١ رأی
٢ پاسخ
٤٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٥ رأی
٥ پاسخ
١٥٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٨١ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٩٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٦٩ بازدید

جمله ی  "لبت کجاست که خاک چشم به راه است " از چه کسی است ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٦٠ بازدید

اصطلاح محاوره ای  "تیری در تاریکی " چه معنایی داره ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٨٩ بازدید

سلام این ضرب المثل محاوره ای رو کجا بکار میبرن ؟ الهی نون سواره باشه تو پیاده 

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٩ بازدید

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی کوه به کوه نمیرسه ادم به ادم میرسه  چی میشه ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٥ بازدید

"آمد به فغان " در بیت زیر کنایه از چیه ؟ از بادهٔ لعل ناب شد گوهر ما آمد به فغان ز دست ما ساغر ما از بسکه همی خوریم می بر سر می ما در سر می شدیم و می در سر ما

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٢ بازدید

سلام   آش " شیله  عدس "  برای کدوم استان ایرانه و از چی تشکیل شده ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩١٧ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٣٧ بازدید

ضرب المثل  در خت گردو به این بزرگی ، درخت خربزه الله اکبر یعنی چی؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
١٨٧ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
١٤١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١١٧ بازدید

"افتادم تو هچل "  یعنی چی ؟   ریشه کلمه ی  هچل  از چیه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٠٣ بازدید

" بادپیما" در بیت به چه معنیه ؟ چو با حبیب نشینی و باده پیمایی به یاد دار مُحِبّان بادپیما را

٣ ماه پیش
١ رأی
٥ پاسخ
٢٦٤ بازدید

اصطلاح محاوره ای فارسی  "چشمم به در خشک شد"  کنایه از چیه  ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢١٥ بازدید

داستان  "غریبه خرت را یافتم" از جامی رو کسی کاملش رو میدونه ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٩١ بازدید
٠ رأی
٣ پاسخ
٥٨ بازدید

 معنی  " دادار " : دادار که بر ما در قسمت بگشاد بنیاد جهان چنانکه بایست نهاد آن را که نداد از سببی خالی نیست دانست سرو به خر نمی‌باید داد

٣ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٦٦٠ بازدید

پیام اخلاقی بیت : دور دور مرو که مهجور گردی، و نزدیک نزدیک میا که رنجور گردی چیه ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٦ بازدید

سلام این اصطلاح محاوره ای کجا ها بکار میره ؟ " کم هارت و پورت کن "

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٩ بازدید

نکته اخلاقی مورد نظر شاعر چیه ؟ گر بر سر نفس خود امیری، مردی بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٨٩ بازدید

منظور شاعر از پوشاندن محبوب چیه ؟ سر محبوب را مکن پیدا گرچه پیداست در همه اشیا راز حق را بپوش از همه خلق این نصیحت قبول کن از ما

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٧٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٣٠ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧١ بازدید

سلام .ضرب المثل  "حالا که ماست نشد شیر بده"  یعنی چی؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠٨ بازدید

سلام این ضرب المثل معروف رو کجا ها بکار میبرن ؟ "ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است"

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٩ بازدید

سلام  ضرب المثل : "هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت"  چه جاهایی به کار میره ؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٩ بازدید

درود  تفسیر بیت : "ملتِ عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست"

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٧ بازدید

سلام ضرب المثل  "یاردیرینه‌مراگونه‌زبان توبه مده که مراتوبه‌شمشیری نخواهدبودن"  کجا ها بکار میره ؟

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٨١ بازدید

سلام و درود . "ضرب المثل "رفت که ریش در بیاورد ، سبیلش را هم باخت"  به کیا باید بگیم ؟

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠٨ بازدید

درود . ضرب المثل  پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه ! چه چیزی رو بیان میکنه ؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٣٩٦ بازدید

سلام .ضرب المثل  "زیره به کرمان برده" چه جاهایی بکار میره ؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥١٦ بازدید

دوستان مفهوم این بیت از مولانا   : تفسیر شعر "خُنُک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش  بِنَماند هیچش اِلّا هوس قمار دیگر" 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٨ بازدید

سلام و درود به دوستان.ضرب المثل  آب از سر چشمه گله ! کجا ها به کار میره ؟  

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٦٢ بازدید

سلام به همه . مفهوم ضرب المثل "مگواندوه خویش با دشمنان که لامول گویند شادی کنان"   چیه ؟

٤ ماه پیش
١