برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بو - بوییدن - بودادن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

2 دربرداشتن- درگیرکردن- شامل شدن- مستلزم بودن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

3 مزه - مزه دادن - چشیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

4 موفق شدن- از عهده برامدن - اداره کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

5 به نظر رسیدن - ظاهر شدن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

6 معمول-عادی-رایج-مشترک ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

7 چاق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

8 نازک- لاغر- رقیق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

9 در واقع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

10 فرش ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

11 اگر اسم باشد = شوک.
اگر فعل باشد = شوکه کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

12 گیج کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

13 ترساندن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

14 خداشناسی - عشق - معرفت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

15 سخن پیامبر - عشق - تازه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

16 غلبه کردن - شکست دادن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

17 اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور.
اگر فعل باشد = متعجب کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

18 سرگرم کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

19 نترس - شجاع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

20 ترس- ترسیدن - نگرانی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

21 1- نگه داشتن - حفظ کردن.
2- ادامه دادن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

22 سخت کوش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

23 کاغذ
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

24 اهن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

25 ورقه- برگه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

26 اگر فعل باشد = کاشتن
اگر اسم باشد = گیاه
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

27 وعده غذایی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

28 سیم
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

29 بلند شدن- به پا خاستن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

30 مسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

31 جلو ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

32 ارتش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

33 سر- راز- رمز ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

34 بی فایده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

35 مفید ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

36 بلند کردن- سرقت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

37 اغوش
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

38 نگه داشتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

39 برداشتن- بلند کردن-
یادگرفتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

40 در عوض ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

41 سروصدا
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

42 بستن- برهم نهادن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

43 فریاد زدن- باصدای بلند گفتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

44 عادت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

45 صداکردن- تلفن زدن- فریاد زدن- نامیدن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

46 شکست
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

47 معنی - منظور ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

48 معنی دادن- منظور داشتن- دربرداشتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

49 هیجان زده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

50 اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن.
اگر صفت باشد به معنی => تند- سریع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|