great

/ˈɡreɪt//ɡreɪt/

معنی: فراوان، ماهر، بزرگ، کبیر، مهم، ابستن، عظیم، معتبر، عالی، مطنطن، بصیر، زیاد، خطیر، عالی مقام، متعال، هنگفت، تومند
معانی دیگر: ابر، شگرف، مه، مهست، خوب، فوق العاده، کثیر، متعدد، طولانی، شدید، بسیار، علاقه مند، برجسته، (آمریکا-عامیانه) معرکه، خیلی خوب، محشر، پیشوند: یک نسل قبل یا یک نسل بعد [great-grandson]
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: greater, greatest
(1) تعریف: very large in size or number.
مترادف: enormous, huge, immense, prodigious, tremendous, vast
متضاد: little, modest, slim
مشابه: ample, big, colossal, considerable, extensive, gargantuan, giant, gigantic, grand, humongous, large, legion, massive, monstrous, multitudinous, numerous, oceanic, stupendous, voluminous

- a great hill
[ترجمه محمد حیدری] تپه ای عظیم
|
[ترجمه ترگمان] تپه بزرگی بود
[ترجمه گوگل] تپه ای بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a great crowd
[ترجمه محمد حیدری] کثیری از جمعیت
|
[ترجمه ترگمان] جمعیت کثیری جمع می شدند
[ترجمه گوگل] یک جمعیت بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: exceptional in degree or intensity.
مترادف: exceptional, extraordinary, extreme, intense, vast
متضاد: moderate
مشابه: boundless, considerable, deep, enormous, high, immense, mighty, notable, outstanding, prodigious, remarkable, striking, supreme, terrific, towering, utmost

- great courage
[ترجمه محمد حیدری] شجاعت عظیم و با وقار
|
[ترجمه ترگمان] شجاع باش،
[ترجمه گوگل] شجاعت عالی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: of unusual importance.
مترادف: momentous, serious, vital, weighty
متضاد: little, minor
مشابه: big, consequential, grand, grave, important, lofty, primary, profound, salient, significant, supreme

- great matters
[ترجمه محمد حیدری] مشکلات بزرگ
|
[ترجمه ترگمان] مهم است
[ترجمه گوگل] مسائل بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: of extraordinary quality, ability, or distinction.
مترادف: consummate, distinguished, eminent, first-rate, major, notable, prominent
متضاد: poor
مشابه: accomplished, celebrated, esteemed, excellent, exceptional, famous, grand, illustrious, immense, important, leading, magnificent, marvelous, outstanding, signal, splendid, strong, top

- a great writer
[ترجمه ترگمان] نویسنده بزرگی است
[ترجمه گوگل] یک نویسنده عالی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (informal) very good.
مترادف: cool, excellent, exceptional, fabulous, fantastic, first-rate, outstanding, splendid, super, superb, superior, swell, terrific, tremendous, wonderful
متضاد: sorry
مشابه: awesome, bully, dandy, famous, good, out of sight

- This is great ice cream.
[ترجمه ترگمان] این بستنی خیلی بزرگ است
[ترجمه گوگل] این بستنی عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
حالات: greater, greatest
• : تعریف: (informal) extremely well.
مترادف: excellently
مشابه: well

- He is doing great at work.
[ترجمه ترگمان] کارش عالی است
[ترجمه گوگل] او در کار به خوبی کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: greatness (n.)
• : تعریف: a person of high distinction or reputation.
مترادف: star
مشابه: celebrity, champion, legend

- He is one of baseball's greats.
[ترجمه ترگمان] اون یکی از بزرگان بیس باله
[ترجمه گوگل] او یکی از بزرگان بیسبال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
پیشوند ( prefix )
• : تعریف: one generation away.

- great-grandson
[ترجمه ترگمان] نوه،
[ترجمه گوگل] نوه بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- great-great-grandfather
[ترجمه ترگمان] بزرگ - پدر بزرگ
[ترجمه گوگل] عالی عالی پدربزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. great at tennis and wrestling
ماهر در تنیس و کشتی

2. great ceremonies
مراسم با شکوه

3. great characters in history
شخصیت های بزرگ تاریخ

4. great craft in catching fish
چیره دستی زیاد در ماهیگیری

5. great events are in the wind
رویدادهای بزرگی در شرف وقوع هستند.

6. great hopes that ended in discomfiture
امیدهای بزرگی که به ناکامی انجامید

7. great variations in speed
دگرش های زیاد در سرعت

8. a great actor
بازیگر برجسته

9. a great assembly of poets and writers
گردهمایی بزرگی از شعرا و نویسندگان

10. a great breakthrough in the world of medicine
پیشرفت عظیمی در عالم پزشکی

11. a great burst of thunder
غرش عظیم رعد

12. a great elm branching over the roof
درخت نارون بزرگی که شاخه هایش روی بام را گرفته بود.

