برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارسا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مکه ١٣٩٩/١١/٠٣
|

2 مکان مشترک ١٣٩٩/١١/٠٣
|

3 مسافت ١٣٩٩/١١/٠٣
|

4 نسبت ١٣٩٩/١١/٠٣
|

5 مجودی نرم و لجن ١٣٩٩/١١/٠٣
|

6 Ejeption pyramids ١٣٩٩/١١/٠٣
|

7 1,618 ١٣٩٩/١١/٠٣
|

8 Machine used for to move liquids ١٣٩٩/١١/٠٣
|

9 Imagine ١٣٩٩/١١/٠٣
|

10 PP and PT of tell ١٣٩٩/١١/٠٢
|

11 Also gasolene ١٣٩٩/١١/٠٢
|

12 مخفف I am ١٣٩٩/١١/٠٢
|

13 Every ١٣٩٩/١١/٠٢
|

14 Not dead ١٣٩٩/١١/٠٢
|

15 Only
Unique
١٣٩٩/١١/٠٢
|

16 Music ١٣٩٩/١١/٠٢
|

17 Wound
Injury
١٣٩٩/١١/٠٢
|

18 باور کردن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

19 تفاضل ها
اختلاف ها
١٣٩٩/١١/٠٢
|

20 شمشیر بازی ١٣٩٩/١١/٠٢
|

21 For me ١٣٩٩/١١/٠٢
|

22 1.before
2.in the past
١٣٩٩/١١/٠٢
|

23 حدس ١٣٩٩/١١/٠٢
|

24 پستاندار ١٣٩٩/١١/٠٢
|

25 Closely ١٣٩٩/١١/٠٢
|

26 شبح ١٣٩٩/١١/٠٢
|

27 Clever ١٣٩٩/١١/٠٢
|

28 1.not irregular
2.OPP of irregular
3.with rhythm
١٣٩٩/١١/٠٢
|

29 زمین فوتبال ١٣٩٩/١١/٠٢
|

30 کپسول آتش نشانی ١٣٩٩/١١/٠٢
|

31 Very near ١٣٩٩/١١/٠٢
|

32 بچه ها ١٣٩٩/١١/٠٢
|

33 1.condition
2.position
And etc
١٣٩٩/١١/٠٢
|

34 مخفف there are ١٣٩٩/١١/٠٢
|

35 Bringing of letters ١٣٩٩/١١/٠٢
|

36 اداره پست ١٣٩٩/١١/٠٢
|

37 OKAY ١٣٩٩/١١/٠٢
|

38 Must ١٣٩٩/١١/٠٢
|

39 Not early ١٣٩٩/١١/٠٢
|

40 معاینه ١٣٩٩/١١/٠٢
|

41 از دست دادن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

42 Perhaps ١٣٩٩/١١/٠٢
|

43 ریتم
Rhythm را rhythm می نویسند اما ritem می خوانند
This word has 2 syllables
1.rhy 2.thm
١٣٩٩/١١/٠٢
|

44 Talented ١٣٩٩/١١/٠٢
|

45 Up to ١٣٩٩/١١/٠٢
|

46 Actually ١٣٩٩/١١/٠٢
|

47 Difficulty ١٣٩٩/١١/٠٢
|

48 آمبولانس
Ambulance را ambulance می نویسیم اما ambulence
١٣٩٩/١١/٠١
|

49 ماشین
Car را car می نویسند ولی car می خوانیم
١٣٩٩/١١/٠١
|

50 خسارت
Damage را damage می نویسیم اما damej می خوانیم
This word has 2 syllables
1.dam 2.age
١٣٩٩/١١/٠١
|