منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٩

Etcetera

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

احساس قدردانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

I will

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

کشیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

خلا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

Before

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

🦗🦗🦗

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

Ejeption pyramids

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

1. husband 2. wife 3. mate

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

فهمیدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نسبت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

لحاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Task

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

شکست ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

حصار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

جلیقه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

We can see planets near to us without a telescope ما می توانیم سیاره هایی را که نزدیک به ما هستند را بدونه تلسکوپ ببینیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

دسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

دستگاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

چرت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

Plural of this

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

کاوش کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Wait

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Camera for computer

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

رفیق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرمانروایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Professor

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

کباب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Past form of know

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خط استوا Equator را ما equator می نویسیم و iquator می خوانیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

امکانات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

صدمه 1. Hurt ; wound ; harm , damage ; insult , offense 2. an injury is a damage done to a person's body

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

گروه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

Slang از زیر زبان کشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

عصاره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

22nd letter of English alphabet after U

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

Fifth letter of English alphabet

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

رود رودخانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

Unluckily, unhappy

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

مانع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

هرگاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

آسیا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

11th eleventh sign of zodiac sign

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

هیولا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

Silly stupid or other meaning

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

First letter of English alphabet

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

1. before 2. in the past

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

اسیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

۱. فرض کردن ۲. سنجیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

برو کنار