ci

/wʌnˈhʌndrədwʌn//wʌnˈhʌndrədwʌn/

مخفف: اینچ مکعب، ابر طره ای، ابر سیروس، مخفف: اینچ مکعب مخفف: ابر طرهای، cast iron شیمى : چدن

جمله های نمونه

1. Wei Zhuang, suzerain of the Huajian Ci field, is a famous poet in late TangDynasty.
[ترجمه ترگمان]وی Zhuang، suzerain از the Huajian، یک شاعر مشهور در اواخر TangDynasty است
[ترجمه گوگل]Wei Zhuang، سزارین از میدان Huajian Ci، یک شاعر معروف در اواخر TangDynasty است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kui Ci makes great influence to the following generations.
[ترجمه ترگمان]Ci تاثیر زیادی بر نسل های بعدی می گذارد
[ترجمه گوگل]Kui Ci نفوذ زیادی به نسل های بعدی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There"re no enough attentions on the poetry and Ci of Qing dynasty in the academic circle, as a result, many important composers are encountering unfrequented. "
[ترجمه ترگمان]توجه کافی به شعر و Ci خاندان کینگ در چرخه آکادمیک وجود ندارد، در نتیجه بسیاری از آهنگسازان مهم با غیرمتعارف مواجه می شوند \"
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، بسیاری از آهنگسازان مهمی در معرض نابسامانی قرار می گیرند و توجه زیادی به شعر و سلسله جی چینگ در آکادمی ندارند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Tang poetry and Song Ci are shining pearls in the treasure-house of Chinese literature.
[ترجمه ترگمان]اشعار تانگ و Song shining در گنجینه ادبی ادبیات چین قرار دارند
[ترجمه گوگل]شعر تانگ و آهنگ سی سی مروارید در خانه گنجینه ادبیات چینی درخشان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Results showed that CI was significantly increased, PCWP was decreased, blood pressure was slightly decreased by amrinone but no significant effect on heart rate.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که CI به طور قابل توجهی افزایش یافت، PCWP کاهش یافت، فشار خون کمی با amrinone کاهش یافت اما اثر معنی داری بر نرخ ضربان نداشت
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که CI به طور قابل توجهی افزایش می یابد، PCWP کاهش می یابد، فشار خون اندک توسط آمریون کاهش می یابد، اما اثر قابل توجهی بر ضربان قلب ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The landscape project of Ci Lake is built at the belt-like waterfront green land, which is positioned as the recreation and appreciation green land with the theme of city waterfront park.
[ترجمه ترگمان]پروژه منظره ای دریاچه Ci در زمین های سبز نزدیک به آب ساخته شده است که به عنوان تفریح و قدردانی از سرزمین سبز با موضوع پارک منظره شهر ساخته شده است
[ترجمه گوگل]طرح چشم انداز دریاچه Ci در زمین سبز آبشارهای کمربند مانند ساخته شده است که به عنوان تفریح ​​و قدردانی از زمین های سبز با موضوع پارک آبشار شهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Pointed out executive CI plans the issue that should note.
[ترجمه ترگمان]هوش هیجانی نشان می دهد که هوش هیجانی، موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشد
[ترجمه گوگل]اشاره کرد که مدیر اجرایی CI طرح مسئله ای را که باید توجه داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Ci" in the book Ma Shi Wen Tong is traditionally thought to be equal to the Western grammatical case, but "Ci" is not same as the case. and can be cancelled.
[ترجمه ترگمان]Ci در کتاب ما به طور سنتی برابر با حالت دستوری غربی است، اما Ci شبیه به این مورد نیست و می تواند لغو شود
[ترجمه گوگل]Ci در کتاب Ma Shi Wen Tong به طور سنتی تصور می شود برابر با مورد گرامری غرب است، اما Ci همان مورد نیست و می تواند لغو شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The chemical ionization(CI)mass spectra of a series of terpene functional group positional isomers and stereoisomers have been studied using ammonia and isobutane as reagent gases.
