پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٩٠٦
تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چُفت شدن:بسته شدن ( در گویش شهرستان بهاباد ) مثل چفت شدن لوله که مثلاً آب نمی تواند از آن عبور کند. در شهرستان بهاباد به جای گفتن کیپ شدن گوش از چُف ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در شهرستان بهاباد به جای گفتن کیپ شدن گوش از چُفت شدن گوش گفته می شود.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در شهرستان بهاباد به جای گفتن کیپ شدن گوش از چُفت شدن گوش گفته می شود.

پیشنهاد
٠

گویا معنای تحت لفظی "ابن ابی الحدید" می شود: پسر پدر آهن.

پیشنهاد
٠

گویا معنای تحت لفظی "ابن ابی الحدید" می شود: پسر پدر آهن.

پیشنهاد
٠

گویا معنای تحت لفظی "ابن ابی الحدید" می شود: پسر پدر آهن.

پیشنهاد
٠

گویا معنای تحت لفظی "ابن ابی الحدید" می شود: پسر پدر آهن.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پدر غزالی از راه پشم رشتن زندگی شان را تامین می کرد و رشته هایش را در بازار می فروخت و به همین دلیل به غزالی معروف شد.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هم خانواده مشمئز ( بیزار، متنفر ) است.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سینِ ( cin� ) [فرانسوی] استفاده شده در کلمات "سینما به فرانسوی: cin�ma" و "سینِه موبیل به فرانسوی: Cin�mobile" که معنی اصطلاحی آن، فیلم می شود. در ضم ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سینِ ( cin� ) [فرانسوی] استفاده شده در کلمات "سینما به فرانسوی: cin�ma" و "سینِه موبیل به فرانسوی: Cin�mobile" که معنی اصطلاحی آن، فیلم می شود. در ضم ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سینِ ( cin� ) [فرانسوی] استفاده شده در کلمات "سینما به فرانسوی: cin�ma" و "سینِه موبیل به فرانسوی: Cin�mobile" که معنی اصطلاحی آن، فیلم می شود. در ضم ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سینِ ( cin� ) [فرانسوی] استفاده شده در کلمات "سینما به فرانسوی: cin�ma" و "سینِه موبیل به فرانسوی: Cin�mobile" که معنی اصطلاحی آن، فیلم می شود. در ضم ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سینِ ( cin� ) [فرانسوی] استفاده شده در کلمات "سینما به فرانسوی: cin�ma" و "سینِه موبیل به فرانسوی: Cin�mobile" که معنی اصطلاحی آن، فیلم می شود. در ضم ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Mrs: ( میسیز ) خانم سوال: کی یک آقا تبدیل به یک خانم میشه؟ پاسخ: وقتی که یک s بگذاریم جلوی آقا Mr: ( مِستِر ) اقا

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اندازه های کاغذ آچار برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فرض کنید خبرها در اخبار بیست و سی در برگه های آچار نوشته می شود. ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فرض کنید خبرها در اخبار بیست و سی در برگه های آچار نوشته می شود. خب، بیایید از بیست و ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فرض کنید خبرها در اخبار بیست و سی در برگه های آچار نوشته می شود. خب، بیایید از بیست و ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

صواب با ثواب تفاوت دارد. صواب: درست. ثواب: پاداش.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

pop corn: پاپ کرن، ذرت بوداده. pop up : پاپ آپ اما پاپ آپ چیست؟ در بعضی سایت ها از لحظه ای که وارد سایت می شوید تا وقتی کارتان تمام می شود و نیت می ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

pop corn: پاپ کرن، ذرت بوداده. pop up : پاپ آپ اما پاپ آپ چیست؟ در بعضی سایت ها از لحظه ای که وارد سایت می شوید تا وقتی کارتان تمام می شود و نیت می ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١١

pop up : پاپ آپ، pop corn: پاپ کرن، ذرت بوداده. در بعضی سایت ها از لحظه ای که وارد سایت می شوید تا وقتی کارتان تمام می شود و نیت می کنید که سایت را ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Mr/مِستِر/ به معنای آقا Master/مَستِر/ به معنی استاد برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت در این مورد می توان گفت دانشجویی در ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Mr/مِستِر/ به معنای آقا Master/مَستِر/ به معنی استاد برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت در این مورد می توان گفت دانشجویی در ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Mr/مِستِر/ به معنای آقا Master/مَستِر/ به معنی استاد برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت در این مورد می توان گفت دانشجویی در ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

pop up : پاپ آپ، pop corn: پاپ کرن، ذرت بوداده. در بعضی سایت ها از لحظه ای که وارد سایت می شوید تا وقتی کارتان تمام می شود و نیت می کنید که سایت را ...

