حدیث ایران

حدیث ایران دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsmell١٣:٥٤ - ١٣٩٧/١١/٠٧بو - بوییدن - بودادنگزارش
80 | 4
involve١٣:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧دربرداشتن - درگیرکردن - شامل شدن - مستلزم بودنگزارش
76 | 2
taste١٣:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧مزه - مزه دادن - چشیدنگزارش
46 | 2
manage١٣:٢١ - ١٣٩٧/١١/٠٧موفق شدن - از عهده برامدن - اداره کردنگزارش
129 | 2
appear٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٧به نظر رسیدن - ظاهر شدنگزارش
189 | 3
common٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٧معمول - عادی - رایج - مشترکگزارش
71 | 7
FAT٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧چاقگزارش
51 | 5
thin٢٠:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٧نازک - لاغر - رقیقگزارش
53 | 3
carpet٠١:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٧فرشگزارش
57 | 2
shock٠١:١٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٧اگر اسم باشد = شوک. اگر فعل باشد = شوکه کردن.گزارش
51 | 1
confuse٠١:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٧گیج کردنگزارش
48 | 3
frighten٠١:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٧ترساندنگزارش
46 | 1
عرفان٠١:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧خداشناسی - عشق - معرفتگزارش
64 | 4
حدیث٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٧سخن پیامبر - عشق - تازهگزارش
177 | 6
beat٠٠:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٧غلبه کردن - شکست دادنگزارش
99 | 2
surprise٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٧اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور. اگر فعل باشد = متعجب کردن.گزارش
55 | 4
amuse٠٠:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٧سرگرم کردنگزارش
51 | 2
fearless٠٠:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٧نترس - شجاعگزارش
28 | 1
fear٢١:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٦ترس - ترسیدن - نگرانیگزارش
41 | 3
keep٢١:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٦1 - نگه داشتن - حفظ کردن. 2 - ادامه دادنگزارش
92 | 1
paper٢١:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥کاغذ گزارش
83 | 3
iron٢١:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اهنگزارش
32 | 6
sheet٢١:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥ورقه - برگهگزارش
51 | 1
wire١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سیم گزارش
25 | 1
plant٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اگر فعل باشد = کاشتن اگر اسم باشد = گیاهگزارش
260 | 2
get up١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بلند شدن - به پا خاستنگزارش
62 | 3
copper١٩:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥مسیگزارش
16 | 1
front١٤:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٥جلوگزارش
51 | 1
army١٤:٥١ - ١٣٩٧/١٠/٢٥ارتشگزارش
297 | 9
secret١٤:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سر - راز - رمزگزارش
57 | 4
useless١٤:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بی فایدهگزارش
48 | 1
lift١٤:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بلند کردن - سرقتگزارش
32 | 3
arms١٤:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اغوش گزارش
14 | 3
held١٤:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥نگه داشتنگزارش
53 | 4
pickup١٤:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥برداشتن - بلند کردن - یادگرفتنگزارش
64 | 3
noise١٤:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥سروصدا گزارش
55 | 3
shut١٤:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بستن - برهم نهادنگزارش
51 | 2
shout١٤:١٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٥فریاد زدن - باصدای بلند گفتنگزارش
46 | 2
habit١٤:٠٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥عادتگزارش
110 | 2
call١٣:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٥صداکردن - تلفن زدن - فریاد زدن - نامیدنگزارش
28 | 3
defeat١٣:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥شکست گزارش
57 | 2
meaning١٣:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٥معنی - منظورگزارش
37 | 1
mean١٣:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٥معنی دادن - منظور داشتن - دربرداشتن گزارش
69 | 4
fast١١:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن. اگر صفت باشد به معنی => تند - سریعگزارش
218 | 5
inventive١١:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥خلاق - مبتکر گزارش
16 | 1
invention١١:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اختراعگزارش
41 | 1
wonder١٦:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٥از خود پرسیدنگزارش
168 | 3
wonderful١٦:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٥شگفت انگیز - عالیگزارش
64 | 3
puzzle١٥:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٥اسم =معما - سوال بدون پاسخ - جورچین فعل= گیج کردنگزارش
46 | 1
great٢٢:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٤عالی - مهم - بزرگگزارش
99 | 4