پرسش خود را بپرسید

آیا در انتخابات ریاست جمهوری1403 پیش رو شرکت میکنید ؟رای شما کیست ؟

تاریخ
٤ روز پیش
بازدید
٣٥٧

آیا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت میکنید ؟

رای شما کیست ؟

١٢ %

قالیباف

٦ پاسخ
١٤ %

جلیلی

٧ پاسخ
٨ %

پزشکیان

٤ پاسخ
٦٦ %

رای نمیدم

٣٣ پاسخ
١,١٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤٣

٥٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١٨ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢٠ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٨
تاریخ
٢١ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٦٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٢٥
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,١٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٤
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠,٢٥٣
طلایی
٦
نقره‌ای
٥٧
برنزی
١٢٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٦
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٣٩٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٤,٠١٧
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٦
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٩٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٢
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٢
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
٧
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,١٢٥
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٣٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢٦
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٥٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٧
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٢٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٨
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٨
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,١٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٤
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٨
تاریخ
٤ روز پیش

پاسخ شما