منو
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٦

مشابه با - مانند

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦٢

مور مور شدن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

جااندازی ( در دررفتگی ها )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

آموزشی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

کم تحرک

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

احساس گز گز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

تشکیل شده است از

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

تصویب شدن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٢

حساسیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

با این حال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

غیربهینه - نامطلوب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

ارجحیت داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

ضرب المثل، اصطلاح، عبارت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

صخره نوردی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

پرشی - جهشی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

از این رو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

صاحب نظران

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

به طوری که

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

فعالیت - فعالیت بدنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

پس از آن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

ظاهری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن ( حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن ) است که در ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

نوعی ورزش توانی است - کراس فیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تشخیص ( در بیماری ها ) - پیش بینی - پیش آگاهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

عضلۀ تحت خاری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

فرضیه - احتمال

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

دچار وقفه شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

از این روی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در ورزش: انقباض برون گرا ( نوعی انقباض عضلانی ) - برون گرا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

به عدم وجود رگ های خونی اطلاق می شود - این واژه در بافت هایی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که تغذیه اشان از طریق عروق خونی صورت نمی گیرد. مانند صف ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

تضاد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

ذکر شده - اشاره شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

پیکر سنجی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

محسوس، قابل لمس

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

تعامل داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

اختلال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

ذینفعان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

بخش اصلی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

گر گرفتن ( در موارد بیماری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

ناشی از

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

نشان دادن - آشکار ساختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

هیزم شکن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

پیش از هر چیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ترویج - انتشار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

آغاز کردن، راه اندازی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

با توجه به این که

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

یکنواخت - بدون تغییر - کلیشه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کوله پشتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

پوشاندن نیز معنی می دهد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

هزینه کردن

١