امتیاز‌های علی اصغر سلحشور

بازدید
١
امتیاز کل
٢٥,٨٩٩
کل مدال ها
٣٠١
طلا
٥
نقره
٨١
برنز
٢١٥
٢,٦٧٧
×
١٠
=
٢٦,٧٧٠
٤٤٠
×
=
-٨٨٠
٨
×
٢
=
١٦
٧
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٥,٨٩٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٦٧٧
×
١٠
=
٢٦,٧٧٠
٤٤٠
×
=
-٨٨٠
٨
×
٢
=
١٦
٧
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢٥,٨٩٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