13. a great listener
شنونده ی خوب

14. a great literary figure
یک شخصیت بزرگ ادبی

15. a great literary work
یک اثر ادبی بزرگ

16. a great many people
شمار زیادی از مردم

17. a great mountain
کوه عظیم

18. a great multitude
جمعیت بسیار

19. a great number
تعدادی کثیر

20. a great outlay of time and energy
صرف وقت و انرژی زیاد

21. a great pain
درد شدید

22. a great peace rally
فراخوان بزرگ برای صلح

23. a great persian scholar
یک دانشمند بزرگ ایرانی

24. a great reader
مشتاق خواندن،علاقمند به مطالعه

25. a great tract of unexplored sea
گستره ی پهناوری از دریای اکتشاف نشده

26. a great while
مدتی طولانی

27. many great artists have been peculiar
بسیاری از هنرمندان بزرگ غیر عادی بوده اند.

28. the great and the famous
بزرگان و مشاهیر

29. the great cats are lions, tigers, etc.
شیر و پلنگ و غیره جزو بزرگ گربه ها هستند.

30. the great christian festivals of trinity sunday and corpus christi
اعیاد بزرگ مسیحی (به نام های) ((یکشنبه ی تثلیث)) و ((بدن عیسی))

31. the great crusade to conquer malaria
جهاد بزرگ برای غلبه بر مالاریا

32. the great fire of london
آتش سوزی بزرگ لندن

33. the great honor of presidency
مقام والای ریاست جمهوری

34. the great imaginations of literature
خلاقان بزرگ ادبیات

35. the great industrial triangle of tehran- ghazvin-saveh
سه گوشه ی بزرگ صنعتی تهران - قزوین - ساوه

36. the great khan and his pensionaries were against any reform
خان بزرگ و جیره خوارنش مخالف هر گونه اصلاحات بودند.

37. the great mass of the continent is buried under an ice cap
بخش عمده ی این اقلیم زیر پوششی از یخ مدفون است.

38. the great minds of our century
مغزهای بزرگ قرن ما

39. the great old man of persian archeology
پیش کسوت عالیقدر باستان شناسی ایران

40. the great patriotic war
جنگ بزرگ میهنی

41. the great physical endurance of mountain climbers
طاقت جسمی زیاد کوهنوردان

42. the great powers
ابر قدرت ها

43. the great success of his novel put the author in the limelight
موفقیت بزرگ رمان او توجه همگان را به نویسنده جلب کرد.

44. the great urgency of the petitioners
ابرام شدید عرضحال دهندگان

45. the great void left by his death
خلابزرگی که مرگ او به بار آورد

46. the great vowel shift in english
دگر آوایی بزرگ واکه ها در انگلیسی

47. under great pressure
تحت فشار شدید

48. at great (little) expense
با هزینه ی بسیار (یا کم)

49. go great guns
بسیارموفق بودن

50. go great guns
(آمریکا - خودمانی) با سرعت و کارایی عمل کردن

51. no great shakes
(عامیانه) معمولی،نه مثل آش دهن سوز،نه چندان خوب یا برجسته

52. of great pith and moment
بسیار مهم و خطیر،حیاتی

53. the great
(معمولا به معنی جمع) بزرگان،زعما

54. a whacking great dinner
یک شام واقعا محشر

55. cork has great buoyancy
چوب پنبه خاصیت شناوری زیادی دارد.

56. despite the great temperature, the material remained constitutionally the same
علیرغم حرارت زیاد،ماده از نظر ساختمانی بدون تغییر باقی ماند.

57. despite their great resemblance, these two animals are really distinct from each other
با وجود شباهت بسیار،این دو جانور واقعا از هم متمایزند.

58. god is great
الله اکبر

59. he acquired great wealth
ثروت کلانی به چنگ آورده

60. he attained great reverence among the merchants
در میان بازرگانان عزت و احترام زیادی به دست آورد.

61. he had great industry but didn't know how to think
او پشتکار زیادی داشت ولی نمی دانست چطور فکر کند.

62. he is great on jazz
به موسیقی جاز بسیار علاقه مند است.

63. he showed great skill
مهارت زیادی از خود نشان داد.

64. homa showed great courage
هما شجاعت زیادی از خود نشان داد.

65. i attach great importance to this news
اهمیت زیادی برای این خبر قایلم.

66. i found great illumination in the lecture
نطق او بسیار الهام بخش بود.

67. negotiations of great delicacy
مذاکرات بسیار حساس

68. news of great moment
اخبار پر اهمیت

69. peter the great
پطر کبیر

70. she evinced great talent
او استعداد سرشاری از خود نشان داد.

