دلنواز!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
upon the heels of: بلافاصله بعد از، اندکی پس از، پشت س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
upon the heels of: بلافاصله بعد از، اندکی پس از، پشت س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
even when still: حتی هنگام سکوت، حتی موقع خاموشی، حت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blindingly: قید ) بطور خیره کننده ای! بصورت خی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blindingly: قید ) بطور خیره کننده ای! بصورت خی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kick some ass: اصطلاح عامیانه ) Kick some ass /bu ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
kick some ass: اصطلاح عامیانه ) Kick some ass /bu ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take through the gauntlet: اصطلاح ) take something through the ...
٥ ماه پیش