سامان نصیری

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaseptic١٥:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠غیرعفونیگزارش
7 | 1
mobilization١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠تحرک پذیری - جنبش پذیری - تحرک بخشی - جنبش بخشیگزارش
21 | 0
regeneration٠٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٨بازیابیگزارش
5 | 0
stereotypical١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٥یکنواخت - بدون تغییر - کلیشهگزارش
21 | 1
initiate١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٥آغاز کردن، راه اندازیگزارش
25 | 0
distractive١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١١از هم گسستنیگزارش
5 | 0
individually١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١١انحصاریگزارش
0 | 0
chronological٠٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠تقویمی ( برای سن )گزارش
14 | 1
OS١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩استخوانچه - زائدۀ استخوانی - مخفف کلمۀ ossicleگزارش
2 | 1
prognosis١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩تشخیص ( در بیماری ها ) - پیش بینی - پیش آگاهیگزارش
48 | 1
self trauma١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩خود آسیب زایی - آسیب به خودگزارش
0 | 0
preadolescent١٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧پیش نوجوانی - کسی که صفات ثانویۀ جنسی در او توسعه نیافته است.گزارش
2 | 1
elicited٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢استخراج شده - به دست آمدهگزارش
21 | 1
suboptimal١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩غیربهینه - نامطلوبگزارش
69 | 1
instructional١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٩آموزشیگزارش
80 | 0
maximise١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٠به حداکثر رساندنگزارش
16 | 0
subsequently٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨پس از آنگزارش
30 | 0
publication٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨ترویج - رواج دادن - بسط و گسترش دادنگزارش
14 | 1
predictive٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧پیش بینانهگزارش
18 | 1
while the٠٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠زمانی که - وقتی که - در حالی کهگزارش
0 | 0
dissemination٠٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠ترویج - انتشارگزارش
25 | 0
beneficiaries٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧ذینفعانگزارش
34 | 0
characteristics٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧مشخصه هاگزارش
12 | 0
first of all١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧پیش از هر چیزگزارش
34 | 0
tricks١٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧ترفندهاگزارش
14 | 1
complemented٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦تجهیز شدهگزارش
12 | 0
lumberjack٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٥هیزم شکنگزارش
32 | 0
intensive٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٣تنگاتنگ - شدید - فشرده - پرشدتگزارش
18 | 1
lines١٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦پوشاندن نیز معنی می دهدگزارش
21 | 1
neutralized٢٢:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥خنثی - خنثی شده - خنثی کردهگزارش
7 | 0
still٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥با این حالگزارش
57 | 1
under consideration٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤با در نظر گرفتن . . . .گزارش
7 | 0
whiplash٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن ( حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن ) است که در ... گزارش
30 | 0
kinetik٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣جنبشیگزارش
12 | 0
springiness٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣انعطاف پذیر - انعطاف پذیریگزارش
2 | 0
slalom٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣در اسکی: مارپیچ کوچکگزارش
5 | 0
derived١٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢ناشی ازگزارش
34 | 0
neuromotor١٨:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢عصبی حرکتیگزارش
7 | 0
carving١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ... گزارش
18 | 2
purchase٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٢هزینه کردنگزارش
28 | 1
paradox٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩تضادگزارش
37 | 1
infraspinatus١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٨عضلۀ تحت خاریگزارش
39 | 0
asymmetry١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٨نامتقارنگزارش
7 | 1
CI٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٦در آمار: ضریب اطمینان - سطح معناداری - سطح اطمینانگزارش
5 | 0
thrower١٤:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠١پرتابگر - در بیسبال: پرتاب کنندهگزارش
2 | 0
stance١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠١تکیه گاهگزارش
21 | 2
valgus١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٣١انحراف به خارج در بدن: انحراف به سمت خارج بدن نیروهای والگوسی: نیروهای دورکنندهگزارش
25 | 0
varus١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١انحراف به داخل در بدن: انحراف به سمت داخل بدن نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کنندهگزارش
16 | 0
quadrupled١١:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٣١چهار برابرگزارش
7 | 0
defect١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠اختلالگزارش
32 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهpatented٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠
• The government patented the device to its inventor.
دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد
5 | 1