shut

/ˈʃət//ʃʌt/

معنی: مسدود، بسته، پایین اوردن، بسته شدن، تعطیل کردن، تعطیل شدن، برهم نهادن، جوش دادن، بستن، مسدود کردن
معانی دیگر: گرفتن، کیپ کردن، محبوس کردن، زندانی کردن، از رفت و آمد جلوگیری کردن، عبور و مرور را قطع کردن، عمل بستن، بسته بودن، انسداد
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: shuts, shutting, shut
(1) تعریف: to close (a door, window, or the like).
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fasten, seal, secure

(2) تعریف: to close (a book or the like) by folding the parts together.
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fold

(3) تعریف: to cause (a business or the like) to stop operating.
مترادف: close
متضاد: open, set up

(4) تعریف: to put into a particular confined place.
مترادف: confine, enclose
متضاد: free
مشابه: barricade, cage, coop up, corral, fence, impound, imprison, incarcerate, lock in, pen, restrict

- The burglars shut him in the closet.
[ترجمه ترگمان] دزدها او را در کمد حبس کردند
[ترجمه گوگل] سرقت ها در گنجه بسته شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: shut down, shut off, shut up
• : تعریف: to move or be moved into a closed position.
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fasten, fold, lock

جمله های نمونه

1. shut the bottle top tightly
در بطری را کیپ کن.

2. shut up, woman!
خفه شو،زنکه !

3. shut your trap and listen!
خفه شو و گوش بده !

4. shut (or slam) the door on someone's face
با کسی ترک صحبت یا مراوده کردن،در را توی روی کسی بستن

5. shut down
1- بستن،تعطیل

6. shut in
محاصره کردن،دور (چیزی را) گرفتن،احاطه کردن

7. shut of
(محلی) خلاص (از شر چیزی)،رها

8. shut off
1- منزوی کردن،جدا کردن 2- (لوله یا شیر یا مجرا) مسدود کردن،بستن

9. shut one's eyes to
از نگاه کردن به چیزی یا فکر کردن درباره ی آن خودداری کردن،چشم بر بستن

10. shut out
(صدا یا منظره و غیره) سد کردن،جلوگیری کردن،راه ندادن،(ورزش) امتیاز ندادن

11. shut up
1- زندانی کردن،حبس کردن 2- (راه یا در و غیره) مسدود کردن،بستن 3- (عامیانه) حرف نزدن،دهان فروبستن،مانع صحبت یا بیان شدن 4- (به صورت امر) خفه شو!،ساکت !

12. shut up like a clam
(عامیانه) ناگهان از سخن باز ایستادن،از گفتن خودداری کردن

13. shut up shop
1- (مثلا جمعه ها یا شب ها) مغازه را بستن،تعطیل کردن 2- برای همیشه بستن،به کار و کاسبی خاتمه دادن

14. a shut window
پنجره ی بسته

15. i shut the hole with a piece of cloth
سوراخ را با یک تکه پارچه مسدود کردم.

16. julie shut the book and got up
جولی کتاب را بست و از جا برخاست.

17. mehri shut her eyes
مهری چشمانش را بست.

18. please shut the door
لطفا در را ببندید.

19. they shut down universities for two years
دانشگاه ها را دو سال تعطیل کردند.

20. they shut him in a dungeon
او را در دخمه ای زندانی کردند.

21. sit down and shut up!
بتمرگ و خفه شو!

22. the bird is shut in a cage
پرنده در قفس گرفتار است.

23. the lock snapped shut
قفل با صدا بسته شد.

24. he clamped his jaws shut
او دو فک خود را محکم بست.

25. she flipped the drawer shut
با یک تکان کشو را بست.

26. the factory has been shut for two years
دو سال است که کارخانه تعطیل شده است.

27. you'll get a clip on the head if you don't shut up!
اگر خفه نشی تو سری می خوری !

28. You may force a man to shut his eyes, but you cannot make him sleep.
[ترجمه ترگمان]ممکن است یک مرد را مجبور کنی چشمانش را ببندد، اما تو نمی توانی او را به خواب فرو ببری
[ترجمه گوگل]شما ممکن است انسان را مجبور کنید چشم خود را ببندد، اما نمی توانید او را بخوابید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. Keep your mouth shut and your ears open.
[ترجمه ترگمان]دهنت رو ببند و ears باز کن
[ترجمه گوگل]دهانتان را ببندید و گوشهایتان را باز کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. It is too late to shut the stable door when the steed is stolen.
[ترجمه ترگمان]برای بستن در اصطبل خیلی دیر شده است
[ترجمه گوگل]هنگامی که ستاره به سرقت رفته است، دیر است که درب پایدار را ببندیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مسدود (صفت)
closed, shut, barred

بسته (صفت)
solid, bound, connected, closed, shut, barred, frozen, pent

پایین اوردن (فعل)
bate, shut, lower, pull down, disrate

بسته شدن (فعل)
shut, shut down, closure, set in

تعطیل کردن (فعل)
stop, shut, shut down, prorogate, prorogue, vacate

تعطیل شدن (فعل)
shut, shut down, prorogate, prorogue

برهم نهادن (فعل)
shut

جوش دادن (فعل)
shut, weld, solder, vulcanize

بستن (فعل)
close, truss, attach, ban, impute, bar, stick, connect, colligate, bind, hitch, seal, clog, assess, tie up, choke, shut, shut down, block, fasten, belt, bang, pen, shut off, tighten, blockade, hasp, clasp, knit, jam, wattle, plug, congeal, curdle, curd, jell, lock, coagulate, cork, spile, picket, padlock, ligate, obturate, occlude, portcullis, posset, switch on

مسدود کردن (فعل)
close, bar, clog, choke, shut, block, barricade, shut off, caulk, blank out, jam, calk, stopper, foreclose, scotch, head back, mure, obstruct, obturate, occlude, oppilate, portcullis, stopple

تخصصی

[مهندسی گاز] بستن، برهم نهادن، بسته، مسدود

به انگلیسی

• close, move to a closed position; block, obstruct; lock, bolt; confine; cease operation, halt activity
closed, fastened
if you shut something such as a door or window, or if it shuts, it closes. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. the windows were all shut. you have to hold the trigger to keep it shut.
if you shut your eyes, you lower your eyelids so that you cannot see. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. he lay with his eyes shut.
if you shut your mouth, you place your lips close together.
when a shop or other business shuts, or when the owner shuts it, it is closed and you cannot go into it until it opens again. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. i'm afraid all the pubs will be shut.
if you shut something away, you keep it in a place where people cannot see it.
if a factory or business is shut down, it closes and stops working.
if an engine shuts down or if you shut it down, it stops working altogether, sometimes only for a short time.
see also shutdown.
if someone shuts you in a room or other confined space, they close the door so that you cannot leave.
if you shut yourself in a room, you stay in there and make sure nobody else can get in.
if you shut someone or something out, you prevent them from getting into a place.
if you shut out a thought or a feeling, you stop yourself thinking about it or feeling it.
if you shut up, you stop talking; an informal expression.
if someone shuts you up, they prevent you from talking; an informal expression.
if you are shut up in a building, room, or other confined space, you are kept there and cannot get out; an informal expression.

پیشنهاد کاربران

Just shut up and get on with your work
بستن - برهم نهادن
shut
این واژه ای هند و اروپایی است و با واژهء گُشودن همریشه میباشد:
گُشودَن:گُ - شود - اَن
گُ : پیشوند به مینهء از هم باز شدن
شود: بستن
اَن:پسوند انجان کار
shut = شودَن ، شاییدن
بسته
خفه
Shut:خفه
Shut up:خفه شو
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما