تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

بو - بوییدن - بودادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مزه - مزه دادن - چشیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

دربرداشتن - درگیرکردن - شامل شدن - مستلزم بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

موفق شدن - از عهده برامدن - اداره کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٨

به نظر رسیدن - ظاهر شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

معمول - عادی - رایج - مشترک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چاق

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

نازک - لاغر - رقیق

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

فرش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

اگر اسم باشد = شوک. اگر فعل باشد = شوکه کردن.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

گیج کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

ترساندن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

خداشناسی - عشق - معرفت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

سخن پیامبر - عشق - تازه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٩

غلبه کردن - شکست دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور. اگر فعل باشد = متعجب کردن.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

سرگرم کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نترس - شجاع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

ترس - ترسیدن - نگرانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

1 - نگه داشتن - حفظ کردن. 2 - ادامه دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

کاغذ

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

اهن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

ورقه - برگه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣٨

اگر فعل باشد = کاشتن اگر اسم باشد = گیاه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

بلند شدن - به پا خاستن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سیم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

مسی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

جلو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢١

ارتش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

سر - راز - رمز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

بی فایده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

بلند کردن - سرقت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

اغوش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

نگه داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

برداشتن - بلند کردن - یادگرفتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

سروصدا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

بستن - برهم نهادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

فریاد زدن - باصدای بلند گفتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥١

عادت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

صداکردن - تلفن زدن - فریاد زدن - نامیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

شکست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

معنی - منظور

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن. اگر صفت باشد به معنی => تند - سریع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

خلاق - مبتکر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

اختراع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٣

از خود پرسیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

شگفت انگیز - عالی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

اسم =معما - سوال بدون پاسخ - جورچین فعل= گیج کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

عالی - مهم - بزرگ