برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درپوش، سرپوش، کلاهک ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

2 نوبنیاد، تازه تأسیس ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

3 مُضیف، مهمانسرا، خانه های مشخص عرب ها ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

4 بادوراندیشی، محتاطانه ١٣٩٩/٠٣/١١
|

5 چشمان برزخی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

6 نقش برجسته ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

7 افزودن، اضافه کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

8 جدایی ناپذیر، جداناشدنی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

9 غامض، گیج کننده، مبهم ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

10 تراشیده شده، تراش خورده ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

11 از نظر ظاهری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 به طرز شگفتی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 پژوهش، تحقیق، جستار ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 خوشایند، باب میل ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

15 درونگرا ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

16 حیطه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

17 منقوش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

18 اشغال نظامی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

19 بی دلیل، بی سبب ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

20 آگاه، مطلع، مأنوس ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

21 گستره فراوان، گسترده ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

22 باستان شناختی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

23 ابدیت، نامتناهی بودن ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

24 راستی آزمایی ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

25 کنگره دار، کنگره مانند، دندانه دار
برای نمونه: crenellated crown : تاج کنگره دار
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

26 دست اول، نو، ابتکاری، تازه
برای نمونه: first- hand research: پژوهش دست اول یا نو
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

27 ضمیمه، پیوست ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

28 فرهیخته ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

29 فرهیخته ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

30 نظامی گری ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

31 حکومت پذیری ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

32 ساده انگارانه ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

33 به ظاهر، به طور فرضی ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

34 دلگرم کننده، مشوّق ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

35 مجسم ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

36 درخشان، درخشنده، تابناک ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

37 تقابل ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

38 امور همگانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

39 احتجاجی، استدلالی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

40 جهان شمول، فراگیر، جهانی، عالمگیر ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

41 مانع ایجاد کردن، مسدود کردن، بند آوردن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

42 انتشار، پراکنش ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

43 گردنده ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

44 نامعمول، نامتعارف ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

45 افزون بر ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

46 بلند و مرتفع ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

47 باستانی، قدیمی، کهن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

48 بازتاب دادن، انعکاس دادن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

49 ردیفی، در صف ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

50 روزآمد ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|