مترادف ها

فراوان (صفت)
many, plenty, large, abundant, great, plentiful, numerous, manifold, strong, plural, affluent, voluminous, ample, bounteous, exuberant, profuse, copious, fulsome, multiple, prolific, umpteen, massed

ماهر (صفت)
capable, slick, great, handy, understanding, industrious, cunning, adept, skilled, expert, skillful, proficient, skilful, dexterous, adroit, deft, dextrous, light-footed, light-handed, ingenious, workmanlike, workmanly, natty, sciential, wieldy

بزرگ (صفت)
mighty, senior, large, gross, great, numerous, extra, head, adult, major, big, dignified, grand, voluminous, extensive, massive, enormous, grave, majestic, bulky, eminent, lofty, egregious, immane, jumbo, king-size, sizable, sizeable, walloping

کبیر (صفت)
great, adult, major

مهم (صفت)
serious, main, principal, great, important, significant, earnest, all-important, fateful, substantial, grave, weighty, consequential, considerable, momentous, earthshaking, epochal, newsworthy, overriding, significative

ابستن (صفت)
great, big, anticipant, pregnant, expectant, enceinte, gravid, heavy

عظیم (صفت)
great, grand, vast, immense, arrogant, proud, massive, enormous, tremendous, magnificent, glorious, terrific, walloping, whopping

معتبر (صفت)
authoritative, great, responsible, valid, authentic, credible, reliable, creditable, trusty, having a good reputation, well-thought-of

عالی (صفت)
superior, super, great, fine, top, high-toned, high, grand, brave, gallant, beautiful, splendid, exquisite, excellent, superb, capital, immense, spiffy, imperial, magnificent, nobby, supreme, outstanding, superlative, swank, elevated, lofty, famous, copacetic, top-hole, remarkable, topping, high-grade, sublime, exalted, first-rate, unrivaled, palmary, ripping, wally, whizbang, whizzbang

مطنطن (صفت)
great, pompous, bombastic

بصیر (صفت)
sage, great, clear-sighted, knowledgeable, conversant, clear-eyed, intuitive, discriminating

زیاد (صفت)
wide, great, numerous, liberal, manifold, high, thick, vast, rife, heavy, generous, intense, extortionate, copious, fulsome, populous, immane, immoderate, superabundant, supererogatory

خطیر (صفت)
serious, great, important, dangerous, hazardous, momentous, esteemed

عالی مقام (صفت)
great, high, dignified

متعال (صفت)
great, high, eminent, sublimated

هنگفت (صفت)
large, great, enormous

تومند (صفت)
great, stout

تخصصی

[ریاضیات] بزرگ، زیاد

به انگلیسی

• large; important; much; huge; immense; wonderful
you use great to describe something that is very large in size, amount, or degree.
something or someone that is important, famous, or exciting can be described as great.
if something is great, it is very good; an informal use.
you say `great' when you want to express approval or excitement about something; an informal use.
you also use great for emphasis.
see also greater.
great- combines with nouns that refer to members of a family. nouns formed in this way refer to a relative who is two or more generations away from you. for example, your great-grandfather is the grandfather of one of your parents.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیفراوان، ماهر، بزرگ، کبیر، مهم، ابستن، عظ ...معانی متفرقهابر، شگرف، مه، مهست، خوب، فوق العاده، کث ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) حالات : greater, greatest • ( 1 ) تعریف: very large in size or number. • ...جمله های نمونه1. great at tennis and wrestling ماهر در تنیس و کشتی 2. great ceremonies مراسم با شکوه 3. gre ...مترادففراوان ( صفت ) many, plenty, large, abundant, great, plentiful, numerous, manifold, strong, plural ...بررسی تخصصی[ریاضیات] بزرگ، زیادانگلیسی به انگلیسیlarge; important; much; huge; immense; wonderful you use great to describe something that is very la ...
معنی great، مفهوم great، تعریف great، معرفی great، great چیست، great یعنی چی، great یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف g، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف g، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف g، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف g
کلمه بعدی: great amount
اشتباه تایپی: لقثشف
آوا: /گریت/
عکس great : در گوگل
معنی great

پیشنهاد کاربران

بسیار شدید، بسیار بزرگ
در محاوره معمولی و غیر رسمی هم استفاده میشود بمعنای عالیه، چه خوب و مترادف آن terrific می باشد
?A: what's your name
. B: my name is Kian
A: great
( چه خوب، عالی )
فراوان
بزرگ
والا، بلند مرتبه، والا مقام، عالی مقام
عالی - مهم - بزرگ
برجسته
عالی ، هر
بسیار بزرگ، فراوان، خیلی زیاد
بی نظیر
باشکوه
بزرگ، زیاد
Albert Einstein was a great man
آلبرت انیشتین یک مرد بزرگ بود 🏧
تنومند
gross
ارزشمند
talling the baver
باشکوه، شکوهمند
Great به معنی عالی، بزرگ، والا مرتبه و. . .
آبادیس بهترین دیکشنری آنلاین هست که رایگان در اختیار ما هست. از سازنده و مدیر این برنامه از ته دل تشکر میکنم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
بسیار

معادل =very good
great grandfather = the father of one's grandmother or grandfather
پدر پدر بزرگ
در جنوب کشور به چیز ی گنده و بزرگ میگن "گوت" که بنظرم بااین کلمه هم ریشه هست

gro� ( گث ) در زبان آلمانی
گاهی به معنی بلند

A great wailing was heard
ترجمه ی اینجانب: ناله ی بلندی شنیده شد
فاخر

در انیمیشن soul یعنی یک جهان قبل یا بعد.
it was a great moment to do sth: این لحظه جون میداد برای. . . .
در مازنی می گویند گَته به چِم بزرگ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما