نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be too much for someone: برای کسی موقعیت یا تجربه دشواری بود ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fashionista: ) طراح درجه اول مد، طراح پیشگام در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push someone's buttons: اصطلاح ) Push or press one's button ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
push someone's buttons: اصطلاح ) Push or press one's button ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push the right buttons: اصطلاح ) Push/press/hit the ( all ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
push the right buttons: اصطلاح ) Push/press/hit the ( all ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jump cut: اصطلاح سینمائی ) Jump cut, Jumpcut, ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jump cut: اصطلاح سینمائی ) Jump cut, Jumpcut, ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
roast: اصطلاح عامیانه ) انتقاد شدید، گله ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
roast: اصطلاح عامیانه ) انتقاد شدید، گله ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slow coach: اصطلاح انگلیسی بریتانیایی ) آدم تنب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slow coach: اصطلاح انگلیسی بریتانیایی ) آدم تنب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slowpoke: اصطلاح انگلیسی آمریکایی ) آدم تنبل، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
slowpoke: اصطلاح انگلیسی آمریکایی ) آدم تنبل، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ACE: والیبال ) آس در والیبال به "امتیازی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ACE: والیبال ) آس در والیبال به "امتیازی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
at stake: 1 - در معرض خطر، در مخاطره 2 - موضو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spring forth: - جهیدن، از جا پریدن، پیش آمدن، از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
spring forth: - جهیدن، از جا پریدن، پیش آمدن، از ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mood ring: مود رینگ ) انگشتر حال نما، انگشتر خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mood ring: مود رینگ ) انگشتر حال نما، انگشتر خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reconceive: تجدید نظر، دوباره بررسی کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reconceive: تجدید نظر، دوباره بررسی کردن!
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
forage fish: Forage fish ) ماهی طعمه! ماهی طعمه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
forage fish: Forage fish ) ماهی طعمه! ماهی طعمه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bowling pin: مهره بولینگ، مهره یا میله های بطری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bowling pin: مهره بولینگ، مهره یا میله های بطری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
knock over: 1 - به زمین زدن، کسی یا چیزی را به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
knockout: علاوه بر معانی فوق: عامیانه ) شخص ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
knockout: علاوه بر معانی فوق: از بین بردن، وی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
knock down: - میزان کاهش ( قیمت یا نرخ ) - نز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mushy faced: عامیانه ) قیافه پف کرده صبحگاهی! قی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mushy faced: عامیانه ) قیافه پف کرده صبحگاهی! قی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
break a leg: اصطلاح ) آرزوی موفقیت برای یک نفر ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
floating device: یک اصطلاح کلی برای تمام وسایلی که ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
drift: اتومبیلرانی ) دریفت یک تکنیک در کا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tract: پزشکی و کالبد شکافی ) دستگاه، سیستم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
taking to court: اصطلاح ) take something or someone ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reovirus: رئوویروس نوعی ویروس از خانواده RNA ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peer review: به دقت بازنگری کردن، کارشناسی کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
peer review: به دقت بازنگری کردن، کارشناسی کردن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trans: از راه، از طریق، از میان، through
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
diss: دشنام دادن، توهین کردن، با گفتار یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
diss: دشنام دادن، توهین کردن، با گفتار یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bonneville: یک اسم فرانسوی ) به معنای: دهکده خو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bonneville: یک اسم فرانسوی ) به معنای: دهکده خو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
eurojust: یوروجاست، آژانس همکاری قضایی اتحاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eurojust: یوروجاست، آژانس همکاری قضایی اتحاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
powertrain: اتومبیل ) سامانه تولید و انتقال نیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
powertrain: اتومبیل ) سامانه تولید و انتقال نیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
power plant: اتومبیل ) مترادف با واژه های Power ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
drive train: پیشرانه اتومبیل! مترادف با powertr ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drive train: پیشرانه اتومبیل! مترادف با powertr ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
set the bar: اصطلاح ) تعیین استاندارد، ایجاد سطح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
set the bar: اصطلاح ) تعیین استاندارد، ایجاد سطح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crank up: 1 - سر ذوق آوردن، ترغیب کردن، تهییج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
crank up: 1 - سر ذوق آوردن، ترغیب کردن، تهییج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fund raiser: اسم ) 1 - اعانه جمع کن، شخصی که مس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entry level: صفت ) 1 - سطح پایه، مقدماتی، نسخه ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
entry level: صفت ) 1 - سطح پایه، مقدماتی، نسخه ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
entry level system: سیستم پایه، سیستم مقدماتی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
entry level system: سیستم پایه، سیستم مقدماتی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
damp: پزشکی ) DAMP مخفف Deficits in Atte ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rising damp: اسم ) رطوبت بالا رونده، رطوبت بالا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rising damp: اسم ) رطوبت بالا رونده، رطوبت بالا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
portfolio: سبد محصولات، سبد پروژه ها ( در یک ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
strap in: اصطلاح ) 1 - بستن کمربند ایمنی به ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
strap in: اصطلاح ) 1 - بستن کمربند ایمنی به ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ghost net: تور شبح! Ghost nets یا تور شبح به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lose track of: بی خبر ماندن از ( کسی یا چیزی ) ، ح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lose track: بی خبر ماندن، دنبال نکردن، رد چیزی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stay out: دور ماندن، بیرون ماندن! Please st ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
refugee: فرقش با immigrant اینست که refugee ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
FY: پسوند ) شدن، کردن Verb fy Verb if ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
FY: پسوند ) شدن، کردن Verb fy Verb if ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ify: پسوند فعل ساز یا اسم ساز ) به نوعی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ify: پسوند فعل ساز یا اسم ساز ) به نوعی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
millennia: هزاران سال! For millennia, salmon ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
millennia: هزاران سال! For millennia, salmon ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
creek: علاوه بر معانی فوق: 1 - کریک، نام ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
creek: علاوه بر معانی فوق: 1 - کریک، نام ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
turn one's back: اصطلاح ) To turn one's back on ( so ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn one's back: اصطلاح ) To turn one's back on ( so ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reimage: باز تجسم، تجسم مجدد!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reimage: باز تجسم، تجسم مجدد!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
brimming: سرشار، مملو، لبالب، Brimming with ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
brimming: سرشار، مملو، لبالب، Brimming with ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make something a breeze: چیزی را به آسانی انجام دادن، چیزی ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make something a breeze: چیزی را به آسانی انجام دادن، چیزی ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
move heaven and earth: اصطلاح ) به معنای انجام هر کار ممکن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
move heaven and earth: اصطلاح ) به معنای انجام هر کار ممکن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
side chick: اصطلاح عامیانه ) معشوقه دوم، معشوقه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
side chick: اصطلاح عامیانه ) معشوقه دوم، معشوقه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sense datum: داده حسی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sense datum: داده حسی!
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
afterimage: پس تصویر! یا afterimage یکی از توه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
afterimage: پس تصویر! یا afterimage یکی از توه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hell to pay: اصطلاح ) تاوان سنگین پرداختن، عاقبت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hell to pay: اصطلاح ) تاوان سنگین پرداختن، عاقبت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
block capitals: Block letters, حروف بزرگ و جدا! ( د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
block capitals: Block letters, حروف بزرگ و جدا! ( د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fire breathing: 1 - آتش دمیدن از دهان، نفس آتشین! ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fire breathing: 1 - آتش دمیدن از دهان، نفس آتشین! ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go chase yourself: اصطلاح ) برو پی کارت! بزن به چاک! ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go chase yourself: اصطلاح ) برو پی کارت! بزن به چاک! ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
go fly a kite: اصطلاح ) این اصطلاح و اصطلاحات زیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
go fly a kite: اصطلاح ) این اصطلاح و اصطلاحات زیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go jump in the lake: اصطلاح ) این اصطلاح و اصطلاحات زیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go jump in the lake: اصطلاح ) این اصطلاح و اصطلاحات زیر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go climb a tree: این اصطلاح و اصطلاحات زیر همگی معاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go climb a tree: این اصطلاح و اصطلاحات زیر همگی معاد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
maritime day: روز دریانوردی! World Maritime Day ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
glaciated: صفت ) از یخ پوشیده شده، یخ بسته، یخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
glaciated: صفت ) از یخ پوشیده شده، یخ بسته، یخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
pace: حرف ندا ) برای بیان مخالفت با کسی ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
snap the fingers: اصطلاح ) بشکن زدن با انگشت! ( معمول ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
snap the fingers: اصطلاح ) بشکن زدن با انگشت! ( معمول ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fling out: بیرون انداختن، به بیرون پرت کردن، د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fling out: بیرون انداختن، به بیرون پرت کردن، د ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
halfway house: - مرکز بازپروری، مرکز توانبخشی ( مح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
leisure pursuits: فعالیتهای فراغتی! ( یک اصطلاحی در ح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
leisure pursuits: فعالیتهای فراغتی! ( یک اصطلاحی در ح ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
curb appeal: جذابیت بصری، جذابیت ظاهری از نگاه م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
curb appeal: جذابیت بصری، جذابیت ظاهری از نگاه م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stir up trouble: آشوب به پا کردن، دردسر درست کردن، ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stir up trouble: آشوب به پا کردن، دردسر درست کردن، ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you go girl: اصطلاح زنانه غیررسمی ) این اصطلاح ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
you go girl: اصطلاح زنانه غیررسمی ) این اصطلاح ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pho: فو، یک سوپ ویتنامی شامل نودل، سبزیج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feel inspired: القا حس، حس دادن یا گرفتن، الهام گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feel inspired: القا حس، حس دادن یا گرفتن، الهام گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uplifted: صفت ) 1 - روحیه گرفته، متعالی، سر ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cheery wave: با خوشحالی دست تکان دادن! ( وقتی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cheery wave: با خوشحالی دست تکان دادن! ( وقتی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
