امتیاز‌های حدیث ایران

بازدید
١٨
امتیاز کل
٤٣,٨٤٤
کل مدال ها
١٥٣
طلا
٢١
نقره
٨١
برنز
٥١
٤,٥٩١
×
١٠
=
٤٥,٩١٠
١,٠٣٣
×
=
-٢,٠٦٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣,٨٤٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤,٥٩١
×
١٠
=
٤٥,٩١٠
١,٠٣٣
×
=
-٢,٠٦٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣,٨٤٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