mean

/ˈmiːn//miːn/

معنی: میانگین، حد وسط، اعتدال، منابع درامد، بد، میانی، وسطی، بدجنس، پست فطرت، واقع در وسط، اب زیر کاه، متوسط، خسیس، پست، قصد داشتن، مقصود داشتن، هدف داشتن، معنی ومفهوم خاصی داشتن
معانی دیگر: مصمم بودن، خواستن، برای، به منظور، منظور بودن، درنظر گرفتن یا درنظر گرفته شدن، قرار بودن، (منظور خود را) بیان کردن، معنی دادن یا معنی داشتن، یعنی، نشانه ی چیزی بودن، چم داشتن، آرش دادن، منظور داشتن، نیت داشتن، ارزش داشتن (در نظر کسی)، اهمیت داشتن، (بیشتر در ساختارهای منفی) کم، ناچیز، بی ارزش، اندک، (نادر) دون پایه، کم مقام، گدازاده، بی اصل و نسب، پایین، دون، زبون، خوار، محقر، بدنما، ژنده، مندرس، فقیرانه، فقیرنشین، فکسنی، (آدم) پست فطرت، سفله، کوته نظر، فرومایه، خبیث، شرور، بدسگال، زفت، بخیل، ممسک، (اسب) چموش، نافرمان، رموک، خودپسند، خودخواه، بدخلق، ناخوشایند، (سگ) گیرنده، خجل، شرمگین، سرافکنده، (عامیانه) علیل، ناتندرست، انگشتال، دردمند، (امریکا - خودمانی) دشوار، (امریکا - خودمانی) پرمهارت، ماهرانه، تردستانه، معدل، حد متوسط، (ریاضی) واسطه، (زمان یا مکان یا فاصله یا ارزش یا میزان و غیره) حد وسط، میانین، میانگیر، نه خوب نه بد، میانگر، میانه روی، رجوع شود به: arithmatic mean، عایدی

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: means, meaning, meant
(1) تعریف: to intend to denote or express.
مشابه: connote, denote, express, imply, represent, signify

- What do you mean by saying you're not satisfied?
[ترجمه راضیه] منظور شما چیه با گفتن اینکه شما خوشنود نیستید؟
|
[ترجمه ZEYNAB] منظور شما چیست با گفتن اینکه شما خوشحال یا خوشنود نیستید؟
|
[ترجمه محمود] منظورت از "راضی نیستم" چیه ؟
|
[ترجمه نیلوفر مرادی] منظورت از اینکه میگی راضی نیستی چیه؟
|
[ترجمه ب گنج جو] حرف دلتو رک و پوس کنده بگو. منظورت از عدم رضایت چیه؟
|
[ترجمه گوگل] منظورت از اینکه میگی راضی نیستی چیه؟
[ترجمه ترگمان] منظورت از این حرف چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- When I said "I'm sorry," I meant that I felt sympathy for you.
[ترجمه ب گنج جو] همین که یه کلمه گفتم متاسفم یعنی دلم برات می سوزه، خوبیت رو میخوام.
|
[ترجمه گوگل] وقتی گفتم "متاسفم" منظورم این بود که با شما همدردی کردم
[ترجمه ترگمان] وقتی گفتم \"متاسفم\"، منظورم این بود که نسبت به تو احساس همدردی می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- What do you mean by locking your door?
[ترجمه afra844] منظورت از قفل کردن در اتاقت چیه؟
|
[ترجمه Me] منظورشما از قفل کردن در چیه؟
|
[ترجمه ملیکا] منظورت سما از قفل کردن در چیه ؟
|
[ترجمه ب گنج جو] در اتاقت قفله، خوب این چه معنی میده.
|
[ترجمه گوگل] منظور شما از قفل کردن درب چیست؟
[ترجمه ترگمان] منظورت از قفل کردن در چیه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of words, to signify.
مترادف: signify
مشابه: connote, denote, designate, express, represent, stand for

- The word "tomorrow" means "the day that follows today."
[ترجمه ب گنج جو] فردا یعنی پسین روز، روزی که بعده امروز میاد. فهمیدی؟!
|
[ترجمه Jina] کلمه ی فردا یعنی روزی که به دنبال امروز می آیدا
|
[ترجمه گوگل] کلمه «فردا» به معنای «روزی است که از امروز می آید»
[ترجمه ترگمان] کلمه \"فردا\" یعنی \" روزی که از امروز می آید \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to be completely serious and in earnest about (something expressed).

