تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بنا بر گفته ها،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بالطبع بنا به طبیعت طبیعتاً از روی طبع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

نظربازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نقطه عزیمت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

سمبل کاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

کالایی سازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( Pertaining to a series of utterances between two people who do not speak the same language ناهمزبانانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

بیماری کُشنده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تلفظِ درستْ منْ بنده است و نه منِ بنده.

پیشنهاد
٠

در طی گذر زمان با گذشت زمان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

پهلوان پنبه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

برعکس در مخالفت با مخالفِ برعکسِ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

برای این کار بدین منظور به همین منظور با این هدف،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تلافی کننده مقابله کننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تلافی مقابله به مثل تقابل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

[حمله] شخصی [نقد] شخصی [نقد] غرض ورزانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

غریبه بیگانه ناآشنا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

برعکس! اتفاقاً برعکس! کاملاً برعکس! قضیه کاملاً برعکس است!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

سبْک مند سبْک پردازی شده دارای سبْک برخوردار از سبْک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

تکرارشونده مکرر متناوب ت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازیافت پذیری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

بسیار نقل شده بسیار ارجاع داده شده بسیار استنادشده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

ازخودگذشتگی فداکاری ایثار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یارانه سوبسید اعانه کمک هزینه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

در مسیرِ در خلالِ در طیِ در جریانِ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

همراهی کردن با همراه بودن با ملازم بودن با رابطه مستقیم داشتن با مستقیماً مرتبط بودن با

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سازگاری همسازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

سازگار همساز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

سیاق عبارت نحوه بیان سیاق بیان نوع بیان جمله بندی چینش کلمات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

همچنانکه پیشتر ذکر شد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

همچنانکه پیشتر گفته شد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در نظر گرفتن به عنوانِ فرض کردن به مثابه تصور کردن به مثابه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

با این همه، با این حال، با وجود این، به رغم این موضوع، مع الوصف، با این اوصاف،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

درونی ( مربوط به شخص )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

[حقوق] تجمیع دعاوی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یک بعدی تک بعدی تک ساحتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

درهم آمیزی پیوندزنی قلمه زنی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به دفتر رسیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به منصه ظهور رسیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

تصمیم اتخاذ کردن تصمیم گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به نتیجه رسیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

بینابینی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به ظرافت تمام با پیچیدگی تمام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

استعمارزدایی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

در شرایط یکسان در شرایط مشابه در شرایط برابر در موقعیت برابر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

برهوت ناکجا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناکجا برهوت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

تب آلود تب زده پرتب و تاب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نیچه ای برآمده از آرای نیچه برگرفته از آرای نیچه متعلق به نیچه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

آغوش تنگ آغوش محکم آغوش سفت و محکم