[ترجمه ترگمان]یونیزاسیون شیمیایی (CI)مجموعه ای از ایزومر های موقعیتی گروهی تابعی است و فضایی فضایی با استفاده از آمونیاک و isobutane بعنوان گازهای معرف مورد مطالعه قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]طیف جرمی یونیزاسیون شیمیایی (CI) یک سری از ایزومرهای ایستا و استئوزومرهای موقعیتی گروه ترپن با استفاده از آمونیاک و ایزوبوتان به عنوان گازهای واکنش مورد مطالعه قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To be truly successful in CI, Fowler asserts that the build should be self-testing and that these tests include both unit and end-to-end testing.
[ترجمه ترگمان]برای اینکه حقیقتا در CI موفق باشد، فاولر ادعا می کند که ساخت باید خود تست باشد و این تست ها شامل هر دو نوع تست و هم انتها به انتها می باشند
[ترجمه گوگل]فاولر در واقع به موفقیت در CI می گوید که ساخت باید خود آزمایشی باشد و این آزمایش ها شامل تست واحد و پایان دادن به پایان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Cochlear implant(CI) is a neural prosthetic device used to provide the sensation of sound to those who are profoundly deaf by delivering electrical stimulus to auditory nerve directly.
[ترجمه ترگمان]ایمپلنت cochlear (CI)یک دستگاه مصنوعی عصبی است که برای ایجاد حس صدا برای کسانی که به شدت با انتقال تحریک الکتریکی به عصب شنوایی گوش می دهند، استفاده می شود
[ترجمه گوگل]ایمپلنت Cochlear (CI) یک دستگاه پروتز عصبی است که برای تحریک صدا برای افرادی که عمیقا ناشنوا هستند با ارائه محرک الکتریکی به عصب شنوایی به طور مستقیم استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The geometry, electronic structures and electronic spectra of trans stilbene derivatives are systematically studied by PM3 and INDO/CI methods.
[ترجمه ترگمان]هندسه، ساختارهای الکترونیکی و طیف های الکترونیکی مشتقات trans، به طور سیستماتیک با روش های PM۳ و CI \/ CI مورد مطالعه قرار گرفته اند
[ترجمه گوگل]هندسه، ساختارهای الکترونیکی و طیف الکترونیک مشتقات ترانس استیلبن به صورت سیستماتیک با روش های PM3 و INDO / CI مورد مطالعه قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Photosynthetic rates in leaves were measured with CI - 301 ( CID, Inc ) portable CO 2 exchange system.
[ترجمه ترگمان]نرخ Photosynthetic در برگ ها با سیستم تبادل CO - ۳۰۱ (CID)قابل حمل ۲ CO اندازه گیری شد
[ترجمه گوگل]میزان فتوسنتز در برگ ها با سیستم مبادله CO 2 قابل حمل با CI-301 (CID، Inc) اندازه گیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This is because many elements in CI meteorites are present in the same proportions as the solar photosphere – or the outer layer of the sun that you see through a telescope.
[ترجمه ترگمان]این به این دلیل است که بسیاری از عناصر در meteorites CI در همان نسبت های خورشید - یا لایه خارجی خورشید که از طریق تلسکوپ می بینید، وجود دارند
[ترجمه گوگل]این به این دلیل است که بسیاری از عناصر در شهاب سنگ های CI در اندازه های مشابه با فرسایش خورشید - و یا لایه بیرونی خورشید که شما از طریق یک تلسکوپ می بینید حضور دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف ساحل عاج

تخصصی

[زمین شناسی] الف) ضریب تبلور. ب) فاصله منحنی های میزان، فاصله خطوط تراز.
[شیمی] cast iron چدن

به انگلیسی

• unit for measuring the amount of radioactivity

پیشنهاد کاربران

confidential informant ( خبر چینِ محرمانه )
در آمار: ضریب اطمینان - سطح معناداری - سطح اطمینان
CI یعنی خبرچین ، جاسوس ، مخبر
مخفف confidential informant
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما