حدیث ایران

حدیث ایران دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



involve١٣:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧دربرداشتن - درگیرکردن - شامل شدن - مستلزم بودنگزارش
57 | 1
smell١٣:٥٤ - ١٣٩٧/١١/٠٧بو - بوییدن - بودادنگزارش
69 | 3
taste١٣:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧مزه - مزه دادن - چشیدنگزارش
30 | 2
manage١٣:٢١ - ١٣٩٧/١١/٠٧موفق شدن - از عهده برامدن - اداره کردنگزارش
108 | 2
appear٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٧به نظر رسیدن - ظاهر شدنگزارش
131 | 2
common٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٧معمول - عادی - رایج - مشترکگزارش
64 | 7
FAT٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧چاقگزارش
41 | 5
thin٢٠:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٧نازک - لاغر - رقیقگزارش
37 | 3
carpet٠١:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٧فرشگزارش
48 | 2
shock٠١:١٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٧اگر اسم باشد = شوک. اگر فعل باشد = شوکه کردن.گزارش
34 | 1
confuse٠١:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٧گیج کردنگزارش
34 | 2
frighten٠١:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٧ترساندنگزارش
32 | 1
عرفان٠١:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧خداشناسی - عشق - معرفتگزارش
53 | 3
حدیث٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٧سخن پیامبر - عشق - تازهگزارش
166 | 6
beat٠٠:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٧غلبه کردن - شکست دادنگزارش
76 | 1
surprise٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٧اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور. اگر فعل باشد = متعجب کردن.گزارش
46 | 3
amuse٠٠:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٧سرگرم کردنگزارش
32 | 2
fearless٠٠:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٧نترس - شجاعگزارش
21 | 1
fear٢١:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٦ترس - ترسیدن - نگرانیگزارش
25 | 2
keep٢١:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٦1 - نگه داشتن - حفظ کردن. 2 - ادامه دادنگزارش
71 | 1
paper٢١:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥کاغذ گزارش
60 | 3
iron٢١:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اهنگزارش
21 | 6
sheet٢١:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥ورقه - برگهگزارش
34 | 1
wire١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سیم گزارش
14 | 1
plant٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اگر فعل باشد = کاشتن اگر اسم باشد = گیاهگزارش
195 | 1
get up١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بلند شدن - به پا خاستنگزارش
44 | 3
copper١٩:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥مسیگزارش
9 | 1
front١٤:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٥جلوگزارش
37 | 1
army١٤:٥١ - ١٣٩٧/١٠/٢٥ارتشگزارش
175 | 5
secret١٤:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سر - راز - رمزگزارش
51 | 4
useless١٤:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بی فایدهگزارش
30 | 1
lift١٤:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بلند کردن - سرقتگزارش
25 | 3
arms١٤:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اغوش گزارش
9 | 2
held١٤:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥نگه داشتنگزارش
34 | 3
pickup١٤:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥برداشتن - بلند کردن - یادگرفتنگزارش
57 | 3
noise١٤:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سروصدا گزارش
37 | 3
shut١٤:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بستن - برهم نهادنگزارش
37 | 2
shout١٤:١٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٥فریاد زدن - باصدای بلند گفتنگزارش
37 | 2
habit١٤:٠٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥عادتگزارش
74 | 1
call١٣:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٥صداکردن - تلفن زدن - فریاد زدن - نامیدنگزارش
23 | 2
defeat١٣:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥شکست گزارش
41 | 2
meaning١٣:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥معنی - منظورگزارش
25 | 1
mean١٣:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن گزارش
62 | 4
fast١١:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن. اگر صفت باشد به معنی => تند - سریعگزارش
175 | 4
inventive١١:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥خلاق - مبتکر گزارش
7 | 1
invention١١:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اختراعگزارش
32 | 1
wonder١٦:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٥از خود پرسیدنگزارش
138 | 3
wonderful١٦:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٥شگفت انگیز - عالیگزارش
51 | 3
puzzle١٥:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٥اسم =معما - سوال بدون پاسخ - جورچین فعل= گیج کردنگزارش
32 | 1
great٢٢:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٤عالی - مهم - بزرگگزارش
71 | 4