منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

انتقاد شدید کردن از کسی یا چیزی ، با لدر از روی طرف رد شدن ، با خاک یکسان کردن طرف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

حزن ، غم ، اندوه ، نگرانی ، ترس ، اضطراب ، واهمه real drama = نگرانی واقعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٦

مثمر ثمر، اثربخش، اثرگذار، تاثیرگذار، ثمربخش، جایگیر، سودبخش، کارآ، کارگر، گیرا، مثمر، مفید، نافذ، نافع، نتیجه بخش، عامل، کاری، کارساز، کارآمد،

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ضرب الاجل، فرجه، فرصت، مهلت، مدت/ وقت /مهلت تعیین شده، پا یان مهلت و مدت معین، زمان داده شده ، مدت زمانی معلوم برای انجام کاری ؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

افزایش ، تشدید ، صعود ، بالا روی ، اوج گیری ، فزونی ، زیادی ، کثرت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

به کسی یا چیزی دست زدن دست مالی کردن کسی ( جنس مخالف )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ارتقاء سطح/سیستم/. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اقدام ، عمل ، کار ، حرکت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

very great in extent or amount. بسیار زیاد، وسیع ، سریع ، عاجل ، گسترده we are seeing tax avoidance on an industrial scale

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

کلانشهر ، ابر شهر ، شهر وسیع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

فراگیری Racism epidemic = فراگیری نژاد پرستی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

سلامتی ، امنیت جانی concerns were raised for the welfare of someone inside a property. = نگرانی ها برای امنیت جانی شخصی در داخل خانه افزایش یافت.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

نافرجام a botched attempt = تلاش نافرجام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

درباره ، در مورد ، در خصوص ، نسبت به over the Channel fishing dispute. در مورد مناقشه ماهیگیری در کانال مانش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

عقب نشینی ، کوتاه آمدن در موضوعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

شکاف ، فاصله ، اختلاف ، جدایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کوبنده scathing report = گزارش کوبنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

افت ، کاهش ، نزول ، کم شدن ( دمای هوا )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

ساده ، راحت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

قدیمی ، قبلی ، سابق ، پیشین ، گذشته ، . . . a former master spy = یک جاسوس ارشد قدیمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

نگهبان / محافظ / نیروی امنیتی باشگاه شبانه ( بار ، دیسگو، کلوپ ، کازینو )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

شدیداللحن angry correspondence = نامه شدیداللحن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

استادیوم ، میدان / منطقه باز دارای صحنه در وسط جهت اجرای کنسرت / نمایش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

با سابقه ترین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مخرب ، ویرانگر = chilling ‘chilling effect’ = اثر مخرب / ویرانگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تو چشم بودن ، در معرض ( نمایش ) بودن ، در ( معرض ) دید بودن ، در ملاء عام بودن/قرار داشتن ، نمایان بودن ، جلوه کردن ، رخ نمایاندن newcomers still st ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

محق ، مستحق ، ذی حق ، صاحب حق ، شایسته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

value - added tax ( VAT ) مالیات بر ارزش افزوده ( انگلیس ) => حتی قبوض انرژی مانند گاز ، آب و برق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

عامل، عمل کننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

خودشناسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نامه ، نامه نگاری ، مکاتبه ، اعلام یا اعلان کتبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

دست برداشتن to step away from the threats = دست برداشتن از تهدیدها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

به لجن کشیدن it had trashed the reputation of Parliament. = اعتبار مجلس را به لجن کشیده بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

برخورد / مقابله “the inaction of this government in tackling the issue”. = �عدم اقدام دولت حاضر در برخورد با این موضوع�

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

دست از کار کشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

گرفتن چیزی / کسی / جایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مسئولین the chief medical officers = مسئولین ارشد پزشکی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

رخ به رخ ، رو در رو ، چهره به چهره ، رو در رو ، مقابل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

دورانداختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

توضیح دادن به ، توجیه کردن ، قانع کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در زمان ، حین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پیچیده ، مبهم ، نامعین ، نامشخص ، درهم برهم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

انتقاد شدید از کسی / چیزی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قابل بحث نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

صرف شدن ، سپری شدن ، عبورکردن. گذشتن. ردشدن، رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

منتشر کردن ، نشر دادن ، پخش کردن ، آشکار کردن ، روشن کردن ( موضوع ، مسئله ، ابهام ، . . . )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به ندرت، بسیار/خیلی کم the rare red warning هشدار ( سطح ) قرمز که به ندرت/خیلی کم اعلام می شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

in just 48 hours = ظرف 48 ساعت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اختلاف ( دو گروه/دسته/کشور/. . . ) با هم برسر . . . ( یک موضوع/. . . ) ، مناقشه ، کشمکش ، درگیری ، بحث ، . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اصلی ، اساسی ، قابل توجه ، بزرگ

١