تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

گوشت را در مواد خواباندن. ترد و نازک کردن گوشت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

از هزینه کم کردن در شرایط سخت اقتصادی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پنکیک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

رفع تشنگی slake your thirst with some lemonade

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

برگ درختان. شاخ و برگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تغییر جهت دادن an oil tanker that had veered off course

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

خبرچینی. دزدی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مشت زدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

چاپلوسانه a smarmy, unctuous reply

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

فی البداهه I can't think of a better answer offhand

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

خیال بافی he wanted to be free to indulge his woolgathering

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

آدم خودنما. خود رابهتر از دیگران دانستن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

غرق در افکار خوب. خیال واهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

سخن چین. فضول

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

سخنرانی طولانی مدت خسته کننده. بلند مدت his good wishes were long - winded but sincere

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

با معشوق خود در یک خانه زندگی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

غافلگیر کردن It’s not fair to spring this on her without any warning

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

گند زدن. کاری را خراب کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

جدی بودن در رابطه

پیشنهاد
٧

باهم شریک جرم بودن به صورت مرموز

پیشنهاد
٨

در کاری بهتر بودن از کسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

بدون مهارت و کم تجربه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بی خیال شدن. بی اهمیت بودن نسبت به چیزهای کم کوچک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

خود را با چیزی وفق دادن I had no idea it was going to be a double date, but I decided to just roll with it

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چند سال پیش. مدت ها پیش It all seems light years ago now

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

کار یا وکالت رایگان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بی ادب. نامناسب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

شوخی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مجازات he got his comeuppance

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

معنی. مقصود I do not understand the purport of your remarks

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

اغوا. تحریک he was deported in 1891 for his instigation and support of the protest

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

اعتماد به نفس زیاد. خودخواه overweening ambition

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تکرار کردن برای روشن شدن موضوع the reiteration of his campaign promise to cut taxes

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

پیروزی آسان they won in a 12–2 walkover

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پوزخند. خنده زورکی she simpered, looking pleased with herself

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ورجه ورجه. جست وخیز the mare gamboled toward Connie

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

کج خلق. بداخلاق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

بد اخلاق rock's foremost poet and ill - mannered grouch

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

نادیده گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

نقاهت. پس از بیماری a period of convalescence

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

توبه کردن. جبران کردن their sins must be expiated by sacrifice

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

سایکیک. دارای قدرت ماوراطبیعی. پیشگو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

آرام و معقول

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

آدم عجیب. دیوانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

گیج. درست نتواستن فکر کردن the sleeping pills had left her feeling groggy

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

نتیجه ی کار و شرایط قبلی the slow trading was a carryover from the big losses of last week

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

قاچاق چی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

ضدعفونی کردن با گازو مواد شیمیایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

نامرغوب. بنجل we're not paying good money for shoddy goods

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

لوچی. دوبینی