برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا مهرآذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راهنمایی - مشارکت - نظر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 مطالعات تجربی
field survey = بررسی میدانی
Field research = تحقیق میدانی
١٣٩٩/٠٧/١٣
|

3 1- anticipate or predict (someone's actions or thoughts) by guesswork. پیش بینی یا قضاوت کسی یا چیزی از روی حدس و گمان
2-criticize (someone or so ...
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 بدیهی است که... ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

5 ناجی
نجات دهنده
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

6 صاف نشستن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

7 conscience با consciousness و self consciousness تفاوت معنایی داره
conscience = وجدان باطن شعور
consciousness = آگاهی یا خودآگاهی
consci ...
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

8 ارزش تکرار را دارد
to be important enough to state more than once
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

9 در بحبوحه‌ی
در اواسط
در گرما گرم ...
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

10 قدم با ایمان
با ایمان قدم برداشتن
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

11 این بدان معنا نیست که ...
منظور این نیست که ...
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

12 it is very easy to see or obvious:
برای او کاملا واضح و شفاف است
جلوی چشمان او است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

13 it is very easy to see or obvious:
کاملاً واضح و شفاف است
جلوی چشم مان است
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

14 obstinate , inflexible
انعطاف ناپذیر، کله شق، خودرای
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

15 مقوا ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

16 در ابتدای جمله، به عنوان پل ارتباطی نکات قبل و جدید :
پس حالا، (به نشان رفتن از یک نکته به نکته ی جدید یا برای تاکید) خاطر نشان می شود، باید توجه ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

17 To start a task enthusiastically, perhaps without much forethought.
شروع کاری با شور و شوق و بدون تعلل
١٣٩٩/٠٦/١٣
|

18 خویشتن آگاهی
با خودآگاهی (consciousness) تفاوت دارد
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

19 رسالت شغلی،
حرفه‌ای که بیشتر با هدف کمک به دیگران و با رضایت قلبی جهت تحقق آرزوها و خواسته‌های درونی فرد برای تمام عمر انجام میشود و میزان درآمد، ...
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

20 اصطلاح :
تر و خشک را با هم نسوزان
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو نریز
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور نریز...
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

21 چقدر جالب دو تا معادل �شیوانیدن� و �شیویدن� برای این فعل پیشنهاد شده که از کلمات اصیل فارسی هستند و در زبان لری روزمره استفاده میشن
به معنی کار ...
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

22 از قلم افتادن کسی یا چیزی
نادیده گرفته شدن بطور غیرعمد
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

23 - estimate or calculate تخمین زدن یا محاسبه کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

24 اعیان‌ساز، مرفه کننده (محله یا شهر) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

25 اجرائیه سند رهنی ( یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است) ویکیپدیا ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

26 دیار، سرزمین،
زیستگاه، خانه
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

27 قابل درک
قابل فهم
ملموس
قابل تصور
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

28 پیاده‌راهوری
پیاده راهوری معیاری است برای اندازه گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

29 تماس گیرنده، کسی که زنگ زده است ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

30 کارکنان (که هم شامل کارمند و هم کارگران می شود)
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

31 فرض مقدم ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

32 در مدیریت و علوم نظامی:
زنجیره فرماندهی، سلسه مراتب فرماندهی
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

33 انتشار (مقاله، مطلب و ...)
رواج
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

34 بحران
شرایط آشفته
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

35 اتصال، پل ، پیوند ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

36 یک اصطلاح است به معنی :
پیروی از چیزی یا کسی
دنباله روی کسی یا چیزی بودن
پا جای پای کسی گذاشتن
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

37 اصطلاح :
تر و خشک را با هم سوزاندن
یعنی چیزهای ارزشمند همراه با زباله ها درو ریخته شود)
ترجمه تحت لفظی میشه : آب تشت و بچه رو با هم دور ...
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

38 در زمینه اقتصادی
معاف از مالیات
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

39 قطبیدگی (سیاست و علوم اجتماعی) ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

40 قطبیدگی (در سیاست و علوم اجتماعی)
قطبش (در فیزیک)
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

41 غیرطبقاتی (جامعه)
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

42 مردم‌نگاری
قوم‌نگاری
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

43 مراقب بودن احتیاط کردن
توجه کردن به کسی یا چیزی
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

44 با توجه به آن ... (شرایط، گفته، قضیه...)
با احتساب آن...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

45 به بیانی...
اینطور گفته می شود ...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

46 در حسابداری و اقتصاد : خانوار ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

47 یکسان سازی ، یکنواخت کردن دو چیز
to become equal
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

48 تناقض ظاهری
مثل ترکیبات کلامی:
غم شیرین
جوکِ جدّی
قیام آرام
فریادِ خاموش
آرام بشتاب
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

49 در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی: به معنی ابزار تولید
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

50 نومانکلاتور واژه‌ای روسی به معنی �لیست افراد خاص� یا همان نوکیسه‌گان روسی است ١٣٩٩/٠٢/١٣
|