علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsealing١٩:٣٤ - ١٤٠١/٠٥/١٤مهر و موم کردن اثر مهرگزارش
0 | 0
siglum١١:١٦ - ١٤٠١/٠٥/١٤مخفف اختصارات به اختصارگزارش
0 | 0
in line with١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٨در پیوند باگزارش
0 | 0
controlled١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٨کنترل شده نظارت شده با نظارتگزارش
0 | 0
uncritical١١:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٧نقدناپذیرگزارش
0 | 0
teispes٢١:٣٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٣تیسپس، چیشپش/چیشپیش ( نیای کوروش بزرگ )گزارش
0 | 0
rendering١٠:١٧ - ١٤٠١/٠٥/٠١برگردان، ترجمهگزارش
0 | 0
thin٢٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٩نامستدل، غیرمستندگزارش
0 | 0
profile١٩:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٩شهرت، وجهه، اهمیتگزارش
0 | 0
disassociation١٦:٥٠ - ١٤٠١/٠٤/١٣بریدن گسستن عدم ارتباطگزارش
0 | 0
unmolested١٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٤/١٣بدون مزاحمت بی زحمتگزارش
0 | 0
onomastica١٦:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/١٠نام شناسیگزارش
0 | 0
meagerness١٦:٢٤ - ١٤٠١/٠٤/١٠کمی ناچیزی ناچیز بودنگزارش
0 | 0
contextualizing١١:١٣ - ١٤٠١/٠٤/١٠زمینه سازی بستر سازی مفهوم سازیگزارش
0 | 0
priest١٧:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٢١معانی گوناگون ایران باستان: موبد میانرودان و مصر باستان: کاهن جهان مسیحیت: کشیشگزارش
2 | 0
chronicle١٦:٠٩ - ١٤٠١/٠١/١٥گاهنامه، رویداد نامهگزارش
2 | 0
withdrawing٢١:٣٤ - ١٤٠٠/١١/١٧عقب نشستن عقب نشینیگزارش
7 | 0
misrepresenting١٦:٥١ - ١٤٠٠/١١/١٥بازنمایی نادرست و اشتباهگزارش
5 | 0
maverick١٨:٥٤ - ١٤٠٠/١١/١٣متهور و تک روگزارش
14 | 0
equid١٥:٣٣ - ١٤٠٠/١١/١١اسب سان از گونه اسبهاگزارش
5 | 0
horsemaster١٥:٢٨ - ١٤٠٠/١١/١١تیمارکننده اسب تیماردار اسبگزارش
5 | 0
water container١٣:٣٦ - ١٤٠٠/١١/١٠مخزن آبگزارش
5 | 0
evaluation٢٠:١٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣ارزیابی برآورد تخمینگزارش
7 | 0
hotly١٦:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٦به شدت بسیارگزارش
12 | 0
chronicle١٥:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٦گاهنگار ( در باستان شناسی و تاریخ )گزارش
7 | 0
untold١٧:٤٦ - ١٤٠٠/١٠/١٩مکتوم، نگفتهگزارش
5 | 1
footless٢١:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/١٨بدون پایه footless bowl: کاسه بدون پایهگزارش
5 | 0
reconstructed١٨:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/١٨بازسازی شده مرمت شده ( در باستان شناسی )گزارش
7 | 0
environ١٧:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/١٧اطراف، حومهگزارش
7 | 0
pantheon١٦:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/١٧مجمع خدایان گروهی از خدایانگزارش
5 | 0
before christ١٦:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/١٧پیش از میلاد مسیح ( پ. م ) قبل از میلاد مسیح ( ق. م )گزارش
7 | 1
hapiness١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٣٠شادمانی، خوشبختی، سعادتمندیگزارش
7 | 0
dig out١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤از دل زمین بیرون آوردنگزارش
7 | 1
uninscribed١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٧نانوشته، بدون نوشته، نوشته نشدهگزارش
7 | 1
pluralistic١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١١چند حزبی، متکثرگزارش
7 | 0
kingship١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢١پادشاهی kingship= monarchy: نظام شاهی، نظام پادشاهیگزارش
5 | 0
monarchy١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢١نظام پادشاهیگزارش
7 | 0
different from١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٧غیر از به جزگزارش
9 | 0
boxroom١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١١انبار ذخیره گاهگزارش
2 | 0
eschewal١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ممانعت جلوگیری امتناعگزارش
0 | 0
long standing١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧کهن دیرینه درازمدتگزارش
0 | 0
dedication١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧پیشکشگزارش
2 | 1
monumentality١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤یادمانی بودن یادمان تاریخی بودنگزارش
0 | 0
journal entry١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دفتر ثبت اقلام روزانهگزارش
9 | 1
go forth١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خارج شدن بیرون رفتنگزارش
2 | 0
sacristan١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢خادم مکان دینی و آیینی مانند زیارتگاه، معبد، کلیساگزارش
0 | 0
conformity١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١یک ریختی همریختی همسانیگزارش
7 | 1
top down١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٣سلسله مراتبی top - down system: نظام سلسله مراتبیگزارش
9 | 0
homogenization١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧همگون سازی یکدست سازیگزارش
2 | 0
exclusion١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧محو ستردن پاک کردنگزارش
2 | 1