برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شأن زا
برای نمونه : prestigious goods: کالاهای شأن زا
١٣٩٩/١٠/١٨
|

2 والامرتبه
والارتبه
بلندمرتبه
١٣٩٩/١٠/١٧
|

3 بازنمایی شده ١٣٩٩/١٠/١٦
|

4 جانداری
جاندار بودن
١٣٩٩/١٠/١٤
|

5 کمینه گرا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

6 گردنکش
سرکش
طغیانگر
١٣٩٩/١٠/١٠
|

7 مراسم تاجگذاری ١٣٩٩/١٠/١٠
|

8 جدانشدنی
تفکیک ناپذیر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

9 به چهار میل کشیدن
بر چوب آویختن
سوراخ کردن (بدن و تن)
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

10 بازسازنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

11 نشانگر
بیانگر
نشان دهنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

12 تکمیلی
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

13 بدون تردید
بی تردید
بدون شک
١٣٩٩/١٠/٠١
|

14 پشته، تپه، تل ١٣٩٩/١٠/٠١
|

15 به ناچار
ناخواسته
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

16 رشک برانگیز ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

17 جشن
بزم
سور
عیش
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

18 با بی دقتی
با بی احتیاطی
به صورت نسنجیده
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 طبقه بندی نادرست
دسته بندی غلط
طبقه بندی اشتباه
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

20 ناچیز بودن
ناکافی بودن
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

21 میان فرهنگی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

22 individual: بخش ناپذیر
individuality : بخش ناپذیری
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

23 برداشت نادرست
بدفهمی
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

24 سلطه طلبانه
استیلاجویانه
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

25 سازگاری
انطباق
تطابق
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

26 دربرگیری
تسری
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

27 تا اندازه ای ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

28 جای شگفتی نیست
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

29 سازگاری
همخوانی
تطابق
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

30 حکمرانی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

31 جدانشدنی
بخش ناپذیر
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

32 بخش ناپذیری
تقسیم ناپذیری
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

33 با رضایت خاطر
به خواست خود
با طیب خاطر
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

34 یادمان سازی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

35 به صورت اختصاری
به صورت چکیده وار
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

36 به اختصار
به صورت چکیده
به طور خلاصه
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

37 اتاق کوچک
اتاقک
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

38 دوباره بالا رفتن
دوباره صعود کردن
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

39 عملیات کاوش (در باستان شناسی) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

40 پنداشت، تصور، پندار ١٣٩٩/٠٩/١١
|

41 همگن، همگون، یکدست، یکنواخت، همسان ١٣٩٩/٠٩/١١
|

42 مهم، پرافتخار، برجسته، شناخته شده ١٣٩٩/٠٩/١١
|

43 همگون سازی
یکسان سازی
همسان سازی
١٣٩٩/٠٩/١١
|

44 جهان- محلی شدن (ترکیبی از جهانی شدن و محلی شدن) ١٣٩٩/٠٩/١١
|

45 پیوند، ارتباط ١٣٩٩/٠٩/١١
|

46 پاکی
سپندینگی
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

47 تازه به دوران رسیده، نوکیسه ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

48 تقسیم ناپذیری
جدا نشدنی
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

49 ناهمسانی
تنوع
گوناگونی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

50 دل نگرانی
دلواپسی
دلمشغولی
١٣٩٩/٠٩/٠١
|