- I meant what I said about quitting, and I've already told my boss.
[ترجمه مهدی] در مورد کنار کشیدن جدی گفتم، و درحال حاضر به رئیسم نیز گفته ام.
|
[ترجمه ب گنج جو] قصدم در مورد استعفا همونی بود که گفتم، همینو قبلا به رئیس هم گفتم.
|
[ترجمه ساحل براتی] او منظوری ندارد که بع من اون حرف را زد
|
[ترجمه ساحل براتی] من در خانواده ام خسیس نیستم
|
[ترجمه گوگل] منظورم چیزی بود که در مورد ترک کار گفتم و قبلا به رئیسم گفته بودم
[ترجمه ترگمان] منظورم همان چیزی بود که در موردش گفتم و همین الان به رئیسم گفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He always says he hates his sister, but he doesn't really mean it.
[ترجمه مودی] او همیشه میگوید که از خواهرش متنفر است اما واقعا منظوری ندارد ( چیزی در دلش نیست )
|
[ترجمه ب گنج جو] همیشه رو زبانشه که از خواهرم متنفرم ولی اینا همش حرفه واقعیت چیزی دیگس.
|
[ترجمه ساحل] او همیشه این جمله ای راکه من از خواهرم متنفرم را به زبتن دارد اما در اصل در طور نیست
|
[ترجمه گوگل] او همیشه می‌گوید که از خواهرش متنفر است، اما واقعاً منظورش این نیست
[ترجمه ترگمان] او همیشه می گوید از خواهرش نفرت دارد، اما واقعا منظوری ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Did you mean it when you said you want a divorce?
[ترجمه شیما] جدی گفتی که میخوای طلاق بگیری؟
|
[ترجمه گوگل] وقتی گفتی میخوای طلاق بگیری منظورت این بود؟
[ترجمه ترگمان] منظورت این بود که گفتی میخوای طلاق بگیری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to have in mind as a goal, purpose, or plan; intend.
مترادف: intend
مشابه: aim, plan, propose, purpose

- I meant to give her this letter, but I forgot.
[ترجمه سیروس] قصدم دادن نامه به او ( زن ) بود اما فراموش کردم
|
[ترجمه غ ع مسجدی] قصد داشتم به دادن این نامه به او اما فراموش کردم ( هرگاه بعد از فعل گذشته meant مصدر با to بیاید به معنی قصد و برنامه ریزی شده است )
|
[ترجمه گوگل] می خواستم این نامه را به او بدهم، اما فراموش کردم
[ترجمه ترگمان] می خواستم این نامه رو بهش بدم ولی یادم رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I mean to leave next week, so I have plenty to do to get ready.
[ترجمه گوگل] می‌خواهم هفته آینده را ترک کنم، بنابراین کارهای زیادی برای آماده شدن دارم
[ترجمه ترگمان] ، منظورم اینه که هفته دیگه برم واسه همین یه عالمه کار برای آماده کردن دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She has a goal of becoming a doctor, and she fully means to attain it.
[ترجمه گوگل] او هدفی دارد که پزشک شود و کاملاً قصد دارد به آن برسد
[ترجمه ترگمان] او یک هدف دارد که به پزشک تبدیل شود، و او به طور کامل به معنای آن است که به آن دست یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He meant to be kind by offering the poor woman money, but she was insulted by the gesture.
[ترجمه گوگل] او با پیشنهاد پول به زن فقیر قصد مهربانی داشت، اما با این اشاره به او توهین شد
[ترجمه ترگمان] منظور او این بود که با پیشنهاد پول زن بیچاره مهربان باشد، اما از این حرکت به او توهین شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: to desire and plan for (someone) to do something; intend.
مترادف: intend

- Do you think she meant me to kiss her?
[ترجمه رقیه] آیا فکر می کنی منظورش بوده که او را ببوسم؟
|
[ترجمه غ ع مسجدی] آیا فکر می کنی او قصد داشت که من او را ببوسم ( هرگاه بعد از فعل گذشته meant مصدر با to بیاید به معنی قصد و برنامه ریزی شده است )
|
[ترجمه رویا] فکر میکنی او میخاست من ببوسمش؟
|
[ترجمه ساحل] فکر میکنی او میخواست من او را ببوسم و با این جمله میخواست که منظورش را به من برساند
|
[ترجمه گوگل] فکر میکنی منظورش این بوده که ببوسمش؟
[ترجمه ترگمان] فکر می کنی منظورش این بود که من او را ببوسم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The murderer meant the police to believe that the house had been broken into.
[ترجمه شیما] قاتل قصد داشت به پلیس القا کنه که خانه بهم ریخته شده بوده.
|
[ترجمه اعتصام الدوله] قاتل قصد داشت به پلیس بقبولاند که هنگام ورود منزل تخریب شده بوده است
|
[ترجمه گوگل] منظور قاتل این بود که پلیس باور کند که خانه را شکسته اند
[ترجمه ترگمان] قاتل به این معنا بود که پلیس معتقد است که خانه به هم خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: of a deity or fate, to intend (someone or something) for a particular purpose or end because of possessing special qualities.
مترادف: destine, intend
مشابه: fate, make

- He was meant for the priesthood.
[ترجمه اعتصام الدوله] او برای کشیشی خلق شده بود
|
[ترجمه گوگل] او برای کشیشی در نظر گرفته شده بود
[ترجمه ترگمان] منظور او برای کشیش شدن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- You were meant to play this role, and it will make you a star!
[ترجمه sara] از شما خواسته شد این نقش را بازی کنید و این کار از شما یک ستاره خواهد ساخت!
|
[ترجمه اعتصام الدوله] شما برای بازی دراین نقش در نظر گرفته شده بودیدو این نقش شما را تبدیل به یک ستاره می کرد
|
[ترجمه گوگل] قرار بود این نقش را بازی کنی و این از تو یک ستاره می‌سازد!
[ترجمه ترگمان] شما می خواستید این نقش را بازی کنید، و این کار شما را به یک ستاره تبدیل می کند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: to cause as a result; to have the effect of.
مشابه: cause, connote

- The fire means we'll have to find a new home.
[ترجمه گوگل] آتش به این معنی است که ما باید خانه جدیدی پیدا کنیم
[ترجمه ترگمان] آتش به این معنیه که باید یه خونه جدید پیدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- For the children, the divorce meant growing up without their father.
[ترجمه گوگل] برای بچه ها، طلاق به معنای بزرگ شدن بدون پدر بود
[ترجمه ترگمان] برای بچه ها، مساله طلاق بدون پدرشان در حال رشد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The closing of the factory meant their mother's having to find another job.
[ترجمه اعتصام الدوله] تعطیل شدن کارخانه به این معنا بود که مادرشان مجبور است شغل دیگری دست وپا کند
|
[ترجمه گوگل] تعطیلی کارخانه به این معنی بود که مادرشان باید شغل دیگری پیدا کند
[ترجمه ترگمان] نزدیک شدن کارخانه به این معنا بود که مادرشان باید شغل دیگری پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to have a certain (specified) degree of significance or importance.
مشابه: be, represent

- The letters from home mean a lot to the soldiers.
[ترجمه گوگل] نامه های خانه برای سربازان معنی زیادی دارد
[ترجمه ترگمان] نامه هایی که از خانه می آید برای سربازان بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The welfare of their foster child meant little to this selfish couple.
[ترجمه گوگل] رفاه فرزند خوانده آنها برای این زوج خودخواه اهمیت چندانی نداشت
[ترجمه ترگمان] رفاه و آسایش بچه their به این زوج خودخواه اهمیت چندانی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to have intentions of a (specified) sort.
مشابه: intend, purpose

- He often fails in what he hopes to do for others, but there is no doubt that he means well.
[ترجمه اعتصام الدوله] او اغلب در انچه امیدوار بود برای دیگران انجام دهد شکست میخورد ولی تریدی وجود ندارد که نییتش خیر بود
|
[ترجمه گوگل] او اغلب در کاری که امیدوار است برای دیگران انجام دهد شکست می خورد، اما شکی نیست که منظورش خوب است
[ترجمه ترگمان] او اغلب در آنچه که او امیدوار است برای دیگران انجام دهد شکست می خورد، اما هیچ شکی وجود ندارد که او به خوبی به او کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I don't think she meant ill by what she did; it was just an accident.
[ترجمه اعتصام] من فکر نمکنم به خاطر عملکرد گذشته اش بیمار شده باشد بیماریش کاملا اتفاقی بود
|
[ترجمه گوگل] من فکر نمی کنم منظور او از کاری که انجام داد، بیمار بود این فقط یک تصادف بود
[ترجمه ترگمان] فکر نمی کنم منظور او از کاری که کرده بود بد باشد؛ فقط یک تصادف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
حالات: meaner, meanest
(1) تعریف: ill-tempered or showing malice or lack of kindness.
مترادف: currish, lowdown, malicious, nasty
متضاد: good-tempered, kind, nice
مشابه: bad-tempered, cruel, lousy, low, malevolent, ornery, shoddy, spiteful, ugly, vicious, wicked

- Be careful of that mean dog next door.
[ترجمه اعتصام] مراقب سگ بدجنس همسایه دیوار به دیوار باش
|
[ترجمه گوگل] مواظب اون سگ پست همسایه باش
[ترجمه ترگمان] مراقب اون سگ همسایه بغلی باش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It was mean of those kids to tease you.
[ترجمه گوگل] بدشانسی آن بچه ها بود که تو را اذیت کنند
[ترجمه ترگمان] به این معنی بود که بچه ها سربه سرت می گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Don't be mean to the cat; you're hurting her.
[ترجمه sara] با گربه بد جنس نباش داری بهش اسیب میزنی
|
[ترجمه گوگل] با گربه بد نباش تو داری بهش صدمه میزنی
[ترجمه ترگمان] برای گربه بدجنس نباش، تو داری به او صدمه می زنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His stepfather was simply a mean man who took pleasure in doling out punishment.
[ترجمه اعتصام] ناپدری اش فقط یک مرد بدجنس بود که از اعمال تبیه ابراز خرسندی میکرد
|
[ترجمه گوگل] ناپدری او مردی پست بود که از تنبیه کردن لذت می برد
[ترجمه ترگمان] ناپدری ام تنها مردی بود که از تقسیم مجازات لذت می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: lacking generosity and humane feelings for others.
مترادف: inhumane, petty
متضاد: beneficent, benevolent, bighearted, generous
مشابه: base, brutish, cruel, dastardly, grubby, inhuman, little, low, shabby, shoddy, small, small-minded, unkind

