برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرعفونی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

2 تحرک پذیری - جنبش پذیری- تحرک بخشی- جنبش بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

3 بازیابی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

4 یکنواخت- بدون تغییر- کلیشه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

5 آغاز کردن، راه اندازی ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

6 از هم گسستنی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

7 انحصاری ١٣٩٨/٠٨/١١
|

8 تقویمی (برای سن) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

9 استخوانچه-زائدۀ استخوانی- مخفف کلمۀ ossicle ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

10 تشخیص (در بیماری ها)- پیش بینی- پیش آگاهی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

11 خود آسیب زایی - آسیب به خود ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

12 پیش نوجوانی - کسی که صفات ثانویۀ جنسی در او توسعه نیافته است. ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

13 استخراج شده- به دست آمده ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

14 غیربهینه- نامطلوب ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

15 آموزشی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

16 به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

17 پس از آن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

18 ترویج- رواج دادن- بسط و گسترش دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

19 پیش بینانه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

20 زمانی که- وقتی که- در حالی که ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

21 ترویج- انتشار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

22 ذینفعان ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

23 مشخصه ها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

24 پیش از هر چیز ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

25 ترفندها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

26 تجهیز شده ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

27 هیزم شکن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

28 تنگاتنگ- شدید- فشرده- پرشدت ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

29 پوشاندن نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

30 خنثی - خنثی شده- خنثی کرده ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

31 با این حال ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

32 با در نظر گرفتن .... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

33 در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن (حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن) است که در ... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

34 جنبشی ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

35 انعطاف پذیر- انعطاف پذیری ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

36 در اسکی: مارپیچ کوچک ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

37 ناشی از ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

38 عصبی حرکتی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

39 تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

40 هزینه کردن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

41 تضاد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

42 عضلۀ تحت خاری ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

43 نامتقارن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

44 در آمار: ضریب اطمینان- سطح معناداری- سطح اطمینان ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

45 پرتابگر- در بیسبال: پرتاب کننده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

46 تکیه گاه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

47 انحراف به خارج
در بدن: انحراف به سمت خارج بدن
نیروهای والگوسی: نیروهای دورکننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

48 انحراف به داخل
در بدن: انحراف به سمت داخل بدن
نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

49 چهار برابر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

50 اختلال ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 patented
• The government patented the device to its inventor.
• دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|