٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید

تفاوت دو واژه formal  و official  همراه با ذکر مثال🙏🙏

١ ساعت پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٦٣ بازدید
٤ رأی
٤ پاسخ
٨٤ بازدید

دو واژه home و house بیشتر اوقات به معنی خانه، منزل و محل زندگی استفاده می شوند. اما دارای تفاوت های ظریفی هستند که دانستن آنها، خالی از لطف نیست🙏

٢ هفته پیش
٣ رأی
٤ پاسخ
١٦٤ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
٩٠ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
١٩٨ بازدید

تفاوت سه واژه answer," "reply," and "respond من پاسخی مختصر تقدیم می کنم. امیدوارم با مشارکت شما،  موضوع  دقیق تر و مستندتر روشن و تبیین گردد🙏🙏

٢ ماه پیش
٤ رأی
١ پاسخ
٣٦٠ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
١٥٩ بازدید

تفاوت بین treatment   و  therapy؟ با ذکر چند مثال لطفاً

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٨١ بازدید
٣ رأی
٤ پاسخ
١٨٣ بازدید
٤ رأی
٢ پاسخ
١١١ بازدید

تفاوت دقیق و کاربردی دو واژه  suburb  و  outskirts همراه با ذکر مثال چیست؟

٣ ماه پیش
٦ رأی
٤ پاسخ
٣٧٠ بازدید
٦ رأی
١٠ پاسخ
١٩١ بازدید
١١ رأی
تیک ٩ پاسخ
١٩٩ بازدید

Difference between illegal and illicit?

٣ ماه پیش
٦ رأی
١ پاسخ
١٠٧ بازدید

«Bye» و «goodbye» هر دو عبارات خداحافظی هستند که وقتی افراد یکدیگر را ترک می‌کنند استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی در رسمی بودن و مفهوم ضمنی بودن وداع و جدایی نهفته است. «Goodbye» رسمی‌تر تلقی می‌شود و می‌ ...

٣ ماه پیش
٥ رأی
٤ پاسخ
١٦٨ بازدید

ترجمه جمله زیر: Difference between clerk, staff and staffer?

٦ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٢٢٧ بازدید

معانی ارایه شده خیلی با معانی برگرفته از ترجمه انگلیسی آن فاصله زیاد دارد. نوعی ابداع معناست. آیا با این رویه موافقید، در حالی که ترجمه کلمه باید به معنی انگلیسی آن نزدیک باشد؟

٩ ماه پیش