- Don't look to your miserly uncle to help you; he's always had a mean spirit.
[ترجمه گوگل] به عموی بخیل خود نگاه نکنید تا به شما کمک کند او همیشه روحیه پستی داشت
[ترجمه ترگمان] به عموت نگاه نکن تا کمکت کنه؛ اون همیشه بدجنس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: inferior, low in quality, or poor in appearance.
مترادف: base, inferior, low-grade, poor, shabby, wretched
متضاد: grand
مشابه: cheap, execrable, grubby, little, low, meager, petty, shoddy, sorry

- The peasants lived in mean cottages far from the manor.
[ترجمه گوگل] دهقانان در کلبه های پست و دور از عمارت زندگی می کردند
[ترجمه ترگمان] کشاورزان در کلبه ها زندگی می کردند و از خانه دور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: very small in amount.
مترادف: meager, scanty, skimpy, slim, small
متضاد: generous
مشابه: little, measly, negligible, paltry, piddling, trifling

- He's paid only a mean salary.
[ترجمه گوگل] او فقط یک حقوق متوسط ​​پرداخت کرده است
[ترجمه ترگمان] اون فقط حقوق mean رو پرداخت می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (informal) excellent; difficult to beat.
مترادف: fine, terrific, wicked
متضاد: lousy, poor
مشابه: excellent, impressive, skillful

- She plays a mean game of chess.
[ترجمه گوگل] او یک بازی بد شطرنج بازی می کند
[ترجمه ترگمان] شطرنج بازی شطرنج بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: something halfway between two extremes.
مترادف: medium

- Can't you settle on a mean between what you want and what they want?
[ترجمه گوگل] آیا نمی‌توانید بین آنچه می‌خواهید و آنچه آنها می‌خواهند، حد وسطی قائل شوید؟
[ترجمه ترگمان] نمی توانی به این معنا باشی که چه چیزی را دوست داری و چه چیزی را می خواهند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the average number or amount, usu. calculated by adding all the values in a distribution and dividing their sum by the number of such values.
مترادف: arithmetic mean, average

- The mode is the most frequent score among all the scores, and the mean is the average score.
[ترجمه گوگل] حالت بیشترین امتیاز در بین تمام نمرات است و میانگین امتیاز میانگین است
[ترجمه ترگمان] مد معمول ترین امتیاز در میان تمام امتیازات است و میانگین نمره میانگین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: moderation.
مترادف: moderation
مشابه: golden mean, restraint

- the ideal of the golden mean
[ترجمه گوگل] ایده آل میانگین طلایی
[ترجمه ترگمان] ایده آل از آن معنی طلایی که
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: being average or in the middle.
مترادف: intermediate, median, medium, middle, moderate
مشابه: average, middling, normal, OK, ordinary

- The mean temperature here in the summer is around 86 degrees.
[ترجمه گوگل] میانگین دمای اینجا در تابستان حدود 86 درجه است
[ترجمه ترگمان] دمای میانگین در تابستان حدود ۸۶ درجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. mean deviation
میانگین کیبش (یا انحراف)

2. mean business
جدی بودن،به حرف خود عمل کردن

3. mean business
جدی بودن،شوخی نداشتن

4. mean convergence
(ریاضی) هم گرایی میانگینی

5. mean well by
نیت خوبی داشتن نسبت به،خوبی کسی را خواستن

6. a mean dog
سگی که گاز می گیرد

7. a mean dwelling
خانه ای محقر

8. the mean of 10, 9 and 14 is found by adding them together and dividing by three
میانگین 10 و 9 و 14 با جمع زدن آنها و تقسیم آنها بر سه به دست می آید.

9. i mean it!
جدی می گویم !،بی شوخی !

10. dark clouds mean rain
ابر سیاه نشانه ی باران است.

11. graph showing mean temperatures in january
نمودار میانگین درجه ی حرارت در ژانویه

12. i didn't mean to cause you any trouble
نمی خواستم موجب زحمت شما بشوم.

13. i don't mean any particular book
منظورم کتاب بخصوصی نیست.

14. i don't mean to impugn his motives
منظورم این نیست که نیت او را مورد تردید قرار بدهم.

15. i felt mean for what i had said before
از آنچه که قبلا گفته بودم شرمنده شدم.

16. of a mean stature
دارای قد متوسط

17. she's no mean cook
آشپزی او بدک نیست (خوب است).

18. the city's mean neighborhoods
محله های پست شهر

19. a man of mean birth
مردی دون تبار

20. he is very mean with his money
او در مورد پول خودش خیلی خست به خرج می دهد.

21. he paid no mean sum!
او مبلغ کمی نپرداخت !

22. he's got a mean streak in him
بعضی اوقات خیلی بدخلق می شود.

23. i felt thoroughly mean with a cold
احساس می کردم که سرماخوردگی مرا از پای انداخته است.

24. she makes a mean chicken soup
او آبگوشت مرغ معرکه ای می پزد.

25. to play a mean game of chess
ماهرانه شطرنج بازی کردن

26. to throw a mean curve in baseball
در بیس بال،پرتاب توپ به گونه ای که گرفتن آن مشکل باشد

27. whatever did she mean by that?
آخر منظورش از آن (عمل یا حرف) چه بود؟

28. he is really a mean person
او واقعا آدم پست فطرتی است.

