core values

پیشنهاد کاربران

اصول اعتقادی
ارزش محوری
اصول و مبانی
ارزشهای بنیادی یا بنیادین
ارزشهای اصلی

اصول و ارزش های بنیادی و اصلی
ارزش ذاتی
core values ( آینده پژوهی )
واژه مصوب: ارزش های محوری
تعریف: اصول و باورهای بنیادین و پایدار سازمان که بخشی از هویت آن به شمار می رود و چشم انداز بر آنها استوار است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما