ccu


مخفف: (بیمارستان) بخش قلب

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Critical Care Unit
موضوع: پزشکی
بخش مراقبت های ویژه از بخش های بیمارستان ها است. این بخش را آی سی یو، سی سی یو و آی تی یو نیز می نامند.

این بخش، بخشی تخصصی است که در آن داروهای مراقبت ویژه به بیماران داده می شود.

در ایران، ریاست بیمارستان موظف است یک نفر از پزشکان شاغل در آن بیمارستان را که در مفاد دوره بالینی تخصصی خود دوره مراقبت های ویژه (متخصصین بیهوشی، متخصصین داخلی، و متخصصین ریه) پیش بینی شده است را بر اساس قابلیت، تجربه و تبحر علمی و عملی بعنوان ریاست بخش مراقبت های ویژه منصوب نماید. در صورتی که انتخاب رئیس بخش مراقبت های ویژه از گروه های نامبرده امکان پذیر نباشد، ریاست بیمارستان می توانند از سایر گروه های تخصصی که دوره مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها را گذرانده باشند یکنفر را بعنوان ریاست بخش انتخاب نماید.

سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه از کارشناسان ارشد پرستاری که دوره خاصی تحت عنوان طب مراقبت ویژه را طی نموده اند انتخاب خواهد شد. پرستاران با ۳ سال سابقه کار در بخش مراقبت ویژه نیز بعنوان اولویت دوم می توانند به سمت سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه انتخاب شوند.

ارزیابی بیماران قبل از پذیرش به بخش مراقبت ویژه به صورت معاینه بالینی و درج یافته ها در برگ مشاوره (درخواست شده توسط پزشک معالج اولیه) بعهده پزشک مقیم می باشد. برای کسب اطلاعات جامع تر به وب تخصصی مراقبت های ویژهمراجعه فرمایید.

پیشنهاد کاربران

Cardiac care unit
هوالشافی
اختصار فوق بر گرفته از سه حرف اول کلمات ذیل میباشد.
cardiac care unit
بخش مراقبتهای قلبی
Coronary care unit
Cardiac care unit
بخش مراقبت های قلبی

بپرس