برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یادمانی بودن
یادمان تاریخی بودن
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

2 دفتر ثبت اقلام روزانه ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

3 خارج شدن
بیرون رفتن
١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

4 خادم مکان دینی و آیینی مانند زیارتگاه، معبد، کلیسا ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

5 یک ریختی
همریختی
همسانی
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

6 سلسله مراتبی
top-down system: نظام سلسله مراتبی
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

7 همگون سازی
یکدست سازی
١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

8 محو
ستردن
پاک کردن
١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

9 دولتمند و مرفه ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

10 واژه لاتینی که چندین معنی دارد، از جمله:
دستاورد
رویداد بزرگ همگانی
شرح زندگی خود یا زندگی نامه شخصی (authobiography)
١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

11 التقاطی
تلفیقی
١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

12 به صورت نامتمایز ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

13 آسمانه، سایبان
canopy= baldachin
١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

14 موکب (در مراسم مذهبی) ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

15 به هم پشت کرده
پشت به پشت
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

16 چند قومی
چند نژادی
١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

17 تحمیلی
دستوری
١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

18 غامض
١٤٠٠/٠٣/١٩
|

19 شبکه
web of roads: شبکه راهها
١٤٠٠/٠٣/١٩
|

20 کوشک ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

21 غیرتاریخی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

22 اصطلاح نادرست
عبارت نادرست
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

23 جانبدارانه ١٤٠٠/٠٢/١١
|

24 رخنه کردن
سرایت کردن
١٤٠٠/٠٢/١١
|

25 خودستایی، لاف و گزاف ١٤٠٠/٠٢/١١
|

26 آشتی و صلح پارسی ١٤٠٠/٠٢/١١
|

27 به لطف
به مرحمت
به کمک و یاری
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

28 معرفی خود ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

29 disseminate= Promulgate: انتشار دادن، ترویج کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

30 شکوفا
رشد یافته
پر رونق
آباد
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

31 تبعیدی
تبعید شده
١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

32 شورشی
شورشگر
طغیانگر
١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

33 نوآوری
ابداع
ابتکار
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

34 برجسته کردن
تاکید کردن
تمرکز کردن
١٤٠٠/٠١/٣١
|

35 دیوارک
جان پناه کنگره دار
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

36 uninscribed :نوشته نشده، نانوشته، نامکتوب ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

37 ناگزیر
گریزناپذیر
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

38 مستقل، خودمختار ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

39 الگوسازی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

40 in regard to: با توجه به
regarding: با توجه به
concerning: با توجه به
with respect to: با توجه به
given: با توجه به
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

41 مربوط به قوم نگاری
قوم نگارانه
١٣٩٩/١٢/١٤
|

42 به صورت برنامه ریزی شده
با برنامه ریزی
١٣٩٩/١٢/١٢
|

43 چاپ دوباره
بازنشر
١٣٩٩/١٢/١١
|

44 فروپاشیدن
متلاشی شدن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

45 سکونتی
زیستی
استقراری
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

46 به دنبال
در جستجوی
در پی
١٣٩٩/١١/٣٠
|

47 ثابت نشده
تایید نشده
١٣٩٩/١١/٢٨
|

48 اثبات نشده
تایید نشده
نامطمئن
١٣٩٩/١١/٢٨
|

49 عمدی
تعمدی
عامدانه
١٣٩٩/١١/٢٨
|

50 دیوانسالار
صاحب منصب دولتی
١٣٩٩/١١/٢٨
|