نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٧
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٤