امتیاز‌های مینا مهرآذر

بازدید
١٠
امتیاز کل
١٢,٩٣٣
کل مدال ها
١٤٩
طلا
٣
نقره
٥٧
برنز
٨٩
١,٣٢٢
×
١٠
=
١٣,٢٢٠
١٤٩
×
=
-٢٩٨
٦
×
٢
=
١٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٩٣٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٣٢٢
×
١٠
=
١٣,٢٢٠
١٤٩
×
=
-٢٩٨
٦
×
٢
=
١٢
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٩٣٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