29. my stepmother was very mean to me
نامادری نسبت به من خیلی بدجنسی می کرد.

30. you must find the mean between stinginess and prodigality!
باید حد وسط میان ولخرجی و خساست را پیدا کنی !

31. you know what i mean
(عامیانه) منظورم را می فهمی،می دونی چی می خوام بگم

32. don't be upset, he didn't mean it
دلخور نشو منظوری نداشت.

33. running 20 kilometers is no mean task
بیست کیلومتر دویدن کار کوچکی نیست.

34. don't mistake my meaning; i didn't mean to offend you
در برداشت منظورم اشتباه نفرمایید نمی خواستم موجب رنجش شما بشوم.

35. how queasy we become when a mean person claims to be good
چقدر بیزار می شویم وقتی که آدم بدجنسی ادعای نیکی می کند.

36. when i said that i didn't mean any offense
وقتی که آن حرف را زدم منظورم ایجاد رنجش نبود.

37. those phrases that can be twisted to mean whatever governments want
آن عباراتی که می توان آنها را طوری پیچاند که معنی دلخواه دولت ها را برسانند

38. some people may disagree, to be sure, but that doesn't mean i am wrong
البته برخی از مردم ممکن است مخالف باشند ولی این به آن معنی نیست که من در اشتباهم.

مترادف ها

میانگین (اسم)
mean, average, half-value

حد وسط (اسم)
mean, cross, norm, mediocrity

اعتدال (اسم)
mean, moderation, sobriety, temperance

منابع درامد (اسم)
mean

بد (صفت)
amiss, bad, mean, evil, ill, icky, unfavorable, dreadful, blighted, rum, shocking

میانی (صفت)
mean, average, middle, central, mid, medial, median, inmost, centric, innermost

وسطی (صفت)
mean, middle, mid, medial, median, centric, mediate

بدجنس (صفت)
mean, mischievous, wicked, malefic, shrewish

پست فطرت (صفت)
mean

واقع در وسط (صفت)
mean

اب زیر کاه (صفت)
mean, pawky, shrewish, sneaky

متوسط (صفت)
mean, tolerable, normal, average, medium, intermediate, middle, mediocre, medial, middling, run-of-the-mill

خسیس (صفت)
abject, base, ignoble, vile, stingy, miserly, mean, parsimonious, avaricious, hard, tight, penurious, base-minded, base-spirited, costive, dastard, sordid, skimpy, niggardly, ungenerous

پست (صفت)
humble, abject, base, ignoble, vile, poor, mean, contemptible, despicable, inferior, lowly, slight, small, little, subservient, base-born, brutish, infamous, villainous, vulgar, caddish, shoddy, bathetic, pimping, low, brummagem, cheap, menial, lousy, currish, sordid, dishonorable, runty, servile, footy, wretched, poky, hokey-pokey, lowborn, ungenerous, lowbred, low-level, shabby, picayune, pint-size, pint-sized, scurvy, snippy, third-rate

قصد داشتن (فعل)
mean, aim, purpose, intend

مقصود داشتن (فعل)
mean

هدف داشتن (فعل)
mean

معنی ومفهوم خاصی داشتن (فعل)
mean

تخصصی

[حسابداری] میانگین حسابی
[شیمی] میانگین، متوسط
[عمران و معماری] متوسط - میانگین
[برق و الکترونیک] میانگین، متوسط
[زمین شناسی] میانگین میانگین حسابی یک سری از مقادیر، خصوصاً میانگین حسابی، در این مورد به معنای واژه های harmonic mean, geometric mean نیز مراجعه نمایید. مقایسه شود با: median, mode
[بهداشت] میانگین
[ریاضیات] متوسط، وسیله، میانگین، معدل، میانگی، واسطه
[معدن] میانگین (زمین آمار)
[روانپزشکی] میانگین (!) یک معیار آماری، مشتق از مجموع یک رشته نمرات تقسیم بر تعداد آنها. (2) قصد، منظور. (3) معنی دادن.
[آمار] میانگین
[آب و خاک] میانگین، متوسط

انگلیسی به انگلیسی

• midpoint, middle, equally far from two extremes; average
intend; indicate; signify; be significant; designate for a specific purpose; think of
average; middle; nasty, unkind; despicable, base; miserable, wretched; miserly; inferior
you ask what a word, expression, or gesture means when you want it to be explained to you.
what someone means is what they are referring to or intending to say.
if something means a lot to you, it is important to you.
if one thing means another, it shows that the second thing is true or makes it certain to happen.
if you mean something, you are serious about it and not joking, exaggerating, or just being polite.
if you mean to do something, you intend to do it.
if something is meant to be a particular thing or is meant for a particular purpose, that is what you intended or planned.
if something is meant to happen or exist, it is strongly expected to happen or exist.
you also use meant when you are talking about the reputation that something has.
a means of doing something is a method or thing which makes it possible. `means' is both the singular and plural.
you can refer to the money that someone has as their means; a formal use.
someone who is mean is unwilling to spend much money or to use very much of a particular thing.
if you are mean to someone, you are unkind to them.
in mathematics, the mean is the average of a set of numbers.
see also meaning, meant.
you say `i mean' when you are explaining something more clearly or justifying what you have said, or when you are correcting yourself.
if something is a means to an end, you do it only because it will help you to achieve what you want.
if you do something by means of a particular method or object, you do it using that method or object.
you say `by all means' as a way of giving someone permission; a formal expression.
by no means is used to emphasize that something is not true.
you use no mean to emphasize that someone or something is especially good or remarkable; a formal expression.

پیشنهاد کاربران

واژگان "معنی" و "معنا" واژگان عربی ای هستند که "معرب" هستند.
خیلی آشکار است که این واژگان با "meaning" در انگلیسی همریشه است.
"ing" ای که به "mean" چسبیده است در پارسی "ه" است.
آیا "mean" در پارسی برابری دارد؟
...
[مشاهده متن کامل]

آری! واژه "معنوی" را داریم که برگرفته از واژه پارسی "مینوی" است.
"مینوی" از پسوند "وی" ساخته شده است، که برابر "ی" است.
پس "مینوی" برابر "مینی" است.
"معنوی" برابر "معنا ای" است و "مینی" هم برابر "معنا ای" است، پس این "مین" ای که به "ی" چسبیده است برابر "معنا" است.
پس ما واژه "مین"در پارسی را داریم که برابر "mean" در انگلیسی است!
و آشکار است که چون پارسی و انگلیسی همخانواده هستند این واژه در هر دو هست.
پس واژه "meaning" از دو بخش "mean" که در پارسی "مین" است و "ing" که اینجا "ه" گرفته می شود، در پارسی برابر "مینه" است.
واژگان "معنوی" و "معنا" و "معنی" همه برگفه از "مین" و "مینو" پارسی و "meaning" و "mean" انگلیسی هستند.
بِدرود!

تمهیدات
اهمیت داشتن
( مثلاً how much a person can mean / یک نفر چقدر می تواند اهمیت داشته باشد )
معنی
مثال: What does this word mean?
این کلمه چه معنی ای دارد؟
signify, convey, denote, express, imply, indicate, represent, spell, stand for, symbolize
- intend, aim, aspire, design, desire, plan, set out, want, wish
معدل؛ معنی دادن؛ خسیس، بدجنس
جزیی، ناچیز، معمولی، بی اهمیت، حد وسط، معنی داشتن، وسطی، واقع دروسط، حد وسط، متوسط، میانه روی، اعتدال، منابع درآمد، عایدی، پست فطرت، بدجنس، آب زیرکاه، قصد داشتن، مقصود داشتن، هدف داشتن، معنی و مفهوم خاصی داشتن، معنی دادن، میانگین، علوم مهندسی: در نظر گرفتن، معماری: متوسط، شیمی: متوسط، روانشناسی: میانگین، بازرگانی: معدل، متوسط، ورزش: مقدار میانگین، علوم نظامی: جزیی ناچیز
...
[مشاهده متن کامل]

