منو
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢١

ارتش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣٥

اگر فعل باشد = کاشتن اگر اسم باشد = گیاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن. اگر صفت باشد به معنی => تند - سریع

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩٧

به نظر رسیدن - ظاهر شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩١

اسم = معیار - مقیاس - اقدام فعل= اندازه گیری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧٣

از خود پرسیدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

سخن پیامبر - عشق - تازه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

تشویق کردن - دلگرم کردن - جرئت دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

از دست دادن - باختن - گم کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

برگزار کردن - نگه داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

موفق شدن - از عهده برامدن - اداره کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

غلبه کردن - شکست دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

اسم = نیرو - زور فعل= مجبور کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

جایزه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

عادت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

جشن گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

گنجاندن - شامل شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

شامل - شامل شدن - تشکیل شدن از = be made up of

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

جا - مکان - در ( رتبه ای - جایی و. . . ) قرار دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

توصیه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

اتفاق افتادن - برگزار شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

1 - نگه داشتن - حفظ کردن. 2 - ادامه دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

کف زمین - طبقه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

عالی - مهم - بزرگ

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

به یاد اوردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

دربرداشتن - درگیرکردن - شامل شدن - مستلزم بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

قهرمان ورزشی - ورزشکار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

احساساتی - عاطفی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

کاغذ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

جذب کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

بو - بوییدن - بودادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

از خود بیرون دادن - ساطع کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

فورا - بلافاصله

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

عملیات - عملکرد - عمل جراحی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

ضرر - از دست دهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

رفتن به - رسیدن به

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

پهن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

جذاب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

علاقه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

گرد هم اوردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

توصیه کردن - نصیحت کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

برنده شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

تا به حال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

دریافت کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

درست - حق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

حمل و نقل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

مترادف ان =with = با

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

عمق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

دنبال کردن - پیروی کردن - تعقیب کردن

١