سهیلا سهرابی

سهیلا سهرابی لیسانس زیست شناسی
فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
تدریس زبان انگلیسی برای تمام سطوح
تعداد کتابهای چاپ شده: 3

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgo south١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢خراب شدن اوضاعگزارش
133 | 1
stick your guns٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢سر حرف خود ماندن بر حرف خود پافشاری کردنگزارش
44 | 1
tiptoe١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٩به معنی با احتیاط کاری رو انجام دادن هم استفاده میشه.گزارش
53 | 1
make an entrance١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩ورود چشمگیر به یک مکان، طوری که جلب توجه کند.گزارش
51 | 0
unpack١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٦سر در آوردنگزارش
41 | 4
unquestioned١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٥بی چون و چراگزارش
69 | 0
get dressed٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٤به تن کردن لباس لباس پوشاندن به کسی: get sb dressedگزارش
44 | 3
make it up to sb٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤از دل کسی درآوردنگزارش
129 | 1
ever expanding١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤بی انتهاگزارش
39 | 0
fit together٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٤جفت و جور شدنگزارش
39 | 0
TMI١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠١too much information اطلاعات زیادی دادن مثلا وقتی کسی درمورد چیزهایی حرف میزنه که چندش آور و حال بهم زن هستن.گزارش
122 | 1
mismatched١٨:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/١٥لنگه به لنگهگزارش
53 | 0
overreacting٠٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٠شلوغش کردنگزارش
62 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده