leap of faith

پیشنهاد کاربران

باور یا تلاش برای چیزی که نمیدانیم وجود دارد یا نه و نتیجه چه خواهد شد
- چشم بسته چیز یا موضوعی را باور داشتن و پذیرفتن
کورکورانه باور داشتن ، چشم بسته چیزی را پذیرفتن
an act of believing something that is not easily believed

به امید رسیدن و موفقیت به چیزی
ریسک کردن به امید نتیجه ی خوب
دل به دریا زدن
قدم با ایمان
با ایمان قدم برداشتن
اعتماد داشتن به خود
Trust and go with your faith
با ایمان قدم برداشتن . . . با ایمان حرکت کردن. . . . . . . . . اگر یک قدم با ایمان بردارید ، کاری را انجام می دهید حتی اگر مطمئن نیستید که درست است یا موفق خواهید شد. . . . . . قدم با ایمان بردارید و به آن اعتماد کنید.
ریسک کردن
ریسک کردن با باور متقن به یک نتیجه خوب
باوری که قلبیه و با ایمان به یک ماخذ مطمئن شکل میگیره
مشیعت الهی 😉 - قسمت / سرنوشت
آقای احمد رجبی،
اولا مشیت الهی!
دوما معنی اشتباه است.
اطلاعات غلط منتشر نکنید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما