نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٧٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥٩
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١