mean 9 ( n ) ( also arithmetic mean ) =the value found by adding together all the numbers in a group, and dividing the total by the number of numbers
mean
mean 8 ( adj ) be no mean ( idiom ) =used to say that sb is very good at doing sth, e. g. His mother was a painter, and he's no mean artist himself.
mean
mean 7 ( adj ) = ( old - fashioned ) born into or coming from a low social class, e. g. These rights apply even to the meanest laborer.
mean
mean 5 ( adj ) =between the highest and the lowest, e. g. the mean temperature. mean 1 ( n ) =a quality that is in the middle of two extremes, e. g. a mean between frankness and rudeness.
mean
mean 6 ( adj ) =poor and dirty in appearance, e. g. mean house. mean street.
mean
mean 4 ( adj ) =very good and skillful, e. g. He's a mean tennis player. She plays a mean game of chess.
mean
mean 3 ( adj ) =likely to become angry or violent, e. g. That's a mean - looking dog.
mean
mean 2 ( adj ) ( min ) ( meaner, meanest ) =unkind, for example by not letting sb have or do sth, e. g. Don't be so mean to your little brother. meanly ( adj ) , meanness ( n )
mean
mean 1 ( v ) ( min ) =to have sth as a meaning, e. g. The red traffic light means ( that ) you must stop. meaning ( adj ) =meaningful, meaningless, meaning ( n )
mean
CRUEL :
cruel or not kind:
That was a mean thing to do.
NOT GENEROUS
: British English/ not wanting to spend money, or not wanting to use much of something
Synonym : stingy, cheap
He’s too mean to buy a present for his wife.
mean: معنی دادن
به معنی قسمت و تقدیر هم معنی می شود
Mean , meant , meant
If it's meant to be . it will be
اگه قسمت باشه ، خواهد شد
اگر تقریر باشه ، خواهد شد
Sorry i didnt mean it
ببخشید منظوری نداشتم
به معنای/به معنی چیزی بودن
قصد داشتن
لقمه شمار. [ ل ُ م َ / م ِ ش ُ ] ( نف مرکب ) کسی که به ضیافت اغنیا بی طلب رود و لقمه شمارد. ( آنندراج ) . || بخیل که لقمه مهمان شمارد :
لقمه مستان ز دست لقمه شمار
کز چنین لقمه داشت لقمان عار.
اوحدی.
I so hope Knight Valiant wins the tournament.
- You don't really mean that
برای برنامه نویس ها:
دستور mean توی DataFrame یعنی گرفتن "میانگین". مثلا یه جدول داری که توش جای خالی داره میتونی با دستور mean از اعدادی که توی جدول موجوده استفاده کنی از اونها یک میانگین بگیری و جاهای خالی رو باهاش پر کنی.
mainly US
frightening and likely to become violent
عمدتاً در امریکا، صفت
قلدر، زورگو، قلچماق
a mean and angry mob
a mean - looking youth
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mean
means of transportation=وسایل نقلیه
در آمریکا به معنی بداخلاق و در بریتانیا به معنی خسیس
نچسب
Mean queen, , , ملکه شرور
شرور، نامرد، بدجنس، بیشعور
نامرد، نامهربان
mean ( آمار )
واژه مصوب: میانگین
تعریف: عددی که معرف و نمایندۀ مجموعه‏ای از چند عدد است
جدی گفتن، جدی بودن
to have an important emotional effect on someone
برای کسی مهم بودن/ اهمیت داشتن/ارزش داشتن
it wasn't a valuable picture but it meant a lot to me
تابلو خیلی گرانقیمتی نبود، اما برای من خیلی مهم/باارزش بود
استنباط شدن
i wasn't born mean
من بدجنس به دنیا نیومدم
خسیس ، مخالف generous ( سخاوتمند )
ماهرانه، عالی، خیلی خوب
He play a mean game if chess
او ماهرانه شطرنج بازی می کند
mean ( verb ) =در نظر گرفتن، منظور کردن، منظور داشتن، اختصاص دادن، ازقبل تعیین کردن، مقدر کردن، موجب شدن، سبب شدن، منجر شدن، بوجود آمدن، اهمیت داشتن، ارزش داشتن، تاثیر داشتن، پیش بینی کردن، پیش گویی کردن، به معنی چیزی بودن، معنا داشتن، قصد داشتن
...
[مشاهده متن کامل]

Definition = برای دلالت یا بیان یک هدف یا ایده/داشتن نیت برای نتیجه معین/ ( که معمولاً به صورت مضارع گذشته استفاده می شود ) برای طراحی کردن یا معین کردن برای هدف خاص/به عنوان یک نتیجه یا پیامد/به دلیل یک شرایط خاص به عنوان یک ضرورت داشته باشید/مهم بودن ( به ) /بر اساس اطلاعات موجود پیشگویی کنید/
to mean something to somebody = چیزی برای کسی معنی داشتن
to mean ( that ) = به این معنی بودن که
?what does something mean = به چه معناست
to mean something = معنی چیزی بودن
if you know what I mean = اگر متوجه منظور من می شوی
to know/see what somebody mean = منظور کسی را درک کردن/متوجه شدن
examples:
1 - The provision which I mean for him will be a humble one, and he will need to rely upon his own efforts.
مقداری که من برای او در نظر گرفتم یک چیز ناچیز خواهد بود و او باید به تلاش های خود اعتماد کند.
2 - ?Does the name ‘Jos Vos’ mean anything to you
آیا نام "Jos Vos" برای شما معنای خاصی دارد؟
3 - The flashing light means ( that ) you must stop.
چراغ چشمک زن به این معنی است که شما باید توقف کنید.
4 - What does "gather" mean?
"gather" به چه معناست؟
5 - What does this sentence mean?
این جمله به چه معناست؟
6 - The red light means stop.
چراغ قرمز به معنای توقف است.
7 - We went there in May - I mean June.
ما در ماه می به آنجا رفتیم - منظورم ژوئن است.
8 - What is meant by ‘batch processing?
منظور از "پردازش دسته ای" چیست؟
9 - What did he mean by that remark?
منظور او از آن حرف چیست؟
10 - What do you mean?
منظورت چیه؟
11 - What she means is that there's no point in waiting here.
منظور او این است که انتظار در اینجا فایده ای ندارد.
12 - I always found him a little strange, if you know what I mean.
من همیشه او را کمی عجیب می دیدم ، اگر متوجه منظور من شوی.
13 - I know what you mean. I hated learning to drive too
من میدونم منظورت چیه. من هم از یادگیری رانندگی متنفر بودم.
14 - It was like—weird. Know what I mean?
آن؛ عجیب بود. منظورم را می فهمی؟
15 - Did he mean ( that ) he was dissatisfied with our service?
آیا منظور او این بود که از خدمات ما ناراضی است؟
16 - He means everything to me.
او برای من خیلی اهمیت دارد.
17 - I mean nothing to her
من برایش هیچ اهمیتی ندارم.
18 - $20 means a lot when you live on $100 a week
. بیست دلار وقتی هفته ای با 100 دلار زندگی می کنید معنی زیادی دارد
19 - Her children mean the world to her.
. فرزندانش برای او یک دنیا اهمیت دارند.
20 - Money means nothing to him.
پول برای او هیچ ارزشی ندارد.
21 - Your friendship means a great deal to me.
دوستی تو برای من اهمیت زیادی دارد.
22 - He means trouble.
و قصدش دردسر درست کردن است.
23 - Don't be upset—I'm sure she meant it as a compliment.
ناراحت نباش؛ مطمئنم او قصدش تعریف کردن بود.
24 - I didn’t mean to hurt you.
قصد نداشتم به شما آسیب بزنم.
25 - I meant to call you, but I forgot.
من قصد داشتم با شما تماس بگیرم ، اما فراموش کردم.
26 - She means to succeed.
او قصد دارد موفق شود.
mean ( adj ) = بدجنس، پست فطرت، پدرسوخته، بدجنس، پلید، رذل، میانگین، معدل، متوسط، حد وسط، بخیل، خسیس، ناخن خشک
examples:
1 - She has a mean daughter.
او یک دختر پست فطرت دارد.
2 - She has a mean mother.
او مادری بدجنس دارد.
3 - Your mean mother called me a stupid boy.
مادر پست فطرت شما مرا پسر احمقی صدا می کند.
4 - Don't be so mean to your little brother!
اینقدر با برادر کوچکترت بدجنس نباش!
5 - The participants in the study had a mean age of 35 years.
شرکت کنندگان در این مطالعه میانگین سنی 35 سال داشتند.
6 - What is the mean annual temperature in Los Angeles?
میانگین سالانه دما در لس آنجلس چقدر است؟
7 - She felt mean not giving a tip.
او با [به خاطر] ندادن انعام، احساس خسیس بودن کرد.
8 - She's always been mean with money.
او همیشه در پول خرج کردن خسیس بوده است.
9 - Calculate the mean of all three samples.
میانگین هر سه نمونه را محاسبه کنید.
10 - Please calculate the mean.
لطفا میانگین را محاسبه کنید.
11 - He needed to find a mean between frankness and rudeness.
او نیاز داشت تا بین صراحت ( رک گویی ) و بی ادبی حد وسطی پیدا کند.

