پیشنهاد‌های علی اصغر سلحشور (٥٠٤)

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

در باستان شناسی: لوح، لوحه، گلنوشته

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

در باستان شناسی و به ویژه تمدنهای ایلام و میانرودان به معنی: کمی پیش از شکل گیری نگارش یا آغاز نگارش و نوشتن.

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سربند سرپوش

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

fire altar: آتشدان fire temple: آتشکده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بزم و مهمانی گرفتن سور دادن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

phiale به معنی پیاله ( کاسه کم عمق ) از پیاله پارسی گرفته شده است

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اندود شده برای مثال plastered wall: دیوار اندود شده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

خوش ساخت ( درباره سازه ها و بناها ) well - built structure: سازه خوش ساخت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لرستان یکی از استان های ایران بزرگ

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم شده تنزل یافته

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

میان رودانی مربوط به میان رودان

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قائل شدن در نظر گرفتن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

excavate: کاوش کردن ( در باستان شناسی ) excavated: کاوش شده excavation: کاوش excavator: کاوشگر ( محوطه باستانی )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

پراکنش، انتشار، گسترش

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

sapiens: هوشمند، خردمند Homo sapiens sapiens : انسان هوشمند هوشمند یا انسان خردمند خردمند ( در باستان شناسی مشخصه انسان دوره پارینه سنگی جدید )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای نمونه، مثلاً

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

فسیل شده، سنگواره شده، به صورت فسیل یا سنگواره درآمده

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دوره گذار، انتقالی

پیشنهاد
٠

توالی لایه نگارانه تسسل لایه نگارانه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لایه نگاری ( در باستان شناسی )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معتقد به باورمند به

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٣

زمینه سازی کردن بسترسازی کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

نمایانگر، نشانگر، نشان دهنده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

خودهمذات پنداری یکی انگاری خود ( با دیگری )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لازم است یاداوری شود که لازم به یاداوری است

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

آنالیز تجزیه و تحلیل تحلیل واکاوی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همانطور که خاطر نشان شد همانطور که گفته شد همانطور که بیان شد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این واقعیت که این حقیقت که

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

claimed

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مربوط به ( زمان ) در ارتباط با در پیوند با

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سنگتراشی حجاری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Rome: رم ایتالیا، روم Roman: رومی Romans: رومیان، رومی ها

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ستوندار columned= pillared: ستوندار مانند columned hall: تالار ستوندار

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بررسی پیمایشی. معادل آن Foot survey ( در باستان شناسی کاربرد زیادی دارد ) .

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Seal impression: اثر مهر، نقش مهر

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شاهنشاهی ( درباره حکومت های ایران باستان ) Achaemenid Empire: شاهنشاهی هخامنشی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

تاج و تخت سلطنت پادشاهی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برابرهای فارسی: پاکی، سپندینگی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

اشتباه چاپی یا تایپی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٦

درست پشت سر

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

از جهات دیگر

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

یورش بردن به حمله کردن به

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محاصره کردن ( دشمن )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

به خود مشغول کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

چشم برنداشتن مراقب بودن زیر نظر داشتن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ستیزه درگیری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٤

در پیوند با مرتبط با در ارتباط با

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

کاروان تدارکات ( ارتش، سپاه، لشکر )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در مقیاس کمتر در اندازه کوچک تر

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

immediately after: بلافاصله پس از