علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpluralistic١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١١چند حزبی، متکثرگزارش
0 | 0
kingship١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢١پادشاهی kingship= monarchy: نظام شاهی، نظام پادشاهیگزارش
0 | 0
monarchy١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢١نظام پادشاهیگزارش
0 | 0
different from١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٧غیر از به جزگزارش
0 | 0
boxroom١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١١انبار ذخیره گاهگزارش
0 | 0
eschewal١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ممانعت جلوگیری امتناعگزارش
0 | 0
long standing١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧کهن دیرینه درازمدتگزارش
0 | 0
dedication١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧پیشکشگزارش
0 | 0
monumentality١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤یادمانی بودن یادمان تاریخی بودنگزارش
0 | 0
journal entry١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دفتر ثبت اقلام روزانهگزارش
7 | 1
go forth١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خارج شدن بیرون رفتنگزارش
2 | 0
sacristan١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢خادم مکان دینی و آیینی مانند زیارتگاه، معبد، کلیساگزارش
0 | 0
conformity١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١یک ریختی همریختی همسانیگزارش
0 | 0
top down١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٣سلسله مراتبی top - down system: نظام سلسله مراتبیگزارش
2 | 0
homogenization١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧همگون سازی یکدست سازیگزارش
2 | 0
exclusion١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧محو ستردن پاک کردنگزارش
2 | 1
well to do١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧دولتمند و مرفهگزارش
0 | 0
res gestae١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧واژه لاتینی که چندین معنی دارد، از جمله: دستاورد رویداد بزرگ همگانی شرح زندگی خود یا زندگی نامه شخصی ( authobiography )گزارش
0 | 0
syncretistic١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦التقاطی تلفیقیگزارش
0 | 0
indistinguishably١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤به صورت نامتمایزگزارش
0 | 0
baldachin١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آسمانه، سایبان canopy= baldachinگزارش
0 | 0
procession١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣موکب ( در مراسم مذهبی )گزارش
2 | 0
back to back١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣به هم پشت کرده پشت به پشتگزارش
0 | 0
polyethnic١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠چند قومی چند نژادیگزارش
0 | 0
prescriptive١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠تحمیلی دستوریگزارش
2 | 0
complicated١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩غامض گزارش
0 | 0
web١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩شبکه web of roads: شبکه راههاگزارش
2 | 0
pavilion١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٩کوشکگزارش
0 | 0
nonhistoric١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦غیرتاریخیگزارش
2 | 0
ill termed١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اصطلاح نادرست عبارت نادرستگزارش
2 | 0
sided١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١١جانبدارانهگزارش
2 | 0
penetrate١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١١رخنه کردن سرایت کردنگزارش
5 | 1
brag١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١١خودستایی، لاف و گزافگزارش
2 | 0
pax persica١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١١آشتی و صلح پارسیگزارش
2 | 0
by favor١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩به لطف به مرحمت به کمک و یاریگزارش
2 | 0
self presentation١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩معرفی خودگزارش
2 | 0
disseminate١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩disseminate= Promulgate: انتشار دادن، ترویج کردنگزارش
5 | 0
improved١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥شکوفا رشد یافته پر رونق آبادگزارش
2 | 0
deported١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥تبعیدی تبعید شدهگزارش
2 | 0
revolting١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤شورشی شورشگر طغیانگرگزارش
2 | 0
novelty١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠١نوآوری ابداع ابتکارگزارش
16 | 0
underscore١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٣١برجسته کردن تاکید کردن تمرکز کردنگزارش
7 | 0
merlon١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٣٠دیوارک جان پناه کنگره دارگزارش
2 | 0
anepigraphic١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨uninscribed :نوشته نشده، نانوشته، نامکتوبگزارش
2 | 0
inevitable١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦ناگزیر گریزناپذیرگزارش
9 | 0
self governing١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٤مستقل، خودمختارگزارش
2 | 0
modeling١٠:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٩الگوسازیگزارش
5 | 0
in regard to٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٥in regard to: با توجه به regarding: با توجه به concerning: با توجه به with respect to: با توجه به given: با توجه بهگزارش
14 | 0
ethnographic٢٠:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٤مربوط به قوم نگاری قوم نگارانهگزارش
2 | 0
programmatically١١:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢به صورت برنامه ریزی شده با برنامه ریزیگزارش
5 | 0