برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مستقل، خودمختار ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

2 الگوسازی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

3 in regard to: با توجه به
regarding: با توجه به
concerning: با توجه به
with respect to: با توجه به
given: با توجه به
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

4 مربوط به قوم نگاری
قوم نگارانه
١٣٩٩/١٢/١٤
|

5 به صورت برنامه ریزی شده
با برنامه ریزی
١٣٩٩/١٢/١٢
|

6 چاپ دوباره
بازنشر
١٣٩٩/١٢/١١
|

7 فروپاشیدن
متلاشی شدن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

8 سکونتی
زیستی
استقراری
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

9 به دنبال
در جستجوی
در پی
١٣٩٩/١١/٣٠
|

10 ثابت نشده
تایید نشده
١٣٩٩/١١/٢٨
|

11 اثبات نشده
تایید نشده
نامطمئن
١٣٩٩/١١/٢٨
|

12 عمدی
تعمدی
عامدانه
١٣٩٩/١١/٢٨
|

13 دیوانسالار
صاحب منصب دولتی
١٣٩٩/١١/٢٨
|

14 نامگذاری دوباره ١٣٩٩/١١/٢٨
|

15 در ارتباط با
در رابطه با
١٣٩٩/١١/٢٨
|

16 به طور ناهمگون
به شکل ناهمسان
١٣٩٩/١١/٢٧
|

17 اجرا کردن
پیاده کردن
عملی کردن
١٣٩٩/١١/٢٦
|

18 پیش از تاریخی کار
کارشناس دوره پیش از تاریخ
١٣٩٩/١١/٢٣
|

19 فرستنده، ارسال کننده ١٣٩٩/١١/١٢
|

20 بازپخش، پخش و انتشار دوباره ١٣٩٩/١١/٠٩
|

21 شأن زا
برای نمونه : prestigious goods: کالاهای شأن زا
١٣٩٩/١٠/١٨
|

22 والامرتبه
والارتبه
بلندمرتبه
١٣٩٩/١٠/١٧
|

23 بازنمایی شده ١٣٩٩/١٠/١٦
|

24 جانداری
جاندار بودن
١٣٩٩/١٠/١٤
|

25 کمینه گرا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

26 گردنکش
سرکش
طغیانگر
١٣٩٩/١٠/١٠
|

27 مراسم تاجگذاری ١٣٩٩/١٠/١٠
|

28 جدانشدنی
تفکیک ناپذیر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

29 به چهار میل کشیدن
بر چوب آویختن
سوراخ کردن (بدن و تن)
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

30 بازسازنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

31 نشانگر
بیانگر
نشان دهنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

32 تکمیلی
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

33 بدون تردید
بی تردید
بدون شک
١٣٩٩/١٠/٠١
|

34 پشته، تپه، تل ١٣٩٩/١٠/٠١
|

35 به ناچار
ناخواسته
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

36 رشک برانگیز ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

37 جشن
بزم
سور
عیش
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

38 با بی دقتی
با بی احتیاطی
به صورت نسنجیده
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

39 طبقه بندی نادرست
دسته بندی غلط
طبقه بندی اشتباه
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

40 ناچیز بودن
ناکافی بودن
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

41 میان فرهنگی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

42 individual: بخش ناپذیر
individuality : بخش ناپذیری
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

43 برداشت نادرست
بدفهمی
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

44 سلطه طلبانه
استیلاجویانه
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

45 سازگاری
انطباق
تطابق
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

46 دربرگیری
تسری
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

47 تا اندازه ای ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

48 جای شگفتی نیست
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

49 سازگاری
همخوانی
تطابق
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

50 حکمرانی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|