پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٩٠١
تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داحض: باطل برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. در این جا این عبارت می تواند مفید باشد: داعش حضیض، داحض است ( اگر دقت شود دو ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افتری اِماله افترا. اِماله به معنای میل دادن است و اصطلاحی در صرف عربی و تجوید که فتحه به کسره و الف به یاء، برای آسانی تلفظ کلمات میل داده می شود. ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مِری اِماله مِراء. اِماله به معنای میل دادن است و اصطلاحی در صرف عربی و تجوید که فتحه به کسره و الف به یاء، برای آسانی تلفظ کلمات میل داده می شود. ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

مِری اِماله مِراء. اِماله به معنای میل دادن است و اصطلاحی در صرف عربی و تجوید که فتحه به کسره و الف به یاء، برای آسانی تلفظ کلمات میل داده می شود. ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

مُمال: اِماله کرده شده، اماله به معنای میل دادن است و اصطلاحی در صرف عربی و تجوید که فتحه به کسره و الف به یاء، برای آسانی تلفظ کلمات میل داده می شود ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ﺍﺳْﺘُﺠِﻴﺐَ: پذیرفته شد. ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺤَﺂﺟُّﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺍﺳْﺘُﺠِﻴﺐَ ﻟَﻪُ ﺣُﺠَّﺘُﻬُﻢْ ﺩَﺍﺣِﻀَﺔٌ ﻋِﻨﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻀَﺐ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

به نظر می رسد که امروزه، کلمه ی خرامان و کلمه ی همخانواده آن، خرام، بصورت خَرامان و خَرام تلفظ می شود. برای یادسپاری آسانتر تلفظ کلمه می توان از باز ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خَرام برای یادسپاری آسانتر تلفظ کلمه می توان از بازی با کلمات و ساخت داستان بهره برد برای مثال در این جا، خرا ( خرها ، الاغ ها ) را دیدم که خرام خرا ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

انگلیس خبیث، روباه پیر. رهبر معظم انقلاب: از انگلیس خیلی خاطره بد داریم و به انگلیس می گوییم انگلیس خبیث؛ انگلیس خبیث که واقعاً خبث او واضح است. رو ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

ملازم/molAzem/ دمخور، همدم. ( ملازم و ملاصق بر وزن یکدیگر هم هستند )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ملاصق. [ م ُ ص ِ ] یار و همدم.

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری آسانتر می توان با کلمات بازی کرد و داستان ساخت. شاهان قاجار، همه ی آنها شاه هستند غیر از اولی که اول اسمش آغا و آخر آن خان است گویا هن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سه شخصیت برجسته ی ایرانی: الف ) آریوبرزن آریو: آریایی برزن: کوچه، کوی، محله، ناحیه آریوبرزن: یکی ازسرداران هخامنشی در دوران پادشاهی داریوش سوم بود که ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

سه شخصیت برجسته ی ایرانی: الف ) آریوبرزن آریو: آریایی برزن: کوچه، کوی، محله، ناحیه آریوبرزن: یکی ازسرداران هخامنشی در دوران پادشاهی داریوش سوم بود که ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

سه شخصیت برجسته ی ایرانی: الف ) آریوبرزن آریو: آریایی برزن: کوچه، کوی، محله، ناحیه آریوبرزن: یکی ازسرداران هخامنشی در دوران پادشاهی داریوش سوم بود که ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شعاع زمین 6371 کیلومتر تعداد آیات قرآن کریم 6236 برای یادسپاری آسانتر: هر دو شش هزار است، سه رقم دیگرش در مورد آیات قرآن اعداد زوج است اما سه رقم ...

پیشنهاد
٠

شعاع زمین 6371 کیلومتر تعداد آیات قرآن کریم 6236 برای یادسپاری آسانتر: هر دو شش هزار است، سه رقم دیگرش در مورد آیات قرآن اعداد زوج است اما سه رقم ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شعاع زمین 6371 کیلومتر تعداد آیات قرآن کریم 6236 برای یادسپاری آسانتر: هر دو شش هزار است، سه رقم دیگرش در مورد آیات قرآن اعداد زوج است اما سه رقم ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

إِلَهِی تَوَلَّ مِنْ أَمْرِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ ( فرازی از مناجات شعبانیه ) خدایا کارم را چنان که سزاوار آنی بر عهده گیر. تَوَلَّ: فعل امر، برعهد ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صرف فعل ماضی: ( هُوَ ) تَوَلَّی ( tawallaa ) ، ( هُمَا ) تَوَلَّیَا، ( هُمْ ) تَوَلَّوْا، ( هِیَ ) تَوَلَّتْ، ( هُمَا ) تَوَلَّتَا، ( هُنَّ ) تَوَلّ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صرف فعل ماضی: ( هُوَ ) تَوَلَّی ( tawallaa ) ، ( هُمَا ) تَوَلَّیَا، ( هُمْ ) تَوَلَّوْا، ( هِیَ ) تَوَلَّتْ، ( هُمَا ) تَوَلَّتَا، ( هُنَّ ) تَوَلّ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صرف فعل ماضی: ( هُوَ ) تَوَلَّی ( tawallaa ) ، ( هُمَا ) تَوَلَّیَا، ( هُمْ ) تَوَلَّوْا، ( هِیَ ) تَوَلَّتْ، ( هُمَا ) تَوَلَّتَا، ( هُنَّ ) تَوَلّ ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو کشور شبیه هم: _تاهیتی ( تائیتی ) پلینزی فرانسه، نام مجمع الجزایری در اقیانوس آرام است که حدودا از 300 سال قبل تا اکنون تحت سلطه فرانسه است. به لط ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو کشور شبیه هم: _تاهیتی ( تائیتی ) پلینزی فرانسه، نام مجمع الجزایری در اقیانوس آرام است که حدودا از 300 سال قبل تا اکنون تحت سلطه فرانسه است. به لط ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو کشور شبیه هم: _تاهیتی ( تائیتی ) پلینزی فرانسه، نام مجمع الجزایری در اقیانوس آرام است که حدودا از 300 سال قبل تا اکنون تحت سلطه فرانسه است. به لط ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو کشور شبیه هم: _تاهیتی ( تائیتی ) پلینزی فرانسه، نام مجمع الجزایری در اقیانوس آرام است که حدودا از 300 سال قبل تا اکنون تحت سلطه فرانسه است. به لط ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دو کشور شبیه هم: _تاهیتی ( تائیتی ) پلینزی فرانسه، نام مجمع الجزایری در اقیانوس آرام است که حدودا از 300 سال قبل تا اکنون تحت سلطه فرانسه است. به لط ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای یادسپاری اسانتر صاحب تفسیر کشاف: زمخشر یکی از روستاهای خوارزم است، برای یادسپاری اسان تر اگر به انتهای کلمه ی خوارزم نگاه کنیم می بینیم که حرف ا ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تفسیر مَجمعُ البَیان تفسیر مَجمعُ البَیان تألیف شیخ طبرسی، از تفسیرهای معتبر شیعه به زبان عربی و قرن ششم هجری قمری است و بسیار متأثر از تبیان شیخ طوس ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تفسیر مَجمعُ البَیان تفسیر مَجمعُ البَیان تألیف شیخ طبرسی، از تفسیرهای معتبر شیعه به زبان عربی و قرن ششم هجری قمری است و بسیار متأثر از تبیان شیخ طوس ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تفسیر جامع البیان تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن که به تفسیر طبرى معروف می باشد به زبان عربی و قرن سوم هجری قمری است. طبری ابتدا، کتاب تاریخ طبری ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از مجمع البیان طبرسی:به باور برخی واژه هفت و هفتاد در فرهنگ عرب براى مبالغه است، و از این باب است که به شیر درنده، �سبع� می گویند، چرا که به باور آنا ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَیْکَ ( از مناجات شعبانیه ) پس همانا که من، ( از دیگران ) به سوی تو گریختم. آیت الله محمدی گیلانی در شرح مناجات شعبانیه می فرمای ...