ترجمه‌های سامان نصیری (١)

بازدید
٥٢
تاریخ
٤ سال پیش
متن
The government patented the device to its inventor.
دیدگاه
٢

دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد