تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

غیرعفونی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

تحرک پذیری - جنبش پذیری - تحرک بخشی - جنبش بخشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

بازیابی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

یکنواخت - بدون تغییر - کلیشه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

آغاز کردن، راه اندازی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

از هم گسستنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

انحصاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

تقویمی ( برای سن )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

استخوانچه - زائدۀ استخوانی - مخفف کلمۀ ossicle

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تشخیص ( در بیماری ها ) - پیش بینی - پیش آگاهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

خود آسیب زایی - آسیب به خود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

پیش نوجوانی - کسی که صفات ثانویۀ جنسی در او توسعه نیافته است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

استخراج شده - به دست آمده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

غیربهینه - نامطلوب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٦

آموزشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

به حداکثر رساندن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

پس از آن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

ترویج - رواج دادن - بسط و گسترش دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

پیش بینانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

زمانی که - وقتی که - در حالی که

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

ترویج - انتشار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ذینفعان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مشخصه ها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پیش از هر چیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

ترفندها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

تجهیز شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

هیزم شکن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

تنگاتنگ - شدید - فشرده - پرشدت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

پوشاندن نیز معنی می دهد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

خنثی - خنثی شده - خنثی کرده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

با این حال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

با در نظر گرفتن . . . .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن ( حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن ) است که در ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

جنبشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

انعطاف پذیر - انعطاف پذیری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

در اسکی: مارپیچ کوچک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

ناشی از

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

عصبی حرکتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

هزینه کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

تضاد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

عضلۀ تحت خاری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

نامتقارن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

در آمار: ضریب اطمینان - سطح معناداری - سطح اطمینان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

پرتابگر - در بیسبال: پرتاب کننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

تکیه گاه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

انحراف به خارج در بدن: انحراف به سمت خارج بدن نیروهای والگوسی: نیروهای دورکننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

انحراف به داخل در بدن: انحراف به سمت داخل بدن نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

چهار برابر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

اختلال