میانگین
معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن
میان، میانه ( هم ریشگی زبان های هندو اروپایی )
بدجنس
Sorry i don't mean to make you upset : ببخشید قصد ندارم به هم بریزمت و غمگینت کنم
I didn't mean to hurt you : نمیخواستم بهت آسیبی بزنم
She is mean witch : جادوگر بدجنسیه
? What does it mean : معنیش چی میشه؟
...
[مشاهده متن کامل]

? What do you mean by that : منظورت چیه؟
? What is the meaning of the word tree : معنی واژه ی درخت چی میشه ؟
به عنوان صفت معنی بدجنس هم میده
معنی دادن هم یکی از معانیشه
** با mind اشتباه نکنید
❌❌ این واژه معانی خیلی زیادی داره و اینا تنها معانیش نیستن

روش، ابزار
خودمانی:لاشی
Mean=یعنی منظور داشتن
هزینه
بدخلق
بدجنس، آب زیر کاه ( صفت در مورد انسان )
ضرر رساندن یا آسیب زدن
Different frequencies may mean your electrical devices فرکانس های مختلف ممکن است به وسایل الکتریکی شما آسیب بزند
اگر بخواهیم به عواقب و نتایج یک کار یا عمل اشاره کنیم بعد از mean فعل به شکل ing دار در می آید اما
اگر بخواهیم به قصد و نیت خود از انجام کار اشاره کنیم بعد از mean فعل با to می آید
means of transportation: وسایل ( راه های ) مختلف رفت وآمد
خودمانی: نامرد
در مقام صفت به معنای خسیس است
منظور 🛌
I see what you mean
فهمیدم منظورت چیست
اصل یکنواختی
معنا دادن/داشتن، بیانگر/نشان دهنده چیزی بودن
it is meant: مقرر است

World is a very mean and nasty place
دنیای جای خیلی بی رحم و کثیفیه
Mean رو میشه هم بی رحم و پس فطرت هم معنی کرد
بی رحمانه
Mean=not kind, cruel
منظور داشتن. نظرداشتن
در آمار به معنی میانگین می باشد.
تنگ چشم ، بخیل، تنگ نظر ، خسیس � برای صفت �
معنی دادن ، منظور داشتن � فعل �

فرد بدجنس،
Mean girls=دختران بدجنس

بدجنس بودن، شرور بودن
مخالف nice و هم معنی nasty
به فارسی:بد. ناخوشایند.
خسیس
نشان دادن ( نشان از چیزی بودن )
خسیس بودن
معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن

میانگین ( در ریاضیات و مهندسی )
extremely unpleasant or disagreeable
فکر کار یا هر عمل بد و شرورانه ای
معنی و مفهوم خاصی داشتن، قصد داشتن، مصمم بودن ( verb )
میانگین، حد وسط، معنی ( noun )
خسیس، بدجنس، آب زیرکاه، پست فطرت ( adj )
منظور داشتن
در نظر گرفته شدن برای یک کار خاص
نشانه چیزی بودن
وسیله ( حمل و نقل )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٧٩)

بپرس