old growth: صفت و اسم ) ( در مورد جنگل و درخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
old growth: صفت و اسم ) ( در مورد جنگل و درخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mycelia: همان میسلیوم mycelium هست. بخش گی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mycelia: همان میسلیوم mycelium هست. بخش گی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
speak of the devil: اصطلاح ) Speak ( talk ) of the devi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
provincial: صفت ) 1 - دهاتی، پشت کوهی، امل، کوت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
provincial: صفت ) 1 - دهاتی، پشت کوهی، امل، کوت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kalle pache: یک غذای سنتی ایرانی ) Sheep's Hea ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
port of call: بندرگاه، بندرگاه سر راهی، پاتوق، بن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
port of call: بندرگاه، بندرگاه سر راهی، پاتوق، بن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
reinvent: بازسازی، دوباره از نو ساختن! You n ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
buck: در مورد حرکت اتومبیل ) ریپ زدن، لگد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hesitate: موتور خودرو ) دیر یا با تأخیر گاز خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a force to be reckoned with: اصطلاح ) قدرتی که میشود روی آن حساب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a force to be reckoned with: اصطلاح ) قدرتی که میشود روی آن حساب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reckon with: مد نظر داشتن، به حساب آوردن، در نظر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
reckon with: مد نظر داشتن، به حساب آوردن، در نظر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on one's terms: طبق شرایط کسی، به راه و روش کسی! O ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on one's terms: طبق شرایط کسی، به راه و روش کسی! O ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
urge: تمایل، انگیزه، اشتیاق! مثال: The u ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
top tier: درجه یک، عالی رتبه، رده بالا، سرآمد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
murican: عامیانه ) به معنی آمریکایی! America ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fight back: 1 - مقاومت کردن، استقامت ورزیدن، دف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fight back: 1 - مقاومت کردن، استقامت ورزیدن، دف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
duke it out: 1 - مبارزه کردن ( با مشت ) ، مشت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
duke it out: 1 - مبارزه کردن ( با مشت ) ، مشت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
duke: اینفرمال - فعل ) دعوا کردن، مشت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
duke: اینفرمال - فعل ) دعوا کردن، مشت زد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
churn: - مشک کره گیری، خیک کره گیری! Goat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
point of view: نقطه نظر، دیدگاه، منظر، نگرش! The ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slimline: صفت ) 1 - مربوط به شکل و طرح: باریک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
louvre: پره دار، کر کره ای، کرکره دار، تیغه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
louvre: پره دار، کر کره ای، کرکره دار، تیغه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
single louvre: تک پره ای، تک تیغه ای، تک کرکره ای، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
louvre boards: 1 - مجموعه کرکره ها به همراه قاب یا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
comprecation: A praying together یک دعا خوانی با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
just so: 1 - برای بیان موافقت یا تایید حالتی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
memory lane: اعماق خاطرات، پس کوچه خاطرات، نوستا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
memory lane: اعماق خاطرات، پس کوچه خاطرات، نوستا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give someone the once over: اصطلاح غیر رسمی ) 1 - کسی را بصورت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give someone a once over: اصطلاح غیر رسمی یا اینفرمال ) 1 - ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give someone a once over: اصطلاح غیر رسمی یا اینفرمال ) 1 - ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
give something the once over: اصطلاح غیررسمی ) چیزی را به صورت س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give something the once over: اصطلاح غیررسمی ) چیزی را به صورت س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make eyes at someone: اصطلاح غیررسمی ) نگاه خریدارانه به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make eyes at someone: اصطلاح غیررسمی ) نگاه خریدارانه به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
run wild: از کنترل خارج شدن، آزاد شدن، رها شد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
so long as: برابر با as long as مادامی که، به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
so long as: برابر با as long as مادامی که، به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
shopping spree: - از این مغازه به اون مغازه رفتن و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
shopping spree: - از این مغازه به اون مغازه رفتن و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kid sister: اینفرمال ) خواهر کوچولو، خواهر کوچی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wedding tuxedo: کت و شلوار دامادی ( مخصوصا برای عرو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pageboy: 1 - Page - boy یا pageboy در اصل به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pageboy: 1 - Page - boy یا pageboy در اصل به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
live up to its reputation: اصطلاح ) در حد شأن و مقام خود رفتا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
live up to its reputation: اصطلاح ) در حد شأن و مقام خود رفتا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
holy moly: عامیانه ) حرف ندا ) برای بیان حس ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
holy moly: عامیانه ) حرف ندا ) برای بیان حس ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make landfall: پا به خشکی گذاشتن! فرود آمدن ( از ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a case of mistaken identity: یک مورد اشتباه در تعیین هویت! کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a case of mistaken identity: یک مورد اشتباه در تعیین هویت! کسی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
seizure: پزشکی ) تشنج، نوعی حمله مغزی که در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
seizure: پزشکی ) تشنج، نوعی حمله مغزی که در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
cross out: فرق cross out با cross off اگر مثل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
purebred: پاک نژاد، اصیل، از نژاد خالص! A pu ...
٥ ماه پیش