تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

نمایشگر سربالا سامانه هاد ( نمایشگری فرانما است که اطلاعات را در جلو دید و منظر بیننده، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر را بنگرد، نمایش می د ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

صنعت مهمان یاری ( [گردشگری و جهانگردی] مجموعۀ فعالیت های مؤسسات و سازمان هایی که تسهیلات لازم را برای رفاه گردشگران و جهانگردان فراهم کنند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

مهمان یاری ( به عنوان یک صنعت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیرنقدی - اعتباری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

rm مخفف Repetition Maximum حداکثر تکرار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

کسی که زیاد حرف می زند ولی عمل نمیکند، طبل توخالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

جدی نگرفتن ( چیزی یا کسی ) مهم نشمردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گوش به زنگ باش ، با دقت گوش بده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

حقایق یا اطلاعات دقیق، درست ( بدون جزئیات اضافی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تعصب راه حل دمِ دست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

جامعه ی نمونه ( تعداد واحدهایی که در آزمایشها یا تحقیقات به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میگیرند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

آیین بارپرستی یا محموله پرستی آیین محموله پرستی یا بارپرستی ( Cargo Cult ) آیینی نسبتاً جدید مربوط به قرن نوزدهم تا بعد از جنگ جهانی دوم است که در م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مرفه پولدار ( در حد زندگی خوب ) بی نیاز متمکن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

مسیر میانبر ( به سمت موفقیت )

پیشنهاد
٧

looking over some one's shoulder کارهای کسی را زیر نظر داشتن ، کسی را پاییدن

پیشنهاد
١

آژانس بین المللی انرژی IEA

پیشنهاد
٤

هیئت بین دولتی تغییر اقلیم ( IPCC )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

متخصصین خبره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

لطفا دقت کنید دوستان هم به دیکته هم به معنی conscience = وجدان باطن شعور consciousness = آگاهی یا خودآگاهی consciousness mind = ضمیر خودآگاه self c ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

ارزشهای بنیادی یا بنیادین ارزشهای اصلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

راهنمایی - مشارکت - نظر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

مطالعات تجربی field survey = بررسی میدانی Field research = تحقیق میدانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

1 - anticipate or predict ( someone's actions or thoughts ) by guesswork. پیش بینی یا قضاوت کسی یا چیزی از روی حدس و گمان 2 - criticize ( someone or ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

بدیهی است که. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ناجی نجات دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

صاف بنشین ( جمله امری )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

conscience با consciousness و self consciousness تفاوت معنایی داره conscience = وجدان باطن شعور consciousness = آگاهی یا خودآگاهی consciousness mi ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

ارزش تکرار را دارد to be important enough to state more than once

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

در بحبوحه ی در اواسط در گرما گرم . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

قدم با ایمان با ایمان قدم برداشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

این بدان معنا نیست که . . . منظور این نیست که . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

it is very easy to see or obvious: برای او کاملا واضح و شفاف است جلوی چشمان او است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

it is very easy to see or obvious: کاملاً واضح و شفاف است جلوی چشم مان است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

obstinate , inflexible انعطاف ناپذیر، کله شق، خودرای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مقوا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی نکات قبل و جدید : پس حالا، ( به نشان رفتن از یک نکته به نکته ی جدید یا برای تاکید ) خاطر نشان می شود، باید توجه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

To start a task enthusiastically, perhaps without much forethought. شروع کاری با شور و شوق و بدون تعلل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خویشتن آگاهی با خودآگاهی ( consciousness ) تفاوت دارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

رسالت شغلی، حرفه ای که بیشتر با هدف کمک به دیگران و با رضایت قلبی جهت تحقق آرزوها و خواسته های درونی فرد برای تمام عمر انجام میشود و میزان درآمد، د ...

پیشنهاد
٩

اصطلاح : تر و خشک را با هم نسوزان یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و �شیویدن� برای این فعل پیشنهاد شده که از کلمات اصیل فارسی هستند و در زبان لری روزمره استفاده میشن به معنی کارها به ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

از قلم افتادن کسی یا چیزی نادیده گرفته شدن بطور غیرعمد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

- estimate or calculate تخمین زدن یا محاسبه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اعیان ساز، مرفه کننده ( محله یا شهر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

اجرائیه سند رهنی ( یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است ) ویکیپدیا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دیار، سرزمین، زیستگاه، خانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

قابل درک قابل فهم ملموس قابل تصور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

پیاده راهوری پیاده راهوری معیاری است برای اندازه گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

کارکنان ( که هم شامل کارمند و هم کارگران می شود )