پیشنهاد
١

مرحله یک سی ودوم، یک شانزدهم، یک هشتم و یک چهارم، نیمه نهایی، نهایی ( فینال ) واژه های شنیده شده در مسابقات است که می خواهم به شکل ساده برای شما بیان ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مرحله یک سی ودوم، یک شانزدهم، یک هشتم و یک چهارم، نیمه نهایی، نهایی ( فینال ) واژه های شنیده شده در مسابقات است که می خواهم به شکل ساده برای شما بیان ...

پیشنهاد
٠

مرحله یک سی ودوم، یک شانزدهم، یک هشتم و یک چهارم، نیمه نهایی، نهایی ( فینال ) واژه های شنیده شده در مسابقات است که می خواهم به شکل ساده برای شما بیان ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تَرَ: فعل مضارع مجزوم و علامة جزمه حذف حرف العلة و بقیت الفتحة دلیل علیها و الفاعل ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت. ( از پایگاه جامع قرآنی نور ) تَر ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فَرخاک یعنی فِر خاکی ( خاکی از موی فر هم در آن نیست یعنی کاملآ مو لخت و صاف است ) فر ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسان تر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فَرخال یعنی فِر خالی ( از موی فر خالی است یعنی کاملآ مو لخت و صاف است ) فرخال را فرخا ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

احتمالا هم خانواده ی خیشوم[ خِ] ( ع اِ ) به معنای بینی است.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بِستان یا بِسِتان ( فعل امر ) یعنی ستان و بگیر. ( برهان ) . امر به ستاندن. مَسِتان ( فعل نهی ) یعنی نَسِتان. مگیر. نگیر.

پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به پشت خوابیدن: تخت پشت خوابیدن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. می خای رانندگی کنی اما خوابت میادکافیه کافی بخوری.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اِستُک: دست دوم

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مره [ م َرْ رَ یا رِ ] باره، بار بالمرة [ بِل مَ رْ رَ یا رِ ] کاملا. یکبارگی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عریکه ( عَ کَ یا کِ ) به معنای خلق و خوی. اریکه ( اَ کَ یا کِ ) به معنای تخت، تخت آراسته، تخت فرمانروایی.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عریکه ( عَ کَ یا کِ ) به معنای خلق و خوی. اریکه ( اَ کَ یا کِ ) به معنای تخت، تخت آراسته، تخت فرمانروایی.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مزجات بر وزن بزجات یعنی اندک. برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. فرض کنید مزجات، بزجات بوده است که متاع بُزجات ( بزها ) ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اَوِّبی: صیغه مفرد مونث امر مخاطب است یعنی برگردان .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به به: ای جان ( جانم تازه شد ) .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ای جان: به به، جانم تازه شد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. مقله بر وزن مبله، گویا ابن مقله روی مبله می نشست و خطاطی می کرد و از بس این مبله راحت ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هم خانواده ی لَیِّن به معنی نرم. قول ٌ لَیِّن : گفتاری نرم. لینه، درخت خرما است به قولی آن از لین است و به جهت نرمی میوه‏اش آن را لینه گفته‏ اند. ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

می سالخورده و پیر دهقان: معرفت در نگاه حافظ تشبیه به می میشود و قرآن چون ظرف معارف حق است به جام می تعبیر می شود. � جامِ میناییِ مِی سَدِّ رَهِ تنگ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

می سالخورده و پیر دهقان: معرفت در نگاه حافظ تشبیه به می میشود و قرآن چون ظرف معارف حق است به جام می تعبیر می شود. � جامِ میناییِ مِی سَدِّ رَهِ تنگ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

معرفت در نگاه حافظ تشبیه به می میشود و قرآن چون ظرف معارف حق است به جام می تعبیر می شود. جامِ میناییِ مِی سَدِّ رَهِ تنگ دلیست مَنِه از دست که سیلِ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در گویش شهرستان بهاباد به آن موویز